Door op 5 november 2015

#InDeRaad: Brede steun voor noodplan verhoogde woningproductie

Tijdens de behandeling van de programmabegroting  2016 – 2019 heeft het college de PvdA-motie ‘Meer betaalbare woningen’ omarmd. De PvdA heeft het college gevraagd met een plan te komen veel meer nieuwe wooneenheden te realiseren, met name voor het midden- en laagsegment. Hiermee kan beter aan de vraag voldaan worden. En dat is belangrijk zodat iedereen goed kan wonen in de stad. Als de huidige ontwikkeling zich doorzet, hebben we voor de helft van de mensen die een huurwoning zoekt straks geen woning. We komen met de huidige groei in 2025 op een tekort aan woningen van 1500 per jaar. Huizen voor politieagenten, docenten en thuiszorgmedewerkers. Mensen die hard werken en zinvol werk doen, maar geen ton per jaar verdienen. Als we niet meer woningen voor hen bouwen, zullen zij een gemakkelijke prooi worden van huisjesmelkers en illegale onderverhuurders. Iets wat deze dagen toch al gemakkelijker gebeurt dan ooit.

Er moet meer geïnvesteerd worden in woningen voor alle groepen, met name het midden- en laagsegment, om groei in brede zin te bewerkstelligen en doorstroming op de woningmarkt te stimuleren. In de huidige plannen worden veel te weinig huur- en koopwoningen in het middensegment (huur €710-€1.000, koop tot € 275.000) en huurwoningen in het laagsegment (tot €710)  gerealiseerd om aan de stijgende vraag te voldoen. Zonder maatregelen zal het aanbod ver  achterblijven op de vraag, wat het risico op illegale praktijken doet toenemen. Ook kan de schaarste leiden tot hogere prijzen en dus hogere woonlasten. Onderdeel van het plan moet zijn dat de leegstand van kantoren en verzorgingstehuizen veel harder wordt bestreden. Dit plan komt er nu, en dat is hoog nodig.

Met de motie hebben we de wethouder uitgedaagd met een Haags noodplan te komen om de woningproductie sterk te verhogen. Een oproep om alle randen op te zoeken. Van de mogelijkheden om te herstructureren en te verdichten. Eigenaren van leegstaande panden nog meer te forceren mee te werken aan woningen. Te zoeken naar locaties waar dat kan: in bestaande voorraad, maar ook via nieuwe projecten. Bijvoorbeeld op de Binckhorst. De wethouder heeft nu toegezegd hier werk van te maken.