3 november 2011

Backcasting: Hoe maken wij Den Haag klimaatneutraal in 2040

‘Den Haag klimaatneutraal in 2040’ is een mooie en belangrijke ambitie die PvdA graag gerealiseerd ziet worden. Om die doelstelling te halen zullen in de komende jaren en decennia echter keuzes moeten worden gemaakt en stappen moeten worden gezet die daar effectief en doeltreffend aan bijdragen. Om de raad meer inzicht te geven in de diverse mogelijkheden en toekomstige interessante ontwikkelingen waar op tijd op aan moet worden gehaakt, hebben wij het college bij de begroting 2012 gevraagd daar onderzoek naar te doen.

Wethouder Baldewsingh zegde de raad toe om, terugredenerend vanuit de ambitie ‘Den Haag klimaatneutraal in 2040’, de meest kansrijke en noodzakelijke keuzes en stappen in beeld te zullen brengen. Het zogenoemde backcasting. Daarin kan bijvoorbeeld worden aangegeven of politieke inzet (budget en keuzes) zich vooral moet richten op woon-, verkeer- of werkgebied, welke vormen van energieopwekking het meest kansrijk zijn of zullen worden, etc. Zie het als een soort spoorboekje van kansen en bedreigingen.

Ik ben daar erg blij mee en denk dat zowel de huidige raadsleden als ook de raadsleden na ons hier veel zullen hebben. Met de juiste politieke keuzes door de jaren heen kunnen wij onze ambitie om als stad klimaatneutraal te zijn in 2040 waarmaken. De PvdA gaat ervoor!

Bas Sepers
Woordvoerder Duurzaamheid

Motie – Backcasting ‘Den Haag klimaatneutraal in 2040’

De gemeenteraad van Den Haag,

in vergadering bijeen op 3 november 2011 ter bespreking van de (concept) Programmabegroting 2012-2015 (RIS 181195),

Constaterende dat
• de raad het college bij motie van 23 juni 2011 (rv 83; RIS 180176) heeft verzocht binnen twee jaar te komen tot een integrale presentatie van het milieu- en duurzaamheidsbeleid
• de gemeente Den Haag, in het coalitieakkoord 2010-2014, zichzelf ten doel heeft gesteld in 2040 klimaatneutraal te zijn
• diverse diensten en portefeuillehouders betrokken zijn bij het doen behalen van deze doelstelling

Overwegende dat
• deze diensten en portefeuillehouders een rol van betekenis dienen te vervullen om deze doelstelling te kunnen behalen
• diverse stappen in een dergelijke langetermijnambitie het best middels backcasting kunnen worden bepaald en ingevuld
• er vanuit de gemeente momenteel geen platform bestaat dat zich specifiek doch in den brede focust op het vraagstuk welke keuzemomenten voor Den Haag (e.o.) zich tot 2040 zullen voordoen
• bovenstaande in klimaatplan en energievisie nog onvoldoende is uitgewerkt

Van mening dat
• scenario- en transitiedenken, research en development en stimulering van derden van belang is
• met als leidend doel ‘Den Haag neutraal in 2040’ onderzocht en gemonitord dient te worden welke ingrepen hier, binnen het gegeven tijdsbestek, voor nodig zijn en hoe deze te faseren

Verzoekt het college
• een op ‘Den Haag klimaatneutraal in 2040’ gerichte scenariomethode / research en development agenda op te stellen
• in beeld te brengen welke keuzes en maatregelen (inclusief kosten en opbrengsten) lokaal en/of regionaal op weg naar ‘Den Haag klimaatneutraal in 2040’ aan de orde zullen komen en hoe deze gefaseerd en gemonitord kunnen worden
• handvatten aan te dragen ten behoeve van politieke besluitvorming ten aanzien van middenlange en lange termijn doelstellingen en systeemoverwegingen
• hierin creatief en constructief op te trekken met andere (grote) gemeenten en de Rijksplanbureaus
• uiterlijk bij gelegenheid van de aanbieding van de begroting 2013 de raad te informeren over de eerste uitkomsten van deze scenarioaanpak

Jeltje van Nieuwenhoven
Bas Sepers
PvdA

Tobias Dander
D66

Gert-Jan Bakker
CDA

Joris Wijsmuller
HSP

Heleen Weening
GL