Door op 15 september 2016

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling: iedereen verdient een veilig thuis

Helaas is voor te veel Hagenaars hun huis door mishandeling geen veilige omgeving. Daarom sprak de gemeenteraad vandaag over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Want huiselijk geweld en kindermishandeling moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, zo snel mogelijk herkend, erkend en behandeld. Zodat de veiligheid van slachtoffers en betrokkenen voorop staat. In de voortgangsrapportage van de aanpak staan elf prioriteiten. Het zijn goede uitgangspunten, maar wat de PvdA betreft is het belangrijk dat er extra aandacht voor een aantal specifieke groepen.

Ouderenmishandeling en ontspoorde mantelzorg

Mishandeling van ouderen en ontspoorde mantelzorgers is een groeiend probleem. In ons plan Ouderen & Veiligheid vroeger we hier vorig jaar al aandacht voor. Maar heeft de aanpak van de gemeente ook wat opgeleverd? Er worden huisbezoeken afgelegd bij ouderen, wat komt daaruit? En werkt de gemeente goed samen met de speciale projectleider die hiervoor is aangesteld bij de GGD? De wethouder gaf aan dat de veiligheid van ouderen een hoge prioriteit heeft, en dat er een pilot loopt met het Ministerie van Volksgezondheid om dit beter aan te pakken. We zijn benieuwd naar de uitkomst van deze pilot.

Doelgroepenbeleid

Sommige groepen Hagenaars zijn moeilijker bereikbaar voor hulpverleners door bijvoorbeeld een taalbarrière of culturele verschillen waardoor het een taboe is om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. In januari 2015 heeft de wethouder het belang hiervan onderschreven en toegezegd dat er een onderzoek zou komen naar deze moeilijk bereikbare doelgroepen. Vervolgens zouden er acties worden ingezet. Wat is hiervan terecht gekomen? De wethouder heeft toegezegd dat in december het onderzoek is afgerond en vervolgstappen worden gezet. Goed nieuws want dit is hard nodig!

Verborgen vrouwen

In Den Haag wonen naar schatting 250 ‘verborgen vrouwen’; vrouwen die door hun man of andere familieleden gedwongen worden om binnen te blijven en een geïsoleerd leven te leiden. Het is verschrikkelijk dat dit in Den Haag voorkomt. Daarom zijn we blij dat het de ambitie is van de wethouder om het aantal verborgen vrouwen naar nul te brengen.

Bij huiselijk geweld moet zo snel mogelijk worden ingegrepen en het liefst worden voorkomen. Daarom zou er meer aandacht moeten komen voor preventie. Want de basis van een fijn leven is je veilig kunnen voelen in de eigen omgeving.