Door op 1 juli 2015

Bewoner moet echt beter betrokken worden bij bestemmingsplannen

De Partij van de Arbeid in de Haagse gemeenteraad wil dat het college werk maakt van het beter betrekken van inwoners bij bestemmingsplannen. Te vaak worden bewoners pas in een laat stadium betrokken bij planontwikkeling. PvdA-raadslid Jeltje van Nieuwenhoven vindt dat niet passen bij een gemeente: “Gemeenten moeten het belang van inwoners van de stad voorop zetten. Nu worden bewoners niet goed betrokken. Er moet daarom een omslag komen in het denken over bestemmingsplannen”. De sociaaldemocraten presenteren daarom drie concrete punten waarmee dit bewerkstelligd kan worden.

  1. Stel van te voren vast wie belanghebbenden zijn

Van te voren moet wel worden vastgesteld wie precies deze belanghebbenden zijn. Dit kan worden gecontroleerd door een scan, zodat er gesproken wordt met een evenwichtige groep aan belanghebbenden.

  1. Betrek bewoners al in de oriënterende fase van planontwikkeling

Door bewoners aan het begin van het proces, in de oriënterende fase, al te betrekken bij planontwikkelingen zal veel onduidelijkheid en misverstanden kunnen worden voorkomen. De wensen van bewoners en belanghebbenden kunnen dan beter worden meegenomen.

  1. Zorg dat de taal van bestemmingsplan aansprekend is.

Op dit moment is het zoeken naar een speld in een hooiberg bij bestemmingsplannen. In bestemmingsplannen moet makkelijker taalgebruik gebruikt worden. Ook wil de PvdA-fractie een duidelijke en concrete samenvatting bij het bestemmingsplan waarin de veranderingen die er komen worden benoemt.

Eerder aandacht gevraagd

De sociaaldemocraten hebben eerder in de commissie Ruimte al gepleit voor het beter betrekken van bewoners bij bestemmingsplannen. De wethouder is daarover vorige week met een brief gekomen. “Die brief is voor ons zeker niet afdoende”, aldus van Nieuwenhoven, “In de brief focust de wethouder op de communicatie van bestemmingsplannen via de website en andere kanalen. Natuurlijk is ook dat van groot belang, maar er is meer. Dat is echter niet wat wij voor ogen hebben. Ons plan richt zich op het daadwerkelijk betrekken van inwoners bij het vormgeven van de bestemmingsplannen. Dat betekent dat men niet begint aan de tekentafel op het stadhuis, maar in een buurtcentrum met de bewoners. Het hele proces moet samen met de bewoners, alleen het eindproduct presenteren is te mager”.

De Partij van de Arbeid zal de punten inbrengen tijdens de Algemene Beschouwingen van donderdag 25 juni. “Eerst de burger, dan de politiek”, stelt van Nieuwenhoven, “betrek de bewoner al in de beginfase bij de planontwikkelingen. Het is vervolgens aan de politiek om zicht te houden op de algemene belangen in een project. “