Door op 8 maart 2015

Haags integratiebeleid – wederkerigheid en welbevinden centraal

Met het onlangs aan de Gemeenteraad voorgestelde integratiebeleid wil ik in Den Haag in de komende jaren aan een samenleving bouwen waarin iedere burger zijn plek vindt en een bestaan kan opbouwen. Wederkerigheid en welbevinden staan daarbij centraal. Nu 52 procent van de Hagenaars een andere etnische achtergrond heeft richt mijn integratiebeleid zich op de bereidheid van eenieder om samen te leven en te willen investeren in de nieuwe Haagse samenleving. Het gevoel van welbevinden bij alle groepen in de stad moet verbeteren. Wanneer iemand zich niet thuis voelt, geen perspectief heeft, zet men zich af tegen de maatschappij. Deze voedingsbodem wil ik bestrijden. Alle Hagenaars moeten het gevoel hebben erbij te horen.

Het integratiebeleid tot 2019 bevat wat mij betreft vijf speerpunten: Werkgelegenheid en participatie, antidiscriminatie, onderwijs en taal, welbevinden en sociale druk. Het integratiebeleid staat niet op zichzelf maar is onderdeel van het collegebeleid. Organisatieonderdelen van de gemeente denken bij het maken van nieuw beleid vanuit de diversiteit van de stad. Dit geldt ook voor de gesubsidieerde instellingen. Met het beleid wil samen met mijn collega’s in het College de stad verbinden. Maar ook discriminatie tegengaan en initiatief en eigenaarschap in de stad stimuleren.

Meer werk en participatie

Vanuit het integratiebeleid streven we naar meer diversiteit op de werkvloer. Het college werkt samen met Haagse organisaties om te komen tot een divers personeelsbeleid. Taal in de Buurt wordt ingezet om isolement te doorbreken en mensen op weg te helpen naar (vrijwilligers)werk. Bedrijven worden ondersteund om meer diversiteitsensitief te worden, bijvoorbeeld door middel van expertmeetings. Ook wordt vrijwilligerswerk door mensen met een bijstandsuitkering gestimuleerd, bijvoorbeeld bij bewonersorganisaties.

Antidiscriminatie

Racisme en discriminatie vormen een steeds groter wordend probleem. De meest voorkomende grond van discriminatie is ras (50 tot 60 procent van de meldingen). Ruim een kwart van de meldingen betreft discriminatie op de arbeidsmarkt. In de komende jaren wordt het Haagse antidiscriminatiebeleid uitgebreid met een proactief actieprogramma. Discriminatie is vaak het gevolg van vooroordelen. Daarom zal de aanpak zich ook richten op bewustwording via voorlichtingscampagnes.

Er is sprake van een nieuwe golf aan antisemitische incidenten die we samen met Joodse instellingen nadrukkelijk blijven bestrijden. Ook wordt onderzocht waarom bepaalde groepen zich aangetrokken voelen tot antisemitisme.

Ook discriminatie van moslims is toegenomen. Moslimdiscriminatie is echter nog geen officiële discriminatiegrond waardoor de mate en ernst nog onvoldoende inzichtelijk is. Daarom zal ik bij Lodewijk Asscher, Minister van Integratie, aandacht vragen voor deze problematiek zodat moslimdiscriminatie als aparte grond bij antidiscriminatievoorzieningen en politie wordt opgenomen.

Onderwijs en taal

Onderwijs en taal bieden mensen perspectief. Het geeft toegang tot de arbeidsmarkt, algemene voorzieningen, cultuur en maakt sociale omgang met andere bevolkingsgroepen mogelijk. Om schooluitval te voorkomen onder Marokkaanse, Antilliaanse en Poolse Hagenaars wordt maatwerk toegepast. Daarnaast zullen wij vanuit de kant van het gemeentebestuur scholen oproepen om discriminatie bij stages en leerbanen aan te pakken en jongeren te stimuleren om melding te maken van vooroordelen en discriminatie. Cultuursensitiviteit bij leerkrachten worden een extra aandachtspunt in het professionaliseringsbeleid voor docenten.

Welbevinden

De mate waarin mensen zich kunnen identificeren met hun etnische achtergrond draagt bij aan de mate van hun geluk. Door het gevoel van welbevinden van mensen te stimuleren zullen mensen ook meer bereid zijn om te participeren in de Haagse samenleving.

Mede daarom is het van belang dat we onze gedeelde geschiedenis benadrukken en samen investeren in het nieuwe Haags erfgoed. Bijdragen en culturen van migranten in de stad moeten een plek krijgen in ons culturele erfgoed. We stimuleren een hogere cultuurparticipatie van nieuwe Hagenaars door meer en beter cultuuronderwijs, een breder cultuuraanbod en door per stadsdeel meer mensen te bereiken die niet gemakkelijk hun weg vinden naar culturele instellingen.

Sociale druk

Algemene preventie van polarisatie, radicalisering en jihadisme is ook onderdeel van het integratiebeleid. De maatregelen richten zich op emancipatie en insluiting en bestrijden alle factoren die dit in de weg staan. Bijvoorbeeld sociaaleconomische achterstanden en discriminatie maar ook weigering van mensen om buiten hun eigen kring deel te nemen aan de maatschappij. Sociale druk binnen bepaalde groepen kan leiden tot gebrek aan betrokkenheid bij de stad en binding met andere groepen in de weg staan.

In de komende jaren zal ik diverse stadsgesprekken organiseren om de onderlinge dialoog tussen groepen te stimuleren, maar ook om spanningen en onrust snel te kunnen lokaliseren. Daarnaast wordt er twee keer per jaar een interreligieuze bijeenkomst georganiseerd waarbij de nadruk ligt op de gedeelde waarden van religies. Tenslotte zullen initiatieven die deelname aan de Haagse samenleving bevorderen nadrukkelijk worden gestimuleerd.

Stoppen met afwachten

Om de acties en behaalde resultaten inzichtelijk te maken wordt jaarlijks een voortgangsrapportage uitgebracht over het integratie- en antidiscriminatiebeleid. Als gemeente kun je niet alles doen, maar we moeten ergens beginnen en stoppen met afwachten. Te vaak trekken mensen de deur dicht en oordelen dan vanuit die positie over anderen. Dat moet anders! Met dit integratiebeleid wil ik bruggen bouwen en er voor zorgen dat mensen over die bruggen naar elkaar toe lopen.

 

Hoofdlijnenbrief Integratie:http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Hoofdlijnenbrief-Integratie.htm

Beleidsbrief antidiscriminatie:http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/document/Beleidsbrief-Antidiscriminatie.htm