Door op 10 juni 2015

Evaluatie wijkaanpak: verschillen kleiner, maar aandacht blijft nodig!

Het college is onlangs gekomen met het ambitieuze programma ‘Vertrouwen op Haagse Kracht’. Dit is het nieuwe programma voor de wijkaanpak. De PvdA is blij met deze Wijkaanpak Nieuwe Stijl. Uit het onderzoek naar de bestedingen en effecten van het krachtwijkenbeleid 2008-2014 wordt duidelijk dat er nog veel werk te verzetten is.

 

#1DenHaag: verschillen verkleinen

De afgelopen jaren heeft de Haagse krachtwijkenaanpak als doel gehad om in tien jaar tijd de achterstanden in de aandachtswijken en de verschillen tussen de Haagse stadsdelen terug te dringen. Ondanks de economische crisis blijkt dat er in de Haagse wijken meer positieve dan negatieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. “Er is nog veel armoede in verschillende wijken, maar de verschillen met de rest van de stad nemen langzaam af,” aldus PvdA fractievoorzitter Martijn Balster, “Zeker Den Haag Zuidwest krabbelt op, daar is het herstel zichtbaar. Maar daar, en zeker ook in de Schilderswijk blijft een stevige aanpak nodig. De Wijkaanpak Nieuwe Stijl zet stevig in op de sociale achterstanden en gaat uit van de kracht van bewoners.”

 

#PvdAindeWijk: veiligere en schonere wijken

Veiligheid en veiligheidsgevoel is iets waar de afgelopen jaren hard op is ingezet in de aandachtswijken. Bewoners voelen zich steeds veiliger in hun eigen wijk. Zo is het aantal woninginbraken in de wijken afgenomen, net als in de stad als geheel.

Wel is het aantal inbraken in Schilderswijk en Transvaal nog boven het gemiddelde. Daarom wil de PvdA hiervoor nog meer aandacht. Bij de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan hebben we het college aangespoord om de veiligheidsverschillen tussen de wijken te verkleinen. “Je ziet bijvoorbeeld dat de kans op een overval in een wijk als Laak drie keer zo groot is als in Segbroek. Ik vind dat we daar heel kritisch naar moeten kijken. Dat vergt wellicht ook her-prioritering door de politie”, zei Balster eerder in het AD.

Mensen zijn ook meer tevreden over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes. Den Haag wordt schoner en veiliger.

 

#PvdAstaatklaar: vol inzetten op sport en gezondheid!

De verschillen op het gebied van sport en gezondheid in vergelijking met de rest van de stad zijn minder positief. De sportdeelname is sommige wijken is beduidend lager dan in andere wijken. Hoe beter het sociaaleconomische niveau van de wijk, hoe groter de sportdeelname. Voor de PvdA is dit onacceptabel: iedereen moet kunnen sporten in elke wijk.

Gelukkig bestaat daarvoor de Ooievaarspas, waardoor kinderen goedkoop sportlessen kunnen volgen. Ook verwachten we binnenkort de sportnota van wethouder Baldewsingh (PvdA) waar breedte sport in elke wijk centraal staat.

Om beweging en gezondheid van jongeren te stimuleren pleit raadslid Lobke Zandstra voor nog meer mogelijkheden om te kunnen spelen in en met de stad. Ook spelen is bewegen en belangrijk om gezond te blijven!

 

#PvdAversterkt: geef jeugd kans op sterke toekomt!

De resultaten op schoolverzuim en jeugdwerkloosheid zijn slecht. De jeugdwerkloosheid is in de hele stad sterk toegenomen, maar slaat met name in de krachtwijken toe. Juist daar wonen veel jongeren, vaak met een andere achtergrond, waarvoor duidelijk extra aandacht nodig is. Gelukkig is wethouder Baldewsingh (PvdA) gekomen met een stevig en groot programma om jeugdwerkloosheid aan te pakken. Ook heeft de PvdA-fractie samen met de HSP vragen gesteld aan de wethouder Onderwijs (D66) hoe Den Haag hard haar best gaat doen om alle jongeren een startkwalificatie te geven.

 

#PvdAwerkt: banen, banen, banen.

Er is nog veel armoede in de aandachtswijken van Den Haag, maar de verschillen met de rest van de stad nemen geleidelijk af. “Dat is positief nieuws, maar we moeten de realiteit niet uit het oog verliezen”, stelt PvdA raadslid Abderrahim Kajouane, “In Transvaal en de Schilderswijk heeft bijna drie op de vier mensen een laag inkomen, in de andere aandachtswijken twee op de drie. Dat is schrikken.”

De verschillen moeten hoognodig verkleind worden. Dat betekent dat een stevige aanpak onverminderd nodig is. Integratie is hierin een belangrijke factor. Niet-westerse allochtonen hebben op dit moment een slechtere positie ten opzichte van autochtonen dan bij het begin van de wijkaanpak. Dit komt voort uit het saneren van het integratiebeleid. Daar ligt een van de grootste uitdagingen van de wijkaanpak. Wethouder Baldewsingh (PvdA) heeft hiervoor ook aandacht in zijn integratieplan : “Ik wil in Den Haag in de komende jaren aan een samenleving bouwen waarin iedere burger zijn plek vindt en een bestaan kan opbouwen.”

Het aantal banen neemt af, maar de wijkeconomie groeit, in de aandachtswijken meer dan in de rest van Den Haag. Dat moeten we doorzetten. “Investeren in de economie is niet alleen voor de Happy Few”, stelt Abderrahim Kajouane.

 

#PvdAleeft: fatsoenlijk wonen betekent onderhouden!

De woonomgeving sluit niet aan bij de wensen en behoeften van de bewoners van krachtwijken. Er is een dringende behoefte investering in huisvesting. De gemeente Den Haag moet alles op alles zetten om de woningbouwcorporaties te bewegen toch meer huizen te bouwen en in ieder geval onderhoud te plegen aan de bestaande voorraad. De herstructurering en het onderhoud van woningen is een van de grootste opdrachten voor de komende jaren om de verschillen tussen de Haagse wijken te verkleinen. Voor de corporaties die daarvoor geen geld hebben, moet ‘een list’ worden verzonnen. Desnoods dient de gemeente ze kredieten te verstrekken of moet het Rijk ertoe worden bewogen om geld te geven.