Commissie Partijdemocratie

Leden van de Commissie Partijdemocratie vertegenwoordigen de Haagse afdeling op landelijke ledenraden en congressen en op gewestelijke vergaderingen. De samenstelling van de commissie wordt vastgesteld op de ALV. Daarmee hebben de commissieleden het formele mandaat om namens de leden van de PvdA Den Haag te stemmen en het woord te voeren op genoemde landelijke en gewestelijke vergaderingen.

De bijeenkomsten van deze commissie staan open voor alle leden van de Haagse PvdA en worden aangekondigd via de agenda op de website en de digitale nieuwsbrief. In deze bijeenkomsten worden onderwerpen als kandidatenlijsten, verkiezingsprogramma’s, moties, amendementen en politieke actualiteit voorbereid.

De commissie staat onder leiding van Ernst van Bemmelen van Gent. De volgende mensen zijn lid van de commissie:

Commissieleden
Ernst van Bemmelen van Gent (voorzitter)
Marije van Rest
Paulien van der Hoeven
Frank Poppe
Albert-Jan Pomper
Reinette Kiès
Timo Corporaal
Desiree Curfs
Mikal Tseggai
Martijn Balster
Jan de Oude
Sander Terphuis
Wouter Welling
Nils Nijdam
John van Leeuwen
Wouter Beks
Wouter Booij
Wimar Bolhuis
Liesbeth Alferink
Renz van de Peppel

Wil je meer weten over deze commissie? Neem dan contact op met Ernst van Bemmelen van Gent: ernst@vanbemmelenvangent.com

Korte terugblik PvdA congres door commissie Partijdemocratie

door Commissie Partijdemocratie op 23 januari 2017

De commissie Partijdemocratie was uiteraard aanwezig op het PvdA congres van 14 en 15 januari. Na maanden werken aan amendementen, likes, Ledenkamers en steunbetuigingen was het congres dan eindelijk begonnen. Timo Corporaal heeft namens de commissie een beknopt overzicht gegeven van dit congres. Terugblik Congres PvdA

lees verder »

Stem voor de Haagse moties & amendementen!

door Commissie Partijdemocratie op 7 december 2016

De commissie partijdemocratie wilt jullie nog een keer oproepen naar het Stemlokaal te gaan om te stemmen op de amendementen op het verkiezingsprogramma 2017. Jullie hebben van Hans Spekman (het partijbestuur) daarover een email ontvangen met een link (onder andere op 2 december jl.).

lees verder »

Verslag ledenraad door commissie Partijdemocratie

door Commissie Partijdemocratie op 8 oktober 2016

Op zaterdag 24 september 2016 vond er een ledenraad plaats in Eindhoven. Net als vorige keer in juni begon de dag met tafelgesprekken over diverse onderwerpen als Turkije, Brexit, wijken, kinderen en pensioen. Hierna volgde het plenaire deel

lees verder »

Commissie Partijdemocratie lanceert: De Haagse Honderd

door Commissie Partijdemocratie op 25 augustus 2016

Meld je nu aan voor de Haagse Honderd! Jij kunt er aan bijdragen dat de ideeën van binnen de afdeling bij de PvdA landelijk worden gehoord. Dit is namelijk precies wat de Haagse Honderd doet, en we zoeken nog leden. Iedereen is welkom.

lees verder »

Verslag politieke ledenraad door Commissie Partijdemocratie

door Commissie Partijdemocratie op 8 juni 2016

Op zaterdag 4 juni 2016 vond er een ledenraad plaats in Nieuwegein. Het was een geanimeerde middag waarop in kleine groepen gediscuteerd werd over diverse onderwerpen en in het plenaire deel vooral geëxperimenteerd werd met het nieuwe motiesysteem.

lees verder »

Nieuwe voorzitter Commissie Partijdemocratie

door Commissie Partijdemocratie op 12 april 2016

Wegens andere verplichtingen heeft Sander Terphuis helaas besloten het voorzitterschap van de Commissie Partijdemocratie neer te moeten leggen. Hij blijft als gewoon lid actief bij de commissie betrokken. In goed overleg met elkaar is binnen de Commissie Partijdemocratie een nieuwe voorzitter benoemd: Ernst van Bemmelen van Gent. De Commissie Partijdemocratie en het afdelingsbestuur zijn verheugd over zijn bereidheid de

lees verder »

Verslag Politieke Ledenraad 14 november

door Commissie Partijdemocratie op 17 november 2015

De Politieke ledenraad werd geopend met een speech van partijleider Diederik Samsom, waarin hij vooral stil stond bij de verschrikkelijke aanslagen in Parijs. Daarna werd een minuut stilte gehouden. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders kwam later in de vergadering, omdat hij vóór die tijd een gesprek had met andere ministers. Hij heeft de leden bijgepraat over

lees verder »

Verslag van de Politieke Ledenraad op 19 september 2015

door Commissie Partijdemocratie op 30 september 2015

Op zaterdag 19 september vond de politieke ledenraad van de PvdA plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze ledenraad stond in het teken van Prinsjesdag en de nadere verdieping van het ‘Van Waarde rapport’ op de thema’s goed werk en onze verzorgingsstaat. De Haagse PvdA was met een grote delegatie vanuit de Commissie Partijdemocratie aanwezig.

lees verder »

Verslag gewestelijke vergadering 27 juni

door Commissie Partijdemocratie op 6 juli 2015
Foto foto: Flora Goudappel

Donderdagavond 25 juni hebben Paulien van der Hoeven, Jan Lautenbach en ondergetekende in het gerenoveerde partijkantoor de gewestelijke vergadering van zaterdag jl. in Rotterdam voorbereid.Tijdens de behandeling van de begroting tijdens die vergadering uitte Jan L. onze bezwaren tegen de onduidelijkheden in die begroting. Daar werd uitgebreid op ingegaan.

lees verder »

Commissie Partijdemocratie zoekt nieuwe leden

door Commissie Partijdemocratie op 6 april 2015

Veel van de activiteiten van de afdeling Den Haag van de PvdA richten zich op de lokale politiek. Maar de afdeling heeft op ook op andere niveaus een taak. Dat gebeurt door de mening van de afdeling te laten horen op de gewestelijke vergadering, de landelijke politieke ledenraden en het landelijke partijcongres. 

lees verder »

Voorlopige lijst Provinciale Staten 2015

door Commissie Partijdemocratie op 23 november 2014

Op 13 december 2014 zal tijdens de gewestelijke vergadering de kieslijst voor de Provinciale Staten 2015 worden vastgesteld. Wilt u vanuit de PvdA Den Haag meepraten over de procedure rond de kieslijst? Richt u zich dan tot de Commissie Partijdemocratie. Deze commissie draagt zorg voor de Haagse vertegenwoordiging op gewestelijke vergaderingen en landelijke congressen.

lees verder »