Door op 1 oktober 2015

Betaalbare woningen voor mensen met een kleine beurs!

Blijft de sociale huursector nog overeind? De voortekenen zijn niet gunstig. Wij als PvdA zullen ons weer hard moeten maken voor deze sector om verdere afbraak te voorkomen. In het verleden wist de PvdA als geen andere partij hoe belangrijk een goede en betaalbare huisvesting voor iedereen is. Wij kunnen ervoor zorgen dat mensen zich niet weer zorgen hoeven te gaan maken of zij wel een goed dak boven hun hoofd hebben. Een woning dient betaalbaar te blijven en geen last te worden. Daarom ‘Betaalbaar wonen voor iedereen’!

Sinds de financiële crisis is de woningmarkt stil komen te staan. Overheidsmaatregelen die vanuit ‘het geloof in de markt’ zijn genomen, hebben de woningmarkt tot op heden niet op gang gebracht. Met name voor mensen met een kleine beurs zijn er aan de onderkant van de woningmarkt weinig betaalbare en passende woningen. Dit probleem gaat de komende jaren alleen maar groter worden.

Het huidige kabinet stelde nog niet zo lang geleden de verhuurdersheffing in van 1.7 miljard euro. De consequenties hiervan beginnen nu duidelijk te worden. Woningcorporaties hebben minder middelen beschikbaar en gaan fors minder investeren. De verhuurdersheffing is ingesteld om een gat in de begroting te dichten en treft de laagstbetaalden. Het gevolg is dat er nauwelijks nog sociale woningen worden gebouwd of verbeterd naar een hoger energielabel. Tegelijkertijd zal door de reeds gerealiseerde en nog komende huurverhogingen (om de heffing te kunnen betalen) de goedkope voorraad in snel tempo afnemen. Woningbouwcorporaties en gemeenten staan de komende jaren voor een aantal grote dilemma’s:

  • De vraag naar betaalbare woningen neemt toe en de voorraad neemt af.
  • Veel woningen schuiven over de liberalisatiegrens of worden verkocht, de kernvoorraad betaalbare sociale huurwoningen verdampt.
  • Grotere woningen dreigen onbereikbaar te worden voor gezinnen met lage inkomens.
  • De betaalbaarheid is een groeiend probleem.
  • De ambitie naar een gemiddeld van Energielabel B vergt een (onrealistisch) hoge inspanning.

De afname van goedkope voorraad zal nog verder toenemen door het overhevelen van sociale huurwoningen naar de vrije mark. Dat is zeer onwenselijk en het zal de balans verstoren die in meer dan 100 jaar sociale woningbouw is opgebouwd. Een sociale woning die naar de vrije sector gaat komt namelijk nooit meer terug. De PvdA moet weer een echt sociale koers inslaan, zorgen voor voldoende betaalbare huurwoningen is daarvan een essentieel en onlosmakelijk onderdeel. Wij geloven in de maakbaarheid van de samenleving en het met elkaar opbouwen van een leefomgeving voor iedereen. Wij staan voor sociale huisvesting en laten dit standpunt niet van ons afpakken door de wurggreep waar dit kabinet de PvdA in houdt. Het is hoog tijd om de afslag linksom te nemen.

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van meerdere bijeenkomsten, die het afgelopen half jaar bij Werkgroep Stad afdeling Den Haag zijn geweest, met als thema ‘de toekomst van de sociale woningvoorraad in Den Haag’.