Door op 17 februari 2015

2015: een belangrijk jaar voor kunst en cultuur in Den Haag

Vorige week donderdag was de werkbespreking cultuur. Deze bespreking was een allereerste verkenning en presentatie richting het kunstplan van 2017. In de begroting worden weer keuzes gemaakt, die gevolgen hebben voor de kunsten in Den Haag.

Cultuur heeft naast een intrinsieke en artistieke functie ook maatschappelijke en economische waarde. Cultuur verbindt, biedt plezier voor velen als beoefenaar, kijker en biedt ontplooiingskansen voor mensen. De creativiteit en innovatie door kunstenaars draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Voor de PvdA zijn pluriform aanbod, toegankelijkheid en diversiteit van groot belang. Dat is waar wij de komende maanden op inzetten.

Cultuur toegankelijk voor iedereen

Ook mensen met een minder goed inkomen moeten van kunst kunnen blijven genieten.

Culturele instellingen moeten ook fysiek toegankelijk zijn. Aangesloten op een goed openbaar vervoer net, goede fietsenstallings-mogelijkheden en makkelijk toegankelijk voor mensen met een handicap.

Diversiteit

Het cultuuraanbod in de stad moet diverser. Het is een moeilijke opgave voor instellingen om mensen uit alle milieus en culturen te interesseren voor cultuur. Maar het begint een diverser aanbod en programmering. Daarnaast mogen de organisaties en besturen zelf ook wel diverser. Diversiteit is nodig in besturen, personeel, publiek én programmering. Alleen als je cultuursensitief denkt, kan je het ook zijn. Van culturele instellingen vragen we jaarlijks terug te rapporteren welke inspanningen zij hebben gepleegd en resultaten zij geboekt hebben op dit vlak.

Cultuureducatie

Cultuur begint op school en heeft een enorme betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van een kind. Cultuureducatie is daarom belangrijk, zodat kinderen uit alle milieus met cultuur in aanraking komen.

Het Koorenhuis staat momenteel onder grote druk en dat is doodzonde. Het zou jammer zijn als een volgende commissie ze afschrijft omdat het Koorenhuis niet levensvatbaar blijkt te zijn door alle effecten van de ingrepen. De PvdA vindt cultuureducatie te belangrijk is om dit risico te lopen. Daarom hebben we de wethouder Joris Wijsmuller opgeroepen om met een voorstel te komen waarmee alle nieuwe instellingen stevig in hun schoenen staan, duurzaam levensvatbaar zijn en met perspectief de toekomst tegemoet kunnen treden.

Cultuurankers

Cultuurankers moeten we volop blijven ondersteunen. Zij spelen een grote rol in de wijken waar kunst en cultuur nodig is en nut heeft. Dichtbij, toegankelijk , inspelend op de behoefte in de wijk en in samenspraak met bewoners. Dat is precies waarom wij hier jaren geleden op inzetten en is precies datgeen wat we nog steeds het allerbelangrijkst vinden. Daarom moeten we ze wel goed faciliteren. Extra financiële ruimte voor programmering en ondersteuning maakt het mogelijk hun rol in de wijk nog beter te spelen.

De PvdA wil nu een kaderstellende notitie vooraf te maken waarmee we de commissie op pad sturen. Dat voorkomt ook dat we daarna het werk van de commissie over gaan doen omdat iedere fractie zijn stokpaardjes opnieuw onder de aandacht brengt. De wethouder heeft toegezegd dat deze er komt.