Door Abderrahim Kajouane op 9 april 2015

Een goede mix van repressie en preventie tegen radicalisering

Vandaag is in de commissie het uitvoeringsprogramma preventie polarisatie, radicalisering en jihadisme behandeld. Het beschermen van onze samenleving tegen alle vormen van gewelddadig extremisme is voor de PvdA een prioriteit. Wij zetten ons in voor een ontspannen, open samenleving; een samenleving waarin eenheid in diversiteit, saamhorigheid en verbondenheid de boventoon voeren en niet het geschreeuw van radicalen en extremisten.
Daarom hebben wij vanaf het begin gepleit voor extra budget voor de aanpak van radicalisering en polarisatie.

De PvdA is blij met de intensivering van de aanpak zoals in dit uitvoeringsprogramma is verwoord. Het programma bevat een goede mix tussen harde en zachte maatregelen, tussen repressie en preventie en voldoet in grote lijnen aan onze wensen.

Het gaat om een complex probleem, waarbij veiligheid een belangrijk aspect is. De overheid moet consequent en hard optreden tegen iedereen die een bedreiging vormt voor de veiligheid en de democratische rechtsorde in Nederland of ergens anders. Veiligheid is een randvoorwaarde voor samenleven en niet het eindstation. Het is een voorwaarde voor ontwikkeling en sociale cohesie. Het streven naar een veilige samenleving moet hand in hand gaan met het onderhouden van de fundamentele rechten zoals de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van geloof.

De PvdA kan zich vinden in de aanpak van de burgemeester. Wel heeft de PvdA een aantal aandachtspunten en aanvullende suggesties.

Aandachtspunten

  • Voor een effectieve aanpak is samenwerking essentieel, tussen het rijk en gemeenten, tussen gemeentelijke diensten, tussen de gemeente en burgers, vrijwilligers en professionals in wijken, maar met name concreet op stadsdeel- en wijkniveau. Het is van belang om de bestaande wijknetwerken goed te activeren en te organiseren.
  • Het maatschappelijke middenveld speelt een cruciale rol in het tegengaan van radicalisering en polarisatie. Betrek Haagse organisaties bij de aanpak en vergroot de betrokkenheid en de support van andere organisaties.
  • Moskeeën en Islamitische organisaties moeten een betekenisvollere rol vervullen als partner bij de aanpak. Zij zijn als geen ander in staat om contact te krijgen met deze jongeren en hun ouders en kunnen een effectieve bijdrage leveren in de vroegtijdige preventie maar ook aan de-radicalisering van binnenuit/vanuit de moslims.
  • Het stadsbestuur moet meer dan ooit inclusie en verbondenheid uitstralen: alle Hagenaars zijn gelijkwaardig en krijgen gelijke kansen. Hiermee kunnen wij de voedingsbodem van radicalisering leegprikken.
  • De PvdA is erg blij dat het college werk maakt van de aanpak van jeugdwerkloosheid. Alle Haagse jongeren horen in Den Haag thuis en krijgen alle kansen om iets van hun leven te maken. Maar dit betekent ook kansen willen pakken.
  • Discriminatie van wie dan ook tegen wie dan ook moeten wij hard bestrijden en alle Hagenaars moeten zich innerlijk veilig kunnen voelen om te zijn zoals zij willen zijn. Dat is de kracht van onze stad.

Een goede mix tussen harde en zachte maatregelen, tussen repressie en preventie is een belangrijke succesfactor. Daarom is werken aan verbinding en aan inclusief beleid belangrijk. We wensen de burgemeester en de wethouders veel succes met de uitvoering van dit programma. De PvdA zal ook in de toekomst het beleid kritisch volgen en de signalen in de stad oppikken. Het was vast niet de laatste keer dat we over dit onderwerp hebben gesproken.

Abderrahim Kajouane

Abderrahim Kajouane

Abderrahim is Raadslid en woordvoerder op het gebied van onderwijs, economie, krachtwijken, integratie en burgerschap en financiën. “Dienend leiderschap, meer participatie, solidariteit en creativiteit. Den Haag is een prachtige stad en is in de afgelopen jaren mede dankzij de bijdrage van de PvdA fors vooruit is gegaan. Daar ben ik trots op. Er zijn echter

Meer over Abderrahim Kajouane