Door op 28 augustus 2014

De schouders onder de Schilderswijk

De PvdA pleit voor een extra impuls voor de Schilderswijk. De discussie van de afgelopen weken naar aanleiding van de demonstraties versterkte vooral de schadelijke factoren. Over de hoofden heen van bewoners en zonder aandacht voor de feitelijke ontwikkelingen ontstond een verkeerd beeld van de wijk. Benut juist de kracht die er bij de bewoners is en biedt hen perspectief, zo vindt de PvdA. De Schilderswijk verdient een betere toekomst. En daar wordt hard aan gewerkt, zo zien wij dagelijks in de wijk. Door gemeente, door actieve bewoners. Maar het kan beter: gerichter, in betere samenwerking en hopelijk met snellere resultaten.

De PvdA wil graag van het college weten hoe het staat met de vorderingen van de Deal Schilderswijk (zomer 2013, RIS269128) en wil een werkgelegenheids- en anti-radicaliseringsplan voor de wijk. De PvdA stelt schriftelijke vragen aan het college om spoedig te horen hoe zij werk maken van de uitdagingen waar de wijk voor staat: betere en meer gemengde huisvesting, meer werkgelegenheid en stages; en bestrijding van radicalisering.

Op grond van hiervan, hebben wij het college de volgende vragen gesteld:

A. Zorg dat mensen in de wijk kunnen blijven wonen en spreidt sociale woningen beter over de stad
Er is de afgelopen tien jaar veel verbeterd in de woonkwaliteit in de wijk. Er is daarnaast veel gedaan aan de fysieke inrichting: ondergrondse containers, bestrating, etc. Toch blijft de woonkwaliteit achter bij de rest van de stad, denk aan de vochtproblematiek in verschillende huurwoningen. Het woningbestand is bovendien eenzijdig: veel kleine huurwoningen, weinig woningen in het middensegment. Mensen blijven daardoor als ze het beter krijgen vaak niet in de wijk wonen en verhuizen. De wijk is daarmee een doorstroomwijk. Dat is de Schilderswijk al heel lang en dat moet worden doorbroken.

De PvdA vindt dat het nieuwe college daarom stevig moet investeren in verdere verbetering van de woonkwaliteit. In de deal Schilderswijk die vorig jaar is gesloten is herstructurering een belangrijk onderdeel: nieuwe en grotere woningen toevoegen, het percentage sociale woningen verminderen. Maar dat kan volgens de PvdA niet zonder dat je elders in de stad kleinere en betaalbare woningen toevoegt. Mensen nu weren uit de wijk heeft maar één effect: mensen moeten langer wachten voor een betaalbare woning en worden kwetsbaar voor illegale onderverhuur of huisjesmelkers. En laten deze mensen nou net weer in kwetsbare wijken als de Schilderswijk, Transvaal en Laak komen wonen. De PvdA kiest voor insluiting, niet voor uitsluiting.

1. Wat zijn de vorderingen met de ambities in de deal Schilderswijk? In hoeverre lukt het u om hierbij gebruik te maken van initiatieven uit de buurt / goed samen te werken met buurtbewoners? Hoe kijken bewoners daar tegenaan?

2. Hoe krijgt de ambitie vorm om meer diversiteit in het woningaanbod te krijgen in de Schilderswijk, waardoor het voor mensen die het beter krijgen ook mogelijk blijft in de wijk te blijven wonen?

3. Hoe zorgt u ervoor dat de herstructurering zijn beslag krijgt (deal Schilderswijk) en tegelijkertijd elders in de stad sociale woningen aan de voorraad worden toegevoegd, zodat mensen niet de stad uit hoeven om betaalbaar kunnen (bijven) wonen in Den Haag?

4. Hoe wordt voorkomen dat mensen met een kleine beurs wegens een tekort aan woningen in de wijk ten prooi vallen aan huisjesmelkers en illegale onderverhuurders? Hoe ontwikkelt die problematiek zich in het algemeen?

5. Bent u bereid om bij het maken van de nieuwe prestatieafspraken met de woningcorporaties, nadrukkelijk aandacht te besteden aan de vochtproblematiek in woningen?

6. Welke afspraken bent u voornemens te maken met omliggende gemeenten, opdat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen met het voorzien in voldoende betaalbare sociale woningen?

7. Overweegt u in de Schilderswijk ruimte te bieden voor meer studentenhuisvesting, nu de verwachting is dat het aantal studenten de komende jaren verder zal toenemen? Welke afspraken gaat u hierover maken met de woningcorporaties?

B.Werk en armoedebestrijding, voorkom verloren generatie
Een grote groep jongeren in de Schilderswijk verlaat de school vroegtijdig, of vindt geen stage of baan. De economische crisis slaat daarbij extra hard toe in de wijk. Dat baart grote zorgen: er kan zo een verloren generatie ontstaan, een generatie waarvoor andere dingen belangrijker worden, dan werk of maatschappelijke ontwikkeling. Criminaliteit of radicalisering liggen op de loer. Koste wat kost moet worden voorkomen dat jongeren dat pad verkiezen boven maatschappelijke inzet of werk.

De PvdA vindt daarom dat er een nieuw jeugdwerkloosheidsplan moet komen voor de kwetsbare wijken, waaronder de Schilderswijk. De PvdA wil investeren in extra stageplaatsen onder meer bij gemeentelijke diensten en kleine bedrijven, een impuls aan de leerwerkbedrijven in samenwerking met de ROC’s. Er moet een aanvalsplan discriminatie op de arbeidsmarkt komen gericht op bewustwording bij werkgevers en weerbaarheid van jongeren. Ondernemerschap in de wijk moet op alle fronten worden gestimuleerd. Er zijn ontzettend veel ondernemende jongeren, zij moeten hun plan kunnen laten slagen. Liefst in de wijk.

Ten slotte constateert de PvdA dat rolmodellen in de wijk van onschatbare waarde zijn. De gemeente moet nog nadrukkelijker op zoek naar de goede voorbeelden, om jongeren die het moeilijk hebben te motiveren en stimuleren om wat van het leven te maken. De PvdA verwacht hier een plan van de gemeente in samenwerking met het welzijnswerk in de stad. Wanneer een baan of stage er niet in zit, moet worden ingezet op een zinvolle vrijetijdsbesteding.

8. Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid en armoedesituatie zich in de Schilderswijk, sinds het sluiten van de deal Schilderswijk? Hoe groot is de groep jongeren dat langdurig zonder baan of stage zit?

9. Bent u bereid om ruim voor de begrotingsbehandeling te komen met een aanvalsplan jeugdwerkloosheid, waarin in het bijzonder de jeugd in de Schilderswijk aandacht krijgt alsmede discriminatie op de arbeidsmarkt?

10. Bent u bereid voor de groep jongeren zonder direct uitzicht op werk aan te geven hoe ingezet wordt op een zinvolle vrije tijdsbesteding die hoop geeft op een betere toekomst? Is hiervoor een intensivering van het welzijnswerk in de wijk noodzakelijk? Zo ja, hoe gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet en hoe dan wel?

11. Hoe gaat u ondernemerschap in de wijk verder stimuleren, zodat nieuwe initiatieven een kans krijgen in de wijk en dit een positief effect krijg op de werkgelegenheid?

C. Radicalisering onder jonge kinderen moet worden gestopt
Het kabinet en de gemeente Den Haag zijn al enige tijd bezig met anti-radicaliseringsbeleid. De afgelopen maanden hebben laten zien dat het beleid maar beperkt effectief is. De PvdA Den Haag is dan ook blij dat het kabinet met extra maatregelen komt. Vooral de groep jongere kinderen met een vatbaarheid voor extreem gedachtegoed moeten worden beschermd. Waar dat kan in samenwerking met de gemeenschappen die directe invloed hebben op de jongeren.

Het zijn tieners, vaak ook meisjes, van 12, 13, 14 jaar die vatbaar zijn voor radicale opvattingen. Kinderen onder de tien jaar werden een Pro-Isis-manifestatie ingeduwd, zo zagen we de afgelopen maanden. Kinderen en jongeren in de Schilderswijk mogen niet ten prooi vallen aan radicalen.

In aansluiting op het kabinetsbeleid vraagt de PvdA dan ook een lokale invulling om radicalisme in Den Haag bestrijden en bij voorkeur te voorkomen.

12.Welke acties heeft u reeds ondernomen om de kwetsbaarheid van kinderen en jongeren voor radicale ideeën te verminderen? In hoeverre is hierbij opgetrokken met de gemeenschappen die het betreft en die zich hier eveneens grote zorgen om maken?

13. Bent u bereid om in navolging van en aanvulling op het kabinet, voor de begrotingsbehandeling te komen met een lokale invulling van het anti-radicaliseringsbeleid?

14. Bent u bereid daarbij specifiek aandacht te besteden aan de vatbaarheid van jonge kinderen voor radicale ideeën c.q. het werven of ronselen van jonge kinderen?