Door op 17 april 2014

Den Haag is van ons allemaal

Vandaag ben ik flink geschrokken van het bericht van Omroep West dat “allochtone wijkbewoners stelselmatig worden weggepest uit Duindorp”. De burgemeester heeft laten weten dat hij de beschreven signalen herkent en dat hij binnenkort over deze situatie gaat praten. De PvdA vindt de situatie in Duindorp zeer zorgelijk en onwenselijk.

Den Haag is van ons allemaal. Wij staan voor één ongedeelde stad, waar iedereen veilig moet kunnen wonen. Ongeacht afkomst, sekse, geaardheid, godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Dat kan blijkbaar op dit moment niet in Duindorp. Het moedwillig wegpesten van mensen uit een wijk is onaanvaardbaar.

Wij willen weten wat zich afspeelt in Duindorp, wat er is gedaan om discriminatie en geweld te bestrijden en wat corporatie en burgemeester van plan zijn om rust te brengen in de wijk en de bewoners. We hebben het college vandaag dan ook onderstaande vragen gesteld en zullen de situatie scherp blijven volgen.

 


 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 

Onlangs kwam Omroep West met het bericht dat “allochtone wijkbewoners stelselmatig worden weggepest uit Duindorp”. De PvdA is zeer bezorgd over deze geluiden. In Den Haag moet iedereen veilig kunnen wonen, ongeacht afkomst, sekse, geaardheid, godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Inmiddels heeft de burgemeester aangegeven dat hij binnenkort over deze situatie gaat praten.

Naar aanleiding hiervan stelt de PvdA het college – in aanvulling op de vragen van de PvdE – op basis van artikel 38 van het Reglement van Orde de volgende vragen:

  1. Wat heeft zich nu precies afgespeeld in Duindorp? Klopt de beschreven situatie? Welke stappen heeft Vestia tot nu toe ondernomen? Welke stappen heeft de burgemeester tot nu toe ondernomen? Welke vervolgstappen gaat het college nemen met betrekking tot de door Omroep West beschreven situatie? Wilt u de raad hierover op de hoogte houden?

 

Martijn Balster
PvdA