Door op 29 maart 2016

Schone lucht in de hele stad

We willen allemaal graag schone lucht in de stad. Om vrij te ademen en om gezond te wonen in de onze mooie stad. We dachten in Den Haag goed op weg te zijn, maar helaas lijkt de auto industrie roet in het eten te gooien. Door de zogenaamde Dieselgate blijken veel dieselauto’s meer uit te stoten dan we aannamen.

Meten

Ik hoor u denken: “maar dat had je dan toch uit de luchtvervuilingsmetingen al gemerkt?” Daar zit een deel van het probleem. Wanneer we het over de luchtkwaliteit hebben, zijn de meest recente en complete cijfers gebaseerd op computermodellen. Deze modellen houden onder andere rekening met de gemiddelde uitstoot van auto’s en de hoeveelheid verkeersbewegingen. Daar valt veel voor te zeggen, want metingen kunnen zeer verschillende uitslagen hebben vanwege bijvoorbeeld weersomstandigheden. Doordat autofabrikanten echter de boel in de maling hebben genomen wat de uitstoot van hun auto’s betreft, klopten de gegevens waarmee steeds gerekend werd niet meer. Als het gaat om roet zijn er nog geen betrouwbare metingen, terwijl wij wel weten dat juist roet heel slecht is voor de mens. Dat kan echt niet verder zo. Daar moeten de komende jaren nog stappen worden gezet.

Voortgang

Deze maand presenteerde het college de voortgang van het actieplan om de luchtkwaliteit te verbeteren. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit in Den Haag sterk verbeterd, maar door het gesjoemel helaas minder goed dan we dachten. Daarom heeft het college ons eerder dit jaar geïnformeerd dat er volgens de computermodellen op drie plaatsen toch overschrijdingen van de normen zijn. Het gaat om een drietal wegvakken op de Raamweg (tussen Javastraat en Laan Copes van Cattenburgh), de Neherkade en de Lekstraat. Helaas worden de echte meetresultaten over 2015 pas eind dit jaar bekend.

Oplossingen

Met een beetje goede wil is het niet heel moeilijk om de luchtkwaliteit te verbeteren. We moeten alleen de keuze durven en willen maken. De noodzaak ervan inzien. Meer nadruk op de bestrijding van roet is wat ons betreft het uitgangspunt. Daarom hebben we het idee van Milieudefensie om te komen tot een roetreductieplan omarmd. De PvdA wil dat de adviezen van de GGD  zoveel mogelijk worden opgevolgd. We willen meer filters op scholen, ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Ook moet er een mogelijkheid komen voor longpatiënten om te verhuizen als ze aan een drukke weg wonen. De door de GGD in het advies genoemde 82 risicovolle bestemmingen in de stad moeten nader onderzocht worden, en de eventuele mogelijkheden om de luchtkwaliteit daar te verbeteren in kaart worden gebracht.

Ik wil dat vieze voertuigen uit de stad geweerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door mensen te stimuleren hun vervuilende bestelbus om te ruilen voor een schone bus of door of door vieze auto’s meer parkeergeld te laten betalen. Tegelijkertijd moeten we blijven investeren in openbaar vervoer, fiets en elektrische vervoer. Er moet voldoende schoon en goed vervoer in de stad zijn, zodat mensen ook zonder auto eenvoudig van A naar B kunnen komen.

Het college gaf in 2015 in de begroting aan dat het behalen van de WHO-normen met betrekking tot luchtkwaliteit op dit moment niet haalbaar is. Het college valt daarom terug op continuering van het bestaande beleid. In het bestaande beleid worden alleen de ergste punten in de stad aangepakt. Dit terwijl ook bewoners op andere plekken graag de luchtkwaliteit in hun buurt willen verbeteren, bijvoorbeeld door meer extra beplanting op de geluidswallen. De PvdA zou deze bewoners willen ondersteunen, zeker als het aantoonbaar leidt tot verbeterde luchtkwaliteit.

Het college geeft nu aan dat nog moet blijken in 2015 ook daadwerkelijk de grenswaarden zijn overschreden en stelt nu voor te onderzoeken welke extra maatregelen genomen kunnen worden om de luchtkwaliteit op de genoemde specifieke punten versneld te verbeteren. Sinds juni 2008 is de luchtkwaliteitsrichtlijn van de Europese Unie van kracht. Nog dit jaar zal een adviesbureau nagaan of er, voor de weggedeelten waar de eu-norm voor stikstofdioxide nog niet lijkt te zijn gehaald, passende maatregelen genomen kunnen worden om ook daar aan de norm te voldoen. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat er verder gezocht wordt naar oplossingen, maar we hopen dat dit geen jaar hoeft te duren. Wat ons betreft moeten we dus eerder spreken over mogelijke maatregelen. Er zijn genoeg manieren om sneller tot onderzoeksresultaten te komen. We moeten echt snel maatregelen gaan bedenken en bespreken met bewoners in deze straten.