Door op 30 april 2016

De ‘kunst en cultuur top 5’ van de PvdA

Cultuur inspireert, verbaast, confronteert en brengt emotie met zich mee. Kinderen en volwassenen ontwikkelen zich dankzij kunst en kwetsbare mensen bloeien erdoor op. Kunst en cultuur verbindt als geen ander. Het bevorderd de zo noodzakelijke dialoog tussen individuen, groepen en culturen. Dat is belangrijk in een grote, divers samengestelde stad als Den Haag. Juist nu verschillen tussen inwoners van de ene wijk en de andere wijk groot zijn moet cultuur een verbindende factor zijn.

De komende maanden neemt de gemeente besluiten over de kunst en cultuur in onze stad. In de laatste week van april is het Kunstenplan uitgekomen, waar het geld voor de kunst en culturele instellingen in wordt verdeeld. De politiek bemoeit natuurlijk zich niet met de inhoud van kunst en cultuur, daar gaan de kunstenaars zelf over. Maar de overheid kan en moet kunst en cultuur goed faciliteren en aanmoedigen. De PvdA staat voor verbinding en verheffing via kunst en cultuur, daarom zullen we aan onderstaande uitgangspunten de plannen voor kunst en cultuur meten.

Cultuur voor iedereen

Lang geleden waren kunst en cultuur alleen voor de rijkere in de samenleving. Gelukkig is dat nu anders, maar het is zeker nog niet goed genoeg. Te veel kunstinstellingen bouwen nog altijd op een klassieke doelgroep; de goed verdienende hogeropgeleide middenklasse. Kunst en cultuur moet écht van iedereen zijn. Iedere persoon, jong of oud, rijk of minder rijk, man of vrouw of met een andere culturele achtergrond, verdient het om van kunst en cultuur te kunnen genieten. Dat doen we door kunst en cultuur betaalbaar, dichtbij en toegankelijk te houden voor iedereen. Kunst en cultuur moet toegankelijk zijn voor mensen met minder geld. Bijvoorbeeld met de Ooievaarspas die recht geeft op kortingen.

We moeten extra energie steken in het betrekken van mensen die van huis uit niet snel met kunst en cultuur in aanraking komen. Zoek naar mogelijkheden waarbij het cultuuraanbod beter wordt afgestemd op deze groep(en)! De PvdA vindt dat er extra ingezet moet worden op amateurkunst in de wijk. Dat kan de eerste stap zijn naar meer kunstbeleving. Er zijn schitterende initiatieven gaande, denk bijvoorbeeld aan Symphonic Seniors waarbij 80 senioren de kans krijgen het instrument van hun dromen alsnog te leren bespelen. Door mensen met kunst en cultuur in aanraking te laten komen zorgen we voor nieuw talent voor de toekomst, afkomstig uit alle lagen van de bevolking.
Cultuureducatie kent alleen winnaars!

Cultuureducatie brengt kunst en cultuur naar de scholen en scholen naar musea en andere kunstinstellingen. Deze kruisbestuiving kent alleen winnaars! De PvdA wil dat alle Haagse kinderen via school in aanraking komen met kunst, cultuur en erfgoed. Daarom moeten we investeren in de doorlopende leerlijn cultuureducatie. De PvdA wil dat het geld voor cultuureducatie zoveel blijft als dat het nu is. Al het geld dat voor cultuureducatie is bedoeld moet daar echt aan uitgegeven worden. Kunstinstellingen moeten laten zien wat zij met dit geld hebben gedaan.

Kunst heeft enorme betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Een prachtig voorbeeld is WereldSpin Nansi in het Vaillanttheater. Deze spin leert kinderen verschillende werelden kennen. Kinderen zijn de kunstenaars en bezoekers van de toekomst.

De PvdA vindt dat kunstscholen, muziekscholen en andere kunst- en cultuur scholingscentra open, gezond en toegankelijk voor iedereen moeten zijn! We willen niet dat er (nog) getornd wordt aan belangrijke instellingen als het Haags Popcentrum, Musicon en het Koorenhuis. Zij zijn van grote waarde voor duizenden mensen in de stad. Iedereen in de stad moet muziekles kunnen volgen, kunnen dansen of een andere vorm van kunst zelf kunnen ervaren. De CultuurSchakel speelt een onmisbare rol in bij het organiseren van cultuuronderwijs en moet deze rol krachtig kunnen doorzetten.

Diversiteit: veel plannen, weinig geld

Jongeren, mensen met een andere culturele achtergrond en mensen met een lager opleidingsniveau maken minder gebruik van het aanbod van kunst en cultuur. Wij willen dat iedereen van kunst en cultuur kan genieten. De gemeente heeft veel plannen als het gaat om diversiteit, maar er is nog te weinig geld voor. Nieuwe groepen mensen aanspreken vergt veel inspanning. Die inspanning moeten we doen, ook al kost dat tijd en geld. Van culturele instellingen vragen we jaarlijks terug te rapporteren welke inspanningen zij hebben gepleegd en resultaten zij geboekt hebben om de diversiteit in hun instelling te vergroten.

Cultuur gaat over identiteit. Voor mensen is het leuk, interessant en fijn om kunst uit bijvoorbeeld hun land van oorsprong te zien! Musea moeten hierin een grote rol spelen. Werk samen met kunstenaars uit het buitenland als eerste stap om de drempel te verlagen. Organiseer tentoonstellingen rondom culturele thema’s en landen. Besturen en medewerkers van de kunst- en cultuurinstellingen moeten nu echt veel diverser. Er is genoeg divers talent in de stad. Diversiteit is nodig in alles: besturen, personeel, publiek én programmering. Alleen dan kan je een breed publiek succesvol aanspreken.

Cultuurankers hebben nut bewezen

Cultuurankers zijn theater/kunstinstellingen in verschillende wijken van Den Haag. Zij bieden een divers aanbod van kunst en cultuur voor wijkbewoners: jong en oud. Een mooi en succesvol voorbeeld is het koffieconcert in het Diamanttheater. Dichtbij, toegankelijk, inspelend op de behoefte in de wijk en in samenspraak met bewoners. Dat is precies waarom wij hier jaren geleden op hebben ingezet en precies datgeen wat we nog steeds het allerbelangrijkst vinden. De PvdA vindt dat de Cultuurankers hun nut bewezen en dus verdienen ze het dat de gemeente hen goed faciliteert. Extra financiële ruimte voor programmering en ondersteuning is nodig om cultuur in elke wijk een belangrijke en zichtbare plek te geven. 

Versterk het culturele klimaat

Van Jazz tot Underground en van graffiti-art tot Mondriaan; een sterk cultureel klimaat doet de stad bruisen. Het culturele klimaat in Den Haag is sterk en moet sterk blijven. Initiatieven als Lucy’s Wijsje en de Elektriciteitsfabriek koesteren we. Op dit moment zijn er duizenden fantastische vrijwilligers die de kunstinstellingen en de hele culturele sector draaiende houden. Dit is super, maar het is geen reden om betaalde professionals te vervangen.. Vrijwilligers zijn onbetaalbaar, maar je kan niet van hen vragen het alleen te doen. Wij denken dat cultuurfunctionarissen een belangrijke rol kunnen spelen in het sterk houden van het culturele klimaat. Voor sportclubs zijn er een heleboel sportfunctionarissen, maar voor de cultuursector zijn er te weinig cultuurfunctionarissen

Om nieuwe initiatieven een kans te geven is er budget nodig. Met pilotgeld kunnen we jaarlijks nieuwe initiatieven een pilot laten draaien. Zo krijgen zij de kans om zichzelf te bewijzen. Leg de lat voor pilotgeld minder hoog en bied zo de kans aan nieuwe initiatieven om met kleine bedragen een succesvol nieuw project neer te zetten. Nieuwe initiatieven moeten innovatief zijn en bewust zijn van de diverse stad waarin zij werken.