Door op 3 juli 2015

Algemene beschouwingen: de resultaten!

Tijdens de Algemene Beschouwingen kreeg de PvdA-fractie een flink aantal toezeggingen van het college. Daar zijn we blij mee, dit zijn concrete voorstellen die de stad nog verder vooruit helpen. Lees ze hieronder.

Bevorderen diversiteit in de stad, bestrijden van discriminatie

De PvdA vroeg het college voortvarend aan de slag te gaan met discriminatie op de arbeidsmarkt en te beginnen met de diversiteit in de gemeentelijke organisatie. Wethouder Baldewsingh (PvdA) gaf aan dat de gemeente het ‘diversity charter 2015-2018’ van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher inmiddels heeft ondertekend en voortvarend met diversiteit aan de slag gaat. Daarnaast komt het college met een aanpak bestrijding discriminatie op de arbeidsmarkt in het najaar. Hard nodig, nu recent is geconstateerd dat mensen met een andere achtergrond een veel kleinere baankans hebben.

Schulden 

De PvdA heeft het college gevraagd werk te maken van de immense schuldenproblematiek in de stad (in Moerwijk bijv. zit in sommige buurten 95 procent in de schulden, 20.000 voor jongeren en 40.000 voor huishoudens is geen uitzondering). Het college heeft ons voorstel omarmd en gaat met onze concrete suggesties aan de slag. Het gaat hierbij om:

  • het ruimer toepassen van methoden om mensen op vrijwillige basis de vaste lasten te laten afdragen in ruil voor een korting van corporatie, energieleverancier en zorgverzekeraar.
  • Meer inzet van schuldenexpertise in de sociale wijkzorgteams
  • Inzet van meer budgetcursussen
  • In overleg te gaan met het rijk over een betere aanpak
  • preventieacties i.s.m. bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

Zorg

 De PvdA heeft aandacht gevraagd voor de omvangrijke en groeiende psychische problematiek in de stad. Wij stelden voor om de middelen die straks worden gebruikt voor een cadeaushop voor mantelzorgers (als waardering) waar dat kan in te zetten voor ondersteuning en begeleiding van mensen die ondersteuning nodig hebben. Dat ontlast de mantelzorgers immers ook. Ten slotte vroegen wij naar de grote hoeveelheid klachten over huishoudelijke hulp in Den Haag, terwijl er niet wordt bezuinigd in Den Haag (deze zijn in deze collegeperiode verzacht). Wethouder Klein (CDA) was niet ruim in zijn toezeggingen op dit punt. De hoeveelheid klachten vond hij niet bovengemiddeld, hij vond het niet noodzakelijk de mantelzorgmiddelen voor zorg in te zetten en over de psychische problematiek verwees de wethouder naar de nota Volksgezondheid die deze dagen zal verschijnen. Wij komen spoedig opnieuw over deze onderwerpen te spreken bij de eerste evaluatie van de Wmo en de bespreking van de college plannen voor informele zorg.

Sociale woningbouw

De PvdA vroeg aandacht voor de investeringsmogelijkheden van de gemeente voor onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Ook vroegen wij aandacht voor de vele signalen die ons nog altijd bereiken over vocht- en schimmelproblematiek. Het college gaat met de signalen aan de slag, afgesproken is dat we op korte termijn samen een ronde door de stad zullen maken. Op korte termijn komt het college met nieuwe prestatieafspraken voor sociale woningbouw. Dan zullen wij over de voorraad sociale woningen komen te spreken.

Taal

De PvdA vroeg aandacht voor taaleducatie. Het college heeft daarbij toegezegd te onderzoeken wat nu het bereik is en aan te geven in hoeverre dit voldoende is (najaar). Er zal in het najaar een taaloffensief worden gestart en er wordt gekeken of het noodzakelijk is om hier vanuit onderwijs- en integratiemiddelen een extra bijdrage aan leveren. De PvdA constateert dat er met name in het onderwijsbudget nog veel vrije ruimte is.

Stadsdelen meer invloed en geld

Het college heeft onze grote wens ingelost om geld voor de stadsdelen apart te zetten in de begroting. Dit geld komt dus apart en alleen beschikbaar voor onze stadsdelen en daarmee dus voor wensen in onze wijken en wensen van bewoners van bewoners. Met ingang van de volgende begroting is dat het geval. Wij hebben er op aangedrongen dat middelen dan ook zelfstandig moeten kunnen worden besteed, zonder nadere bemoeienis van het stadhuis (anders wordt besluitvorming stroperig). Daar komt het college nog op terug.

Bestemmingsplannen beter inzichtelijk

De PvdA motie om bestemmingsplannen beter inzichtelijk te maken voor bewoners en bewoners meer te betrekken kon op algemene instemming in de gemeenteraad rekenen. Daarmee maken we straks bestemmingsplannen voor iedereen begrijpelijk. Dat is een mooi succes, met dank aan Jeltje van Nieuwenhoven die hier al lange tijd voor strijdt.

Financiën

Ten slotte was de PvdA kritisch over de financiën van de gemeente. Niet omdat we er slecht voorstaan, maar omdat er meer financiële ruimte lijkt te zijn, dan inzichtelijk is. Wethouder De Bruijn (D66) erkende dat er 100 mln. zonder concrete bestemming op de begroting staat en dat dit moet worden belegd. Ook is het totaal van de (programma)reserves te groot en is op de portefeuilles economie en onderwijs al jaren onderbesteding. De Bruijn gaat hier kritisch naar kijken en zal bij de komende begroting meer duidelijkheid verschaffen over mogelijke inzet van deze middelen. Tegelijkertijd ziet de gemeente zich mogelijk nog gesteld voor enkele tegenvallers (accres van het Rijk), ook daar zal rekening mee moeten worden gehouden.