Door op 29 juli 2013

Brief aan de leden – Spuiforum

Beste partijgenoten,

De Algemene Ledenvergadering (ALV) heeft op 8 juli jl. duidelijke uitspraken gedaan over het Spuiforum. Wij kunnen ons voorstellen dat de verwachting bestaat dat een fractie, geconfronteerd met dergelijke uitspraken van de leden, zich daaraan conformeert.

In de periode tussen de ALV en de raadsvergadering is er dan ook veel gebeurd, overlegd en afgewogen. De fractie moest met een veelheid aan factoren rekening houden. Naast de eigen afweging van de fractie, was er de uitspraak van de ALV, de afspraken met de coalitiepartners en de afspraken met de instellingen om wie het uiteindelijk draait.

Voor de fractie waren al deze factoren van belang. Voor de coalitiegenoten lag immers geen nieuw besluit voor en eventuele ‘problemen’ met de eigen achterban kwamen dan ook voor eigen rekening. Die van de PvdA welteverstaan.

Wij hoeven u niet te vertellen dat coalitieonderhandelingen onder meer neerkomen op geven en nemen. Hoewel ‘het Spuiforum’ in de verkiezingsprogramma’s van alle onderhandelingspartners stond, was er een partij die hier een belangrijk onderhandelingspunt van heeft gemaakt. Zoals de PvdA van geheel andere zaken haar belangrijkste onderhandelingspunten maakte.

Het eigen deel van de afspraken niet nakomen, in een fase waarin een belangrijk deel van de eigen wensenlijst reeds grotendeels is vervuld, kan uiteraard altijd. Maar zolang de PvdA haar coalitiepartners en samenwerkingsopties niet voor het kiezen heeft, hangt daar een prijskaartje aan. De politieke realiteit is dat crisis in de huidige coalitie waarschijnlijk het betalen van een prijs oplevert in de dingen die ons dierbaar zijn.

Wij hebben als PvdA in deze periode een aantal belangrijke zaken binnengehaald en (deels) gerealiseerd. Zaken waarvoor wij zonder afspraken met onze coalitiepartners geen raadsmeerderheid hadden gekregen.

Om een aantal voorbeelden te noemen:

 De gevolgen van de Rijksbezuinigingen op Armoedebeleid zijn gecompenseerd.

 Het inkomenscriterium voor de Ooievaarspas is van 110% van het wettelijk sociaal minimuminkomen terug verhoogd naar 130%.

 Forse inzet op (jeugd)werkloosheid, inclusief vrijgemaakte extra middelen.

 De herstructurering in Den Haag Zuidwest en Mariahoeve wordt na het Vestia-debacle voortgezet met een gemeentelijke investering van 80 miljoen.

 Het Krachtwijkenbeleid is voortgezet. Hetgeen zich niet alleen uit in middelen voor de krachtwijken, maar ook in 11 miljoen voor de Deal Schilderswijk en 14 miljoen extra voor de leefbaarheid in de krachtwijken en in Laak.

 Ondanks de stopzetting van rijkswege zijn de Haagse inspanningen op inburgering en taal voortgezet.

 Sociale woningbouw in de binnenstad en op Scheveningen.

 Extra investeringen in openbaar vervoer als gevolg van HTM/NS-deal.

 Het Duurzaamheidscentrum heeft haar deuren geopend en de basissubsidie van het Haags Milieucentrum wordt gecontinueerd.

 Geen verhoging van de zwem- en sporttarieven.

 Het programmeerbudget voor cultuur in de wijken is voor de komende jaren verruimd.

Naast de uitspraak van de ALV is deze context dan ook van belang geweest voor onze handelwijze. In de situatie die voorlag bestonden alleen oplossingsrichtingen waar grote nadelen aan kleefden. Met de gekozen handelwijze hebben wij aan zoveel mogelijk belangen tegemoet willen komen en hebben wij een extra deur geopend in plaats van er een dicht te gooien.

Draagvlak
Dat het draagvlak voor het Spuiforum gering is moge duidelijk zijn. De leden bevestigden dit tijdens van ALV van 8 juli. Zoals wij in onze inbreng tijdens de raad op 18 juli jl. stelden: “Dit gebrek aan draagvlak heeft zijn weerslag op de leden van de Partij van de Arbeid. Een partij waarvan de leden doorgaans een progressieve en cultuurminnende aanpakmentaliteit hebben. Dat wil iets zeggen.”
Lees hier de volledige inbreng in de raad van 18 juli jl. >>
De raadsbehandeling Spuiforum kunt u hier terugzien >>

Waar de meeste PvdA’ers en andere Hagenaars het echter over eens zijn, is dat er iets moet gebeuren in het Spui/Wijnhavengebied. Dat voor het onderkomen van de instellingen Nederlands Danstheater (NDT), Residentie Orkest (RO) en Koninklijk Conservatorium (KC) een oplossing moet worden gevonden wordt eveneens breed gedeeld. Of zij gezamenlijk moeten worden gehuisvest, daarover wordt wel van mening verschild.

De Algemene Ledenvergadering
De hierboven beschreven diverse en soms tegengestelde belangen vormden samen met de vier aangenomen moties de uitgangspositie voor besluitvorming door onze fractie. Hoewel alle mogelijke handelrichtingen uitgebreid aan bod zijn geweest, heeft de fractie er uiteindelijk gekozen zich vooral te richten op motie 2. Deze motie haalde veruit de meeste stemmen, verwoordde het best de reden waarom de ALV was uitgeroepen en was het meest kansrijk in samenhang met het streven naar een oplossing in de raad.

Kredietverlening
Een belangrijke reden voor de fractie om te menen tot kredietverlening te kunnen overgaan, is het feit dat ook een renovatiealternatief (veel) geld zal kosten. Zo wordt het voornemen om in ieder geval iets te ondernemen aan het Spuiplein en daarmee de betrokken instellingen ook niet langer in onzekerheid te houden volgens de fractie onderstreept. De kredietverlening waartoe is besloten is dan ook bestemd voor een Dans- en Muziekcentrum en niet speciaal voor het Spuiforum.

Gewijzigd raadsvoorstel
In het gewijzigde raadsvoorstel dat 18 juli jl. werd aangenomen door de raad staat aangegeven dat er een renovatiealternatief zal worden uitgewerkt op dusdanige wijze dat een goede vergelijking kan worden gemaakt met de nieuwbouwvariant. Daarbij is door het college klip en klaar aangegeven hoe er zal worden getoetst, is bevestigd dat deze uitwerking zeer serieus wordt genomen en dat wanneer renovatie leidt tot een beter en goedkoper resultaat daarvoor zal worden gekozen.

De voorwaarden waaraan beide varianten zullen worden getoetst zijn:
• realisatiekosten
• functionaliteit gebouw
• risico’s
• mogelijkheden (commerciële) exploitatie
• waardering culturele instellingen
• stedenbouwkundige kwaliteit
• duurzaamheid
• economische spin-off
• maatschappelijke baten

Naast de uitwerking van het renovatiealternatief zal worden doorgewerkt aan de verdere uitwerking van het Spuiforum. Dit onder harde toezegging dat er geen onomkeerbare stappen zullen worden gezet. Er worden dus geen afspraken gemaakt of contracten ondertekend waar het college niet meer onderuit kan.

In het gewijzigde raadsvoorstel is tevens een verdubbeling van de inzet op social return opgenomen. In plaats van 5% zal nu 10% van het te verrichten werk ten goede komen aan Hagenaars die zonder baan zitten en Haagse jongeren die een stageplek of leerwerkbaan zoeken.
Lees hier de passage over social return >>

Betrokkenheid bij uitwerking alternatief
In het raadsvoorstel staat tevens aangegeven dat bij de uitwerking van het renovatiealternatief leden van de werkgroep Dooievaar+ zullen worden betrokken. Binnen de PvdA zal die betrokkenheid eveneens door de fractie worden opgezocht. Dat zou kunnen door middel van een klankbordgroep uit de afdeling. De betrokken werkgroepen kunnen daar eveneens een goede rol in spelen.
Lees hier ‘ Uitwerking variant Dooievaar+’ >>
Lees hier het volledige gewijzigde raadsvoorstel >>

Wij hopen dat wij dit met elkaar tot een goed einde kunnen brengen en samen in welke vorm dan ook een verschil kunnen maken voor de instellingen RO, NDT en KC en voor het Spui/Wijnhavengebied.

De fractie van de PvdA in Den Haag