Door op 17 september 2015

Debat over opvang Vluchtelingen – inbreng Martijn

Voorzitter,

“De eerste dagen en weken van ons verblijf in Nederland voelden koud aan. Niet zozeer vanwege de lage temperatuur, maar meer door het verlangen naar affectie en menselijkheid. Als vluchteling laat je heel veel achter en raak je zoveel kwijt. Daarom nemen bij vluchtelingen de wanhoop en radeloosheid vaak de overhand. Dit hebben wij zelf aan den lijve ondervonden toen we ons land ontvluchtten op weg naar een onzekere toekomst.” Dit schreven gisteren de Haagse vluchteling Sander Terphuis en Tahmina Akefi in de Volkskrant.

Voorzitter, Den Haag is internationale stad van Vrede en Recht. Daar hebben we het vaak over, we zijn er trots op, terecht. Internationale stad van recht en vrede zijn is ook een morele opdracht. De opdracht om onze internationale solidariteit te tonen. Om te laten zien dat je er bent, als mensen op de vlucht zijn voor een afschuwelijke burgeroorlog in Eritrea, in Syrië. Omdat de vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten vollopen, de omstandigheden er erbarmelijk zijn en mensen ronddwalen door Europa. Omdat het om mensen gaat. Mensen, die alles achter laten voor hun eigen veiligheid en gezondheid. Voor de veiligheid en gezond voor hun kinderen.

Voorzitter, de PvdA is zich de afgelopen weken zorgen gaan maken over de vraag of wij in onze stad wel voorop willen lopen waar het gaat om internationale solidariteit. Zoals we dat wel deden met de bed, bad en brood regeling. Uiteindelijk leidend een permanente opvang van uitgeprocedeerden die om wat voor reden dan ook niet terug kunnen.

Maar eerlijk is eerlijk. We hadden al achterstanden in onze stad met de opvang van de snel groeiende groep statushouders en de nood is in rap tempo verder toegenomen. Juist nu moeten we voorop lopen als stad van vrede en recht en niet afwachten. Juist nu zullen we opvang mogelijk moeten maken voor vluchtelingen die snakken naar een plek waar ze tot rust komen. Waar ze veilig zijn. De oorlog even kunnen vergeten. Waar kinderen gewoon kunnen spelen en naar school kunnen.

Ik heb vele gemeenten een stevige ambitie zien tonen. Ik heb erg veel bereidheid gezien van de inwoners van Den Haag om gastvrij te zijn en hun solidariteit over te brengen. Spullen worden ingezameld. Honderden mensen melden zich aan als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk op bij het COA. Ik miste die ruimhartige inzet, dat gebaar van Den Haag. Vandaar dat we dit debat hebben aangevraagd.

Voorzitter, het college is nu met een brief gekomen. Daar heeft het stadsbestuur erg lang op moeten kauwen. Maar goed, de brief is er. En als er tijd nodig is om vorm te geven aan een realistisch en ambitieus voorstel voor de lange termijn, dan is het dat wellicht waard. Ik wil dat vanavond beoordelen. Op basis van de vraag die er nu is van het rijk en op basis van de capaciteit die wij bieden. Want een ding is zeker, de situatie verandert snel deze dagen. Dit zal niet de laatste keer zijn dat we hier over spreken. Elke dag komen er nu 700 vluchtelingen ons land binnen. Mensen met over het algemeen een afschuwelijk verhaal en een onzekere toekomst. Daar moeten we voor staan.

Voorzitter, mijn vragen aan het college:

  • Ik constateer dat het college bovenop de 1200 statushouders die volgend jaar worden gehuisvest omdat het rijk ons dat vraagt, we nu 700 extra statushouders zullen huisvesten. Dat is ambitieus want we liepen al achter en dit kost geld en ruimte. Hulde daarvoor.
  • Dat roept voorzitter wel direct de vraag op of dit gaat lukken. Het schoot nog niet echt op met het gereed maken van en beschikbaar krijgen van leeg vastgoed van gemeente, rijk, verzorgingshuizen, etc. Graag een concrete ambitie. Hoeveel capaciteit aan het eind van het jaar beschikbaar? Wanneer in 2016 zullen de extra plekken gereed zijn? Krijgen we een concrete planning? Daar heeft de PvdA wel behoefte aan.
  • Voor de PvdA is ook van belang dat we de huisvesting verstandig organiseren. Juist in die wijken die wel een stootje kunnen hebben. Juist daar waar de woningnood niet te hoog is. Is het college bereid hier goed naar te kijken en het overleg met bewoners goed te organiseren?
  • Voorzitter, de burgemeester kwam er dit weekend al mee. Taal en vrije tijdsbesteding zijn cruciaal. Naast medemenselijkheid ook perspectief, zoals de burgemeester het verwoorde afgelopen dinsdag. Wat doet de gemeente hier concreet aan? Wat kan het rijk doen? Hoe zorgen we voor onderwijs voor de kinderen die mee komen? Hoe zorgen we voor een goede start, zeker als de kans aanwezig is als het langer gaat duren voor dat van terugkeer sprake is. Graag een concreet plan.
  • Tot slot de noodopvang. Goed te zien dat Den Haag hier positief tegenover staat en positief zal reageren op verzoeken . Is het juist dat er van het rijk vooralsnog geen concreet verzoek ligt voor noodopvang zoals in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen? Of zoals vanmiddag bijvoorbeeld wel aan Rotterdam is gedaan? Zo ja, is concreet de afspraak met het rijk dat wij ons richten op statushouders? Is het college bereid de raad te informeren als er nieuwe verzoeken zijn?

Voorzitter, ik sluit af. Solidariteit gaat uit van het principe dat ieder mens gelijk is. Dat het leven van een vluchteling uit Syrië of Eritrea geen cent minder waard is dan dat van ieder ander persoon in deze raadszaal.

Wij zijn zeer benieuwd naar de reactie en de ambities van het college. Laten we vanavond een de keuze maken voor ruimhartigheid, medemenselijkheid en het perspectief dat Hagenaars en nieuwe Hagenaars verdienen. Een stad van Vrede en Recht waardig. Den Haag waardig. Onze raad waardig.

Omdat het simpelweg om mensen gaat.