Door op 30 november 2015

Aan de slag met emancipatie en diversiteit

Vorige week is in de Commissie Samenleving de Emancipatienota behandeld. PvdA-woordvoerder Bülent Aydin heeft daarop zijn inbreng gedaan. Vorig jaar is de Emancipatienota besproken en veel van de toen ingebrachte punten van de PvdA zijn hierin opgenomen. De PvdA heeft dit jaar nieuwe aanvullingen. Voor emancipatie is het noodzakelijk dat mensen die mee willen doen de kansen krijgen om mee te kunnen doen. Het krachtiger en weerbaarder van mensen moet gepaard gaan met mogelijkheden. Dat betekent: tegengaan van discriminatie en het bevorderen van diversiteit in alle geledingen.

Vrouwenemancipatie

Als PvdA juichen we het toe dat de gemeente belang hecht aan diversiteit en ambities heeft om vrouwen door te laten stromen naar hogere functies. Wat de PvdA betreft is het personeelsbestand van de gemeente in alle geledingen zo snel mogelijk een afspiegeling van de stad.

Een van de belangrijkste doelstellingen was de arbeidsparticipatie van vrouwen naar het landelijk gemiddelde te brengen. Dat is helaas nog niet gelukt. Arbeidsparticipatie van vrouwen ligt in Den Haag nog steeds ruim onder landelijk gemiddelde. Daar is dus nog veel in te doen. We moeten inzetten op taal, werk en studie. Dat betekent ook een voortzetting van projecten als “ouder en school plus “, dat zich richt op moeders die weinig geletterd zijn en de taal onvoldoende spreken. Ook zou er sneller serieus gekeken moeten worden hoe de werkzaamheden van vrouwenparticipatiecentrum Yasmin toegankelijk worden in de verschillende stadsdelen. Ook als dit betekent dat er nieuwe participatiecentra bij moeten komen.

Het is opmerkelijk dat de subsidie voor het initiatief Schilderswijk Moeders misschien stopt. Zij zetten zich in om geïsoleerde vrouwen te bereiken om begeleiden zodat ze beter hun eigen weg kunnen vinden in de samenleving. Eerder zit jaar zei wethouder Klein juist in het AD dat hij aan de slag wilde met deze groep van ongeveer 250 ‘verborgen vrouwen’. Terwijl Schilderswijk Moeders actief zijn in de haarvaten van de wijk en op plekken komen die onbereikbaar zijn voor andere hulpverleners. Kortom: Haagse Kracht pur sang. Wat de PvdA betreft mag dit project niet verloren gaan.

LHBT’s

Er gebeuren gelukkig een hoop goede dingen op het gebied van de emancipatie van LHBT’s (Lesbisch-, homo-, bi- en transgender). Helaas groeit het gevoel van onveiligheid op staat voor deze groep, en wil de wethouder alleen bestaande acties om dit te verbeteren, voortzetten. De PvdA wil dat hier een schepje bovenop wordt gedaan. Er mag meer werk gemaakt worden van LHBT’s meer zichtbaar en bespreekbaar maken onder migrantengroepen en kleinere protestante groepen. Vanuit het COC is voor de komende drie jaar een netwerker seksuele diversiteit aangesteld. Dit is een goede stap, maar de PvdA hoopt dat dit ook na die drie jaar verlengd wordt omdat er nog zoveel te doen is.

Het is ook goed dat de wethouder gaat kijken of een huiskamerproject zoals van Rainbow City in Rotterdam, waar jongeren met een migrantenachtergrond elkaar kunnen ontmoeten, ook een idee is om op te zetten in Den Haag. Het project The Hang-Out 070 is hiermee bezig. Zij willen een fysieke locatie in Den Haag waar LHBT-jongeren van verschillende achtergronden in de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar kunnen samenkomen voor steun en informatie, en om een plek te hebben waar ze kunnen zijn wie ze willen zijn.

De wethouder lijkt vooral aandacht te hebben voor problemen in de werkomgeving van transgenders. Er is ook aandacht voor voorlichting op scholen en verenigingen. Dit is heel goed, maar er moet ook beter nagedacht worden hoe familie, dus ouders, broers en zussen, bereikt kunnen worden. Zeker binnen migrantengemeenschappen, die nu vaak moeilijker bereikbaar zijn, kan de persoonlijke problematiek van transgenders enorm groot zijn. De familie vervult hierin vaak een sleutelrol. Tot slot moet er gekeken worden naar overbodige sekseregistratie. Want wat is het nut van het aangeven van je geslacht bij het melden van een klacht of de aanvraag voor het ophalen van grofvuil?

De PvdA wil dat iedereen in Den Haag deze kansen en mogelijkheden krijgt. Discriminatie is onaanvaardbaar, of dit nu gaat om culturele of religieuze achtergrond, geslacht of geaardheid. In de Emancipatienota worden belangrijke stappen gezet, maar er kan altijd nog een tandje worden bijgezet. Zo blijven we samen werken aan #1DenHaag.


Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Wij werken samen met jou en je buurman, aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. We werken samen aan een eerlijk Den Haag. Samen aan #1DenHaag