Door op 6 april 2015

Commissie Partijdemocratie zoekt nieuwe leden

Veel van de activiteiten van de afdeling Den Haag van de PvdA richten zich op de lokale politiek. Maar de afdeling heeft op ook op andere niveaus een taak. Dat gebeurt door de mening van de afdeling te laten horen op de gewestelijke vergadering, de landelijke politieke ledenraden en het landelijke partijcongres. 

Den Haag is één van de grootste afdelingen binnen de PvdA, dus het is van belang dat we daar goed vertegenwoordigd zijn en deze vergaderingen goed voorbereiden. Dit gebeurt in de Commissie Partijdemocratie.

De afdeling zoekt nieuwe kandidaten voor de Commissie Partijdemocratie. De vergaderingen van de commissie zijn voor alle Haagse leden toegankelijk, maar de vertegenwoordiging van de Haagse afdeling op de provinciale en landelijke vergaderingen kan alleen gebeuren door de door de ALV in de commissie benoemde mensen. Deze commissieleden bespreken en formuleren moties, staan in contact met andere PvdA-afdelingen en zijn fysiek aanwezig op de genoemde vergaderingen om daar te stemmen en – waar nodig – het woord te voeren.

Als je mee wilt draaien in de commissie is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om met enige regelmaat gewestelijke vergaderingen, politieke ledenraden en congressen te bezoeken. Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden komen bij de werkzaamheden van de commissie van pas.

Het afdelingsbestuur wil graag op een volgende ALV (dus niet de ALV van 14 april) een voorstel doen voor een nieuwe samenstelling van de commissie. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de secretaris van het afdelingsbestuur: maartensinnema@gmail.com.

Voor informatie over de werkwijze van de commissie kun je contact opnemen met de huidige voorzitter Frank Poppe (Frank.Poppe-PvdA@xs4all.nl) of bestuurslid en afgevaardigde Marije van Rest (marijevrest@hotmail.com).