Martijn Balster

Fractievoorzitter

Coördinatie decentralisaties, zorg, welzijn en jeugd, Openbare orde, veiligheid en bestuur, stadsdeel Laak

Vol overtuiging heb ik me kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. Graag zet ik me in voor een sociale stad. Ik woon nu tien jaar in Den Haag en ben erg verknocht geraakt aan onze mooie stad en mijn stadsdeel Laak in het bijzonder.

Den Haag is een stad met vele gezichten. De Haagse veelzijdigheid is een geweldige kracht, maar ook een enorme uitdaging. De solidariteit staat onder druk, zeker in tijden waarin er minder te verdelen valt. Ik zet me graag in voor een stad waarin iedereen mee telt, een stad waarin we investeren in mensen. Een sociale Haagse toekomst houdt wat mij betreft in: een baan, goed onderwijs, goede zorg en een betaalbare woning voor iedereen.

Bekijk hier mijn website >>

Verantwoordelijkheid nemen en veiligheid bieden

door Martijn Balster op 19 februari 2016

Vanavond is in de gemeenteraad de opvang van statushouders en noodopvang besproken, waarin de PvdA heeft gepleit voor extra noodopvang. We zijn op weg om een goede bijdrage te leveren in het opvangen van vluchtelingen met een verblijfstatus. Maar gezien de urgentie zal snelheid geboden zijn en het tempo omhoog moeten.   De gemeente moet volgens

lees verder »

Betere nazorg na ziekenhuis redt levens, PvdA stelt vragen

door Martijn Balster op 18 februari 2016

De overgang van het ziekenhuis naar huis is voor ouderen een risicovolle gebeurtenis. Dat blijkt nu ook uit onderzoek waar deze week onder andere aandacht aan werd besteed in Trouw onder de kop ‘Betere nazorg na ziekenhuis redt levens’. Hierin kwam naar voren dat een kwart minder van de tachtigplussers sterft na een ziekenhuisopname voor bijvoorbeeld

lees verder »

Aantal incidenten met verwarde personen in Den Haag sterk toegenomen

door Martijn Balster op 11 februari 2016

PvdA-raadsleden Marije Talstra en Martijn Balster hebben vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de grote stijging van het aantal incidenten met verwarde personen in Den Haag. In 2015 waren er significant meer incidenten waarbij verwarde personen betrokken waren dan voorgaande jaren.

lees verder »

PvdA schrikt van onderzoek eigen bijdrage zorg en stelt vragen over Haagse situatie

door Martijn Balster op 11 februari 2016

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad is bezorgd over het bericht dat in veel gemeenten de hoogte van de gevraagde eigen bijdragen voor Wmo-voorzieningen er toe leidt dat mensen geen gebruik meer kunnen maken van voorzieningen die ze hard nodig hebben.

lees verder »

Grote gezondheidsverschillen in stad zijn volstrekt onaanvaardbaar

door Martijn Balster op 10 februari 2016

De gezondheidsverschillen in onze stad zijn misschien wel het grootste probleem van dit moment. Heb je een lage opleiding, een laag inkomen of woon je in een slechte wijk? Je leeft gewoon meer dan een decennium korter in goede gezondheid.

lees verder »

Teleurstelling over ontbreken voorstel noodopvang

door Martijn Balster op 4 februari 2016

De PvdA kijkt met gemengde gevoelens naar de vandaag verschenen brief over de statushouders. Ik ben tevreden over dat er gekozen wordt voor verschillende locaties voor de opvang van statushouders en opnieuw wordt ingezet op uitvoerig gesprek met de stad. Ik ben echter ontevreden over het feit dat er in de brief niet over noodopvang

lees verder »

Kinderdromen moeten van de PVV kapotgemaakt worden

door Martijn Balster op 27 januari 2016

Je zou er aan gewend raken. De extreme, vaak discriminerende opmerkingen van de PVV. Ook in de luwte en schaduw van de Tweede Kamer doen de Haagse PVV-raadsleden de meest extreme uitspraken. Onlangs was het weer zover.

lees verder »

PvdA: opnieuw noodopvang in Den Haag voor mensen op de vlucht

door Martijn Balster op 6 januari 2016

De PvdA heeft vandaag in de gemeenteraad gepleit voor opnieuw noodopvang in Den Haag voor mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden zoals in Syrië en Eritrea.    

lees verder »

Fijne kerst en een goed 2016!

door Martijn Balster op 24 december 2015

Beste stadsgenoten, De PvdA in Den Haag wenst u een fijne kerst en een goed en gezond 2016! Dit jaar was voor Den Haag een jaar met vele hoogtepunten en soms ook dieptepunten. Dankzij de inzet van vele actieve bewoners en tal van maatschappelijke organisaties klimt Den Haag nu langzaam uit het economisch dal. Het

lees verder »

#InDeRaad: Nu écht met de jeugd, voor de jeugd

door Martijn Balster op 17 december 2015

Vandaag sprak de gemeenteraad over het beleidskader jeugd 2015-2018, getiteld ‘Met de Jeugd. Voor de Jeugd.’ Al eerder deed fractievoorzitter Martijn Balster zijn inbreng over het Haagse jeugdbeleid in de commissie. Vandaag werden de laatste spijkers met koppen geslagen. Alle moties en amendementen van de PvdA over dit onderwerp werden door de raad aangenomen

lees verder »

Jeugdbeleid: Meer Haagse kracht graag!

door Martijn Balster op 10 december 2015

Vandaag sprak de Commissie Samenleving over het beleidskader jeugd 2015-2018, getiteld ‘Met de jeugd, voor de jeugd‘. Fractievoorzitter Martijn Balster had een flink aantal vragen en opmerkingen voor wethouder Van Engelshoven, want de PvdA is nog lang niet tevreden met deze nota. Er wordt in de nota bijvoorbeeld niets gezegd over schulden onder jongeren, terwijl

lees verder »

Wethouder moet zich hard maken voor arbeidsvoorwaarden TSN thuiszorgmedewerkers

door Martijn Balster op 10 december 2015

Vanochtend werd in de Commissie Samenleving op initiatief van de fractievoorzitter Martijn Balster gesproken over de financiële problemen bij thuiszorgorganisatie TSN. De PvdA is bezorgd over de continuïteit van zorg en de arbeidspositie van de Haagse werknemers van TSN. Gelukkig heeft de wethouder heeft in de brief aan de raad van 1 december 2015 aangegeven dat

lees verder »

TSN thuiszorg in zwaar weer, PvdA bezorgd over cliënten en personeel

door Martijn Balster op 27 november 2015

De PvdA heeft met grote bezorgdheid kennis genomen van de financiële problemen van thuiszorgorganisatie TSN. Vandaag heeft TSN uitstel van betaling aangevraagd. PvdA-fractievoorzitter Balster: “Hoewel de zorg en banen op korte termijn niet in gevaar lijken – althans dat beweert TSN – wil ik het naadje van de kous weten.”  

lees verder »

Bed, bad en brood voor iedereen: zonder voorwaarden

door Martijn Balster op 26 november 2015

De PvdA vindt dat iedereen een dak boven het hoofd moet hebben en dat juist vertrouwen gewonnen moet worden van uitgeprocedeerde vluchtelingen, om een gesprek over het toekomstperspectief op gang te krijgen. Pas dan komen bed, bad, brood en begeleiding optimaal tegemoet aan een veilige toekomst in ons land of in het land van herkomst.

lees verder »

Haags inkoopbeleid, dat gaat ergens over

door Martijn Balster op 23 november 2015

Afgelopen week sprak de Haagse gemeenteraad (commissie bestuur) over het inkoopbeleid. De PvdA vindt het inkoopbeleid nog niet ambitieus genoeg. Met 700 miljoen per jaar is er nogal wat aan te besteden en te subsidiëren.

lees verder »

#InDeRaad: Brede steun voor noodplan verhoogde woningproductie

door Martijn Balster op 5 november 2015

Tijdens de behandeling van de programmabegroting  2016 – 2019 heeft het college de PvdA-motie ‘Meer betaalbare woningen’ omarmd. De PvdA heeft het college gevraagd met een plan te komen veel meer nieuwe wooneenheden te realiseren, met name voor het midden- en laagsegment. Hiermee kan beter aan de vraag voldaan worden.

lees verder »

#InDeRaad: PvdA staat voor ruimhartige opvang vluchtelingen

door Martijn Balster op 14 oktober 2015

In de raad van vanavond wordt op dit moment gesproken over de opvang van vluchtelingen in Den Haag. Den Haag realiseert noodopvang voor 600 vluchtelingen in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en in de Kiwistraat wordt op korte termijn opvang voor 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. 

lees verder »

Focus op werk- en arbeidsomstandigheden sekswerkers

door Martijn Balster op 8 oktober 2015

Gisteravond is de Prostitutienota besproken in de raad. De PvdA was en is voorstander van de legalisering van prostitutie. Juist om de werkers maximaal te beschermen, uitstappers te kunnen begeleiden en misstanden stevig te kunnen aanpakken, is zicht op de prostitutiebranche nodig. Mensenhandel en uitbuiting moeten keihard worden aangepakt.

lees verder »

Noodopvang en statushouders in Rijksgebouwen

door Martijn Balster op 2 oktober 2015

De PvdA vindt het goed dat het kabinet rijksgebouwen beschikbaar stelt voor de opvang van vluchtelingen. De PvdA gaat er van uit dat Den Haag op zo kort mogelijke termijn huisvesting realiseert voor de aangekondigde 1900 statushouders en vorm en inhoud geeft aan de welwillendheid voor het bieden van noodopvang. 

lees verder »

Voorop lopen bij opvang vluchtelingen

door Martijn Balster op 28 september 2015

Vorige week besloot de gemeente Den Haag om een investering te gaan doen in het huisvesten van vluchtelingen met een status. Daarvoor zullen kantoren en leegstaande verzorgingshuizen moeten worden verbouwd. In totaal moeten er 1900 plekken komen voor statushouders. Daarbij gaat het om het realiseren van semipermanente huisvesting: voor mensen met verblijfsvergunningen van vaak 5 jaar. 

lees verder »

Debat over opvang Vluchtelingen – inbreng Martijn

door Martijn Balster op 17 september 2015

Voorzitter, “De eerste dagen en weken van ons verblijf in Nederland voelden koud aan. Niet zozeer vanwege de lage temperatuur, maar meer door het verlangen naar affectie en menselijkheid. Als vluchteling laat je heel veel achter en raak je zoveel kwijt. Daarom nemen bij vluchtelingen de wanhoop en radeloosheid vaak de overhand. Dit hebben wij

lees verder »

Samen met bewoners de buurten op orde

door Martijn Balster op 10 september 2015

De PvdA is tevreden over de inzet van de handhavers en de ambitie van het college zich in te zetten voor een schone en veilige stad. Want een stad die irritatie oproept, nodigt uit voor ongewenst gedrag, langs elkaar heen leven en rotzooi trappen. Het is goed dat we van links tot rechts inzien dat

lees verder »

Inbreng Martijn Balster debat over dood Henriquez & onrust Schilderswijk

door Martijn Balster op 8 juli 2015

Voorzitter, Mitch Henriquez overleed nadat hij door meerdere agenten in bedwang is gehouden. Een zwarte dag. Het is goed dat er snel duidelijkheid is gekomen over de doodsoorzaak al was de eerste communicatie beroerd. Voorzitter, we weten nu het nodige, maar ontzettend veel weten we nog niet over de toedracht. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

lees verder »

Martijn Balster tijdens Algemene Beschouwingen

door Martijn Balster op 3 juli 2015

Komt iedereen mee? Telt iedereen mee? Met deze vragen kijkt de PvdA naar het beleid en de toekomst voor onze mooie stad. De PvdA heeft de afgelopen maanden vaak en goed gekeken naar de samenhang in onze stad. Dat deden wij in de prachtige, echt Haagse wijk, Moerwijk.

lees verder »

Reactie PvdA op dood Henriquez en onrusten Schilderswijk

door Martijn Balster op 2 juli 2015

PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster begint zijn inbreng tijdens de algemene beschouwingen op 3 juli met een verhaal over de tragische dood van Mitch Henriquez en de onrusten in de Schilderswijk. Zie hieronder de video met de inbreng van Martijn. https://www.youtube.com/watch?v=IDTL0gN59s4&feature=youtu.be

lees verder »

Overlijden Mitch Henriquez en onrust Schilderswijk

door Martijn Balster op 1 juli 2015

De PvdA leeft zeer mee met de familie van de zaterdag overleden Mitch Henriquez. Henriquez overleed na zijn aanhouding bij het Festval Night in the Park in het Zuiderpark.

lees verder »

Jeugd-en onderwijsbeleid, sociale veiligheid en bed, bad, brood

door Martijn Balster op 18 juni 2015

Gisteren sprak de commissie Samenleving over het jeugd- en onderwijsbeleid van 2014. Daarnaast debatteerde de commissie over de sociale veiligheid in Mariahoeve en over de toekomst van de bed, bad en broodvoorziening in Den Haag. De PvdA is blij met de uitkomsten van deze discussies.  

lees verder »

Meer doen om woninginbraak te voorkomen

door Martijn Balster op 10 juni 2015

De PvdA vindt dat Den Haag nog veel meer kan doen om woninginbraken te voorkomen. De sociaaldemocraten zijn blij dat het aantal inbraken in Den Haag afneemt. Toch zien we dat veel inbraken eenvoudig kunnen worden voorkomen met beter hang en sluitwerk.

lees verder »

Nog een flinke inhaalslag te maken met Wmo

door Martijn Balster op 2 juni 2015

De PvdA Den Haag kijkt met gemengde gevoelens naar de vorderingen die zijn geboekt bij de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning. Hoewel veel werk is verzet, komt het nieuwe raderwerk nog langzaam op gang. Mensen met een zwaardere ondersteuningsbehoefte krijgen nog te laat duidelijkheid en wijkverpleegkundigen lopen over.

lees verder »

PvdA in Moerwijk: gesprek met de wijkorganisatie, een verslag

door Martijn Balster op 2 juni 2015

Vorige week bezochten Martijn Balster, Abderrahim Kajouane, Lobke Zandstra en Marina Meubelman de Wijkorganisatie Moerwijk. Wat een enorme gedrevenheid, om iets moois van de buurt te maken! We spraken ze een week nadat Moerwijk groots de lente vierde: met het Fete de la Nature. Een schildering op de stoep voor het wijkgebouw, refereert er nog

lees verder »

Zorgen over wachtlijsten jeugdteams

door Martijn Balster op 21 mei 2015

De PvdA maakt zich zorgen over de ontstane wachtlijsten in de jeugdzorg. Eerder werd al duidelijk dat er wachtlijsten zijn bij Veilig Thuis (waar mishandeling of huiselijkgeweld kan worden gemeld), nu blijken er ook wachtlijsten bij de jeugdteams, die het eerste aanspreekpunt vormen in de wijk. De PvdA wil dat deze wachtlijsten snel worden teruggedrongen.

lees verder »

Met de gezinsbegeleider op ‘begeleiding’ in Mariahoeve

door Martijn Balster op 18 mei 2015

Om 9 uur in Mariahoeve. Vrolijke honden springen om ons heen, als mevrouw vriendelijk opendoet. Een kleine meid van 3,5 zit met slaapzand in de ogen te kijken naar een tekenfilm. Ze steekt netjes een handje naar me uit. Hondenspeelgoed overal, een volle asbak, rommelig, maar het kan net. Vandaag op het programma: begeleiding.

lees verder »

Overbrug verschil: Kans overval Laak 3x zo groot als in Segbroek

door Martijn Balster op 12 mei 2015

De PvdA is blij dat de Haagse criminaliteit opnieuw stevig is gedaald, naar aanleiding van cijfers van het AD. Wel waarschuwt fractievoorzitter Martijn Balster voor te veel optimisme: de overlast neemt toe en mensen melden nog te weinig. Signalen bereiken niet altijd de politie. Dat is een grote uitdaging de komende periode.”

lees verder »

Straks 4 x B: bed, bad, brood en goede begeleiding

door Martijn Balster op 29 april 2015

De PvdA vindt dat Den Haag door moet op de ingeslagen weg. Een fatsoenlijke bed, bad en brood voorziening waar voldoende tijd is en mogelijkheden zijn voor begeleiding van uitgeprocedeerde vreemdelingen. PvdA-fractievoorzitter Balster: “een stad van recht en vrede is dat aan zijn stand verplicht.

lees verder »

Hoe kopen we voor Den Haag de beste jeugdhulp in?

door Martijn Balster op 29 april 2015

Over deze vraag discussieerde de raad afgelopen donderdag. Met een ‘regionaal inkoopkader jeugdhulp’ wordt de basis gelegd voor een inkoopproces van jeugdhulp, samen met 9 andere omliggende gemeenten. Dat is niet eenvoudig: omdat we dat samen met al die andere gemeenten doen, omdat we te maken hebben met zo’n 200 aanbieders van jeugdhulp en omdat

lees verder »

Bagatelliserende reactie politie Den Haag over discriminatie in politiekorps

door Martijn Balster op 15 april 2015

PvdA in Den Haag is verbaasd over de bagatelliserende reactie van de politie in Den Haag op de eerder geschreven blog van Hoofdcommissaris Bouman van de Nationale Politie.    

lees verder »

Jongeren worstelen met verkrijgen verklaring van goed gedrag

door Martijn Balster op 13 april 2015

DEN HAAG- Jongeren met een strafblad hebben moeite een geschikte opleiding of baan te vinden. De oorzaak: ze krijgen geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De PvdA vindt de jarenlange weigering voor sommige jongeren buitenproportioneel.    

lees verder »

Veiligheid ongelijk verdeeld

door Martijn Balster op 11 april 2015

Donderdag sprak de gemeenteraad over het integraal veiligheidsplan. Het plan is er op gericht om ook de komende jaren succesvol grote en kleine criminaliteit te bestrijden en waar mogelijk te voorkomen. De PvdA staat vierkant achter de stevige ambities van het college.

lees verder »

Zorgen over ontwikkelingen Haagse dagbesteding

door Martijn Balster op 31 maart 2015

Er bereiken de PvdA steeds vaker signalen dat sprake is van een sluipende afbouw van de dagbesteding in de stad. Het aantal uren dagbesteding voor ouderen en mensen met een psychisch probleem (arbeidsmatige dagbesteding) lijkt af te nemen.

lees verder »

‘Wethouder pak verantwoordelijkheid wijkverpleging’

door Martijn Balster op 31 maart 2015

De PvdA is verbaasd over de voortekenen van oplopende wachtlijsten in de wijkverpleging. De rijksoverheid heeft geïnvesteerd in vele extra wijkverpleegkundigen. In de sociale zorgwijkteams van Den Haag zullen zij gaan meedraaien. Mensen hoeven per 1 januari gelukkig ook geen eigen bijdrage meer voor de wijkverpleegkundige te betalen.

lees verder »

Behandel aangiftes van discriminatie

door Martijn Balster op 30 maart 2015

De PvdA in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over het lage aantal behandelingen van aangiftes over discriminatie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie blijkt dat het aantal aangiftes van discriminatie toeneemt, maar dat het percentage van in behandeling genomen zaken een dieptepunt heeft bereikt.

lees verder »

Het gaat beter als iedereen mee kan doen

door Martijn Balster op 25 maart 2015

Discriminatie is in Den Haag aan de orde van de dag. In een stad met veel achtergronden, geloven en een omvangrijke economische segregatie liggen ongefundeerde oordelen altijd op de loer. Dat kan leiden tot grote achterstanden en tot spanningen. Dat is de internationale stad van recht en vrede onwaardig.

lees verder »

PvdA biedt plan Ouderen & Veiligheid aan aan burgemeester

door Martijn Balster op 19 maart 2015

De fractie van de PvdA Den Haag heeft haar plan Ouderen & Veiligheid vandaag aangeboden aan burgemeester Van Aartsen. Met het plan doet de PvdA voorstellen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel onder ouderen de komende jaren te verbeteren. De PvdA heeft ter voorbereiding op het plan de stad uitgenodigd suggesties aan te dragen.

lees verder »

#PvdAindeBuurt: ’t Is fijn in Kraayenstein, maar ’t kan beter

door Martijn Balster op 27 februari 2015

Een rustig buurtje. Toen het gebouwd werd midden jaren ‘70, woonde je er op stand. Inmiddels is het er wat gemengder: huur en koop door elkaar, groot en klein, van alles wat.

lees verder »

Bezoek Straatpastoraat en Winteropvang

door Martijn Balster op 13 februari 2015

Op 6 februari bezochten Marije Talstra en Martijn Balster het Straatpastoraat (stadsklooster, Westeinde) en de Winteropvang (Zilverstraat).

lees verder »

College moet veel meer ambitie tonen om bureaucratie te verminderen

door Martijn Balster op 4 februari 2015

De PvdA vindt dat het college veel te weinig doet om partijen waarmee zaken wordt gedaan te dwingen de bureaucratie te beperken. Zo komen deze partijen te weinig toe aan de taken waarvoor ze nu juist worden ingehuurd: betaalbare huisvesting organiseren, goede jeugdhulp of betere thuiszorg bieden. Bij de begrotingsbehandeling afgelopen najaar diende de PvdA

lees verder »

Commissie samenleving over jeugdzorg, taxibus, Wmo

door Martijn Balster op 2 februari 2015

Vorige week besprak de commissie samenleving onder meer de onderwerpen de monitoring van de invoering van de nieuwe Jeugdwet, de aanbesteding van het taxivervoer en de eigen bijdrage in de jeugdhulp.  

lees verder »

Vaart achter permanente opvangregeling asielzoekers

door Martijn Balster op 10 november 2014

De PvdA Den Haag vindt dat gemeenten nu snel afspraken moeten maken met het Rijk voor een permanente regeling voor de opvang van asielzoekers. De Raad van Europa heeft Nederland bevolen ook uitgeprocedeerde vreemdelingen ‘brood, bad en bed’ te bieden. Martijn Balster, fractievoorzitter PvdA Den Haag: “Staatssecretaris Teeven (VVD) kan zich nu niet meer verschuilen. Het

lees verder »

College moet komen met programma Veilig Oud in Den Haag

door Martijn Balster op 5 november 2014

De PvdA roept het college op te komen met een programma Veilig Oud in Den Haag. Omdat ouderen steeds langer thuis willen blijven wonen moet de gemeente specifiek inzetten op de veiligheid van ouderen.

lees verder »

Infoblad PvdA wijkteam Laak

door Martijn Balster op 31 oktober 2014

Regelmatig brengt het wijkteam Laak van de PvdA een infoblad uit dat zij verspreiden in Laak. Het wijkteam Laak is één van meest actieve wijkteams van de PvdA Den Haag. Regelmatig hebben zij activiteiten in stadsdeel Laak. Wil je de INFO LAAK van deze, klik dan op de volgende link: info12.pdf

lees verder »