Door op 2 februari 2015

Commissie samenleving over jeugdzorg, taxibus, Wmo

Vorige week besprak de commissie samenleving onder meer de onderwerpen de monitoring van de invoering van de nieuwe Jeugdwet, de aanbesteding van het taxivervoer en de eigen bijdrage in de jeugdhulp.

 

 

Jeugdhulp, hoe gaat de raad de veranderingen volgen?

Vorige week sprak de Haagse raad over de manier waarop de invoering van de nieuwe Jeugdwet zal worden gemonitord. De PvdA was positief over de manier waarop het college dit aanvliegt. Elk kwartaal zal per jeugdteam in beeld gebracht worden hoe het met de benaderbaarheid is van de jeugdteams, hoe de tevredenheid van professionals en cliënten zich ontwikkelt. Ook gaat het college aan de slag om te meten hoe we er voor zorgen dat we eerder ingrijpen als het nodig is, zodat we erger kunnen voorkomen. Inzet op preventie en beter contact met kwetsbare gezinnen moet in alle opzichten effecten hebben: het voorkomt dat jongeren verder afglijden en daarmee dure trajecten. De kwaliteit van de jeugdhulp zal centraal staan.

De PvdA is blij dat het college een wijkbenadering kiest: wijken kunnen flink verschillen en daarmee moet de aanpak ook kunnen verschillen. Verschillende partijen moeten nu goed met elkaar gaan samenwerken. In het belang van kind / jeugdige en gezin. De tijd van vele hulpverleners in een gezin die van elkaar niet weten wat ze doen moet echt voorbij zijn. Daarvoor is het ook nodig dat de informatiesystemen die worden gebruikt op elkaar aansluiten. De PvdA heeft daarom voor één informatiesysteem gepleit. Daarover komen we later nog te spreken.

Een belangrijke zorg van de PvdA is nog niet weggenomen: de wethouder kon nog niet aangeven of er nu goede afspraken zijn over laagdrempelige jeugd-GGZ, in samenwerking met de huisartsen. Hier komt de raad spoedig opnieuw over te spreken.

 

Eigen bijdrage jeugdhulp

Nadat de Haagse PvdA-afdeling op het PvdA-congres gewag had gemaakt van de ouderbijdrage in de jeugdhulp, besloot ook wethouder Van Engelshoven in Den Haag voorlopig een pas op de plaats te maken. De eigen bijdrage voor kinderen met een GGZ-indicatie die deels in een instelling worden opgevangen (alleen overdag) wordt voorlopig niet geïnd. Dit omdat de inningskosten mogelijk even hoog zijn als de opbrengsten, maar ook omdat dit een drempel zou kunnen betekenen voor ouders om hulp in te roepen.

Op verzoek van de PvdA gaat de wethouder jeugdzorg breed kijken voor welke inkomensgroepen en welke gezinnen eigen bijdragen een probleem zijn. Dat sluit goed aan bij het onderzoek dat PvdA-staatssecretaris Van Rijn landelijk heeft ingesteld. Het mag niet zo zijn dat er straks financiële redenen zijn waardoor kinderen niet de zorg krijgen die nodig is.

 

Aanbesteding taxivervoer

Het Taxivervoer voor mensen met een zorgindicatie in Den Haag zal de komende tijd naar alle waarschijnlijkheid door Connexxion worden uitgevoerd. Connexxion heeft het beste bod gedaan en ook nadrukkelijk oog voor de samenwerking met vrijwilligers in het zorgdomein en voor social return: het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is positief.

Zoals te doen gebruikelijk neemt de nieuwe aanbieder minimaal 75 procent van de werknemers van de oude aanbieder (in dit geval HTM) over. De PvdA heeft de wethouder (Klein, CDA) gevraagd zich extra in te spannen om ook van de resterende 25 procent zoveel mogelijk werknemers over te laten nemen. Dat heeft hij toegezegd. Ten slotte heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de digitale dienstverlening. Connexxion gaat de dienstverlening sterk digitaliseren. Dat is heel positief, maar er zijn ook ouderen die hier minder eenvoudig mee om kunnen gaan. De wethouder heeft ons er van verzekerd dat de digitale dienstverlening niet ten koste gaat van de ‘oude’ mogelijkheden om beroep te doen op een taxi.