Door op 8 oktober 2012

Jeugd en werk centraal voor PvdA bij begroting

Inbreng Jeltje van Nieuwenhoven – Begrotingsraad 2013

(gesproken tekst geldt)

Inleiding
21% van de kinderen in Den Haag groeit op in een gezin met een inkomen onder de 110% van het wettelijk sociaal minimum. Dit zijn 22.296 Haagse kinderen. (bron Armoedemonitor Den Haag, 2012).

Zo begon ik eind september mijn inbreng voor de Algemene Beschouwingen. En eigenlijk schrik ik er weer van. Deze kinderen zijn toekomstige dragers van onze Haagse samenleving en zij staan nu reeds op achterstand.

Wij zijn er met zijn allen verantwoordelijk voor om voor hen de juiste voorwaarden te scheppen, zodat zij onbezorgd kunnen spelen en sporten, naar een fijne school kunnen, een goede studie kunnen volgen, een passende woning kunnen betrekken en een goede baan kunnen vinden.

Zij moeten ook als ze volwassen zijn nog steeds van een mooi, schoon en veilig Den Haag kunnen genieten, met hun geliefde op HS de internationale trein naar Parijs kunnen nemen en hun kinderen naar de sportclub laten gaan.

Werk, inkomen en armoedebeleid
De Ooievaarspas is er niet alleen voor volwassenen en ouderen. Deze pas biedt ook de jongste Hagenaars de kans om mee te kunnen doen. De landelijke verlaging van 130% naar 110% van het wettelijk sociaal minimum heeft tot veel beroering geleid. Bezorgde ouders wiens kinderen vanwege de kosten niet meer naar hun sportclub kunnen.

Maar ook ouderen die vanwege het gemis van die bescheiden handreiking beperkt worden in hun activiteit. Wij dienen daarom een motie in om te onderzoeken of het mogelijk is om de verlaging naar 110% terug te draaien.1

De jeugdwerkloosheid groeit op dit moment. Een gerichte aanpak van dit probleem is belangrijk voor onze gehele samenleving. Wij vinden het tijd voor een actieplan jeugdwerkloosheid. Dat is niet gratis. Daarom dienen wij een amendement in om een begin te maken met de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.2

Uiteraard is werk niet alleen voor jongeren van belang. Werklozen en bijstandsgerechtigden verdienen het om mee te kunnen doen en niet aan de kant te hoeven staan. Wij willen stimuleren dat de werkgelegenheid die wordt geschapen bij grote projecten in onze stad wordt benut om Haagse werklozen aan het werk te helpen (de zogenoemde Contract Compliance). Daarom dienen wij een motie in.3 Met de inwilliging van ons pleidooi voor een dergelijke aanpak bij de bouw van het Cultuurforum en de aanleg van de Rotterdamsebaan wordt het goede voorbeeld reeds gegeven.

Mijn fractie ziet de werkgroep “Armoede achter de Duinen” als een belangrijk signaleringsoverleg. Kan het college toezeggen dat het bereid is om periodiek met deze groep aan tafel zal gaan zitten en met hen van gedachten te wisselen?4

Welzijn en participatie
Wij waarderen de inzet van de Jeugd Vakantie Activiteiten (JVA) en van de vrijwilligers en sponsors enorm. In onze visie op het vrijwilligerswerk gaan wij er vanuit dat ondersteuning door professionals een belangrijke meerwaarde vormt. Wij gaan er vanuit dat het college de benodigde 10.000 euro beschikbaar stelt. Graag een reactie hierop.5

Het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) heeft een belangrijke signaalfunctie in de stad waarmee ernstiger situaties kunnen worden voorkomen. Door de economische situatie is de hulpvraag gestegen. Om het AMW te helpen een tandje bij te kunnen zetten, dienen wij het volgende amendement in.6

Mijn fractie blijft actieve aandacht vragen voor de ondersteuning van bewonersorganisaties. Daarnaast zouden wij het een goede zaak vinden als ieder stadsdeel een vrijwilligerscoördinator zou hebben om vrijwilligers te werven voor organisaties in nood. Volgens ons moet dit te regelen zijn vanuit de bestaande formatie. Graag een reactie hierop.7

Wij vragen het college om een deel van het budget van Taal in de Buurt te geven aan Wereldvenster. Kunt u daar naar kijken? Graag uw toezegging hierop.8

Sport en gezondheid
Betaalbare zwembadtarieven en sporthaltarieven zijn van belang om sport en beweging toegankelijk te houden en overgewicht te kunnen aanpakken. Een verhoging van deze tarieven vinden wij dan ook niet verstandig. Daarom dienen wij een amendement in om deze tarieven niet te verhogen.9

De wethouder zet goed in op het aanpakken van overgewicht. Wij vragen het college de rol van de vakleerkrachten gym daarbij te versterken. Kinderen die te dik zijn of te dik dreigen te worden moeten worden doorverwezen naar gewichtcoaches.

Mijn fractie pleit tevens voor het versterken van de onderhoudscapaciteit van sportaccommodaties. Daarom komen wij met de (Onderzoeks)motie Coöperatie voor het onderhoud van sportverenigingen.10

De wethouder heeft ons vorig jaar beloofd met SGK en GONA in overleg te treden om een oplossing te zoeken voor het gebruik van kunstgras. Hoe staat het hier nu mee?11

Spuiforum
Dit voorstel is en blijft voor de PvdA een moeilijke afweging. De importantie van deze ontwikkeling zien wij heel goed, maar wij zien ook de haken en ogen en de gevoelens die dit oproept in de stad. Wij willen het college er op wijzen dat het over enkele maanden zal moeten komen met pakket van uitwerkingsplannen dat zal moeten staan als een huis. Wij zullen deze plannen dan scherp beoordelen en toetsen aan de in het dictum genoemde randvoorwaarden.

Kunstenplan
Een van de kernpunten van de PvdA is dat iedereen kunst en cultuur moet kunnen beleven. Vorige week hebben we uitgebreid over het Kunstenplan gesproken. De PvdA ziet hierin drie positieve punten: de grote aandacht voor cultuureducatie, de aandacht voor diversiteit en voor cultuurankers. De PvdA realiseert zich dat het Kunstenplan een grote bezuiniging bevat. Met behulp van andere partijen hebben we er voor gezorgd dat zorgvuldig, met redelijke termijnen en met begrip voor de positie van de instellingen wordt bezuinigd.

FunX
FunX is het populairste radiostation voor jongeren en jongvolwassenen in de Randstad en draait een grote diversiteit aan muziekstijlen voor een diverse doelgroep. Om deze zender voor Den Haag te behouden, dient de PvdA-fractie het volgende amendement in.12

Internationale treinverbinding
De PvdA is ontsteld door het nieuws dat de hogesnelheidslijn Fyra niet meer in Den Haag zal stoppen. Voor een internationale stad van vrede en recht zijn goede internationale treinaansluitingen cruciaal. Daarom een motie om het college te steunen in zijn verzet tegen het onttrekken van de internationale treinen aan Den Haag.13

HTM
De PvdA staat positief kritisch tegenover het voorstel van het college om 49% van de aandelen HTM over te doen aan NS. Wij verbinden hieraan wel de voorwaarden dat deze samenwerking geen negatief effect mag hebben op de werkgelegenheid, de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsomstandigheden van het HTM-personeel.

Daarnaast willen wij de garantie dat de aandelen van HTM in publieke handen zullen blijven. Wij onderstrepen het belang dat de opbrengst van de aandelenverkoop zal worden gebruikt om extra te investeren in de kwaliteit van het OV. Wij willen dat het meerderheidsbelang bij de gemeente blijft om de zeggenschap over HTM en daarmee over inbesteding te behouden.

Parkeerbeleid
Met het aanleggen van parkeergarages in de wijken waar de parkeerdruk nu te hoog is, zoals in Laak, kan heel wat parkeerleed worden voorkomen. Laat ik de andere fracties in onze raad alvast verklappen: de PvdA blijft voorstander van een gefaseerde invoering van betaald parkeren in de gehele stad.

Openbaar vervoer en fiets
De PvdA blijft het college vragen hogere ambities te tonen om de modal-shift in het voordeel van het openbaar vervoer en de fiets te doen uitslaan. In december komen de nieuwe dienstregelingen naar de commissie. Wij zullen deze kritisch beoordelen op dekking en frequentie.

Mijn fractie is blij met de toezegging van het college, naar aanleiding van schriftelijke vragen gesteld door D66 en PvdA, om in te zetten op verruiming van de tijden dat de fiets mee mag in Randstadrail.

Detailhandel
Op het gebied van detailhandel is een fundamentele wijziging in het gedrag van consumenten waar te nemen. De rol van het internet wordt daarbij steeds groter. Wij vragen het college middels een onderzoek de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Het CDA komt hierover straks met een motie die wij medeondertekenen.

Financiën
In lijn met het rapport van de Rekenkamer over de Treasury blijft de PvdA-fractie twijfel houden of gemeenten zich wel zouden moeten inlaten met derivatencontracten. Gelet op de lange looptijd van dit soort contracten en het risico dat de gemeente loopt tijdens de looptijd van het contract willen wij voor toekomstige situaties op zijn minst dat het college de raad in de gelegenheid stelt wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Daarom dienen wij een motie in.14

Wonen
en wijkaanpak
Een uitdaging op het gebied van de Haagse volkshuisvesting is de situatie rond Vestia en de herstructureringsopgave van deze corporatie. Wij gaan er vanuit dat het college onverkort de verantwoordelijkheid voelt om ervoor te zorgen dat deze woningen alsnog kunnen worden gebouwd voor de (groeiende groep) Hagenaars voor wie zij bestemd zijn en de wijkontwikkeling in Den Haag Zuidwest niet onder druk komt te staan.

De PvdA is erg blij met de aanpak van achterstallig onderhoud door de Haagse corporaties. Waardering voor deze inzet van de wethouder en het resultaat. Wij maken ons zorgen over de vochtproblematiek in veel Haagse woningen. Is er al zicht op een plan van aanpak voor deze problematiek?15

De PvdA pleit voor de aanpak van werkloosheid door werklozen onderhoud aan corporatiewoningen te laten plegen en de leefbaarheid in straten en buurten te helpen vergroten als buurtconciërges. Graag een reactie op dit idee.16

Wij zouden tevens een versnelling willen zien van het proces om de geisers in corporatiewoningen te verwijderen. Hoe kijkt het college hier tegenaan?17

Woonoverlast is een probleem dat met een extra financiële impuls nog meer aandacht heeft gekregen, waarvoor dank.

IKW
Dan het IKW. Mijn fractie heeft vorig jaar gevraagd om een zorgvuldige overheveling van de verantwoordelijkheden en taken van het IKW naar de corporaties en hierbij te zorgen dat de op de mens gerichte aandacht, die het IKW weet te bieden, minimaal gegarandeerd is. Wij hebben de indruk dat dit nog niet goed loopt en zijn geneigd de motie die wij vorig jaar introkken, na een nadrukkelijke toezegging van het college, alsnog in te dienen. Graag een reactie.18

Wijkaanpak
In de hele stad wordt hard gewerkt aan een prettige woonomgeving. De aanpak van het Heeswijkplein is hier een mooi voorbeeld van en uiteraard de extra impuls voor de Schilderswijk. Maar wij maken ons zorgen om Laak. Kan het college aangeven of dit stadsdeel eveneens op extra aandacht kan rekenen?19

Studentenwoningen
Wij zijn blij dat er nog steeds woningen worden gebouwd voor onze studenten. Hoe staat het momenteel met de verhouding beschikbare woonruimte en woningzoekende studenten?20

Startersleningen
Jonge starters hebben het moeilijk op de Haagse woningmarkt. Gemeenten hebben de mogelijkheid om hen een starterslening aan te bieden. Deze faciliteit van de Stichting Volkshuisvesting Nederland zal volgens het regeerakkoord worden uitgebreid. Kan het college aangeven wat het in deze aanvullend voor de Haagse situatie kan doen? En kan deze regeling dan met name worden ingezet waar de corporaties hun nieuwbouw gaan realiseren?

Duurzaamheid
De PvdA-fractie ziet uit naar de integrale duurzaamheidsnota, die is toegezegd vóór het zomerreces 2013, en de daarop volgende discussie met het gehele college. De komst van het duurzaamheidscentrum zien wij eveneens met spanning tegemoet.

HMC
Onze wens met betrekking tot het Haags Milieucentrum (HMC) lijkt gedeeltelijk te zijn gerealiseerd. Graag een bevestiging van de wethouder dat het HMC in 2013 eenzelfde bedrag aan basissubsidie krijgt als in 2012, kan beschikken over een deel van de projectmiddelen en tevens gebruik kan maken van de onlangs van kracht geworden subsidieregeling. Jammer dat 2014 niet eveneens geregeld is, maar wij melden ons alvast voor volgend jaar.21

Tot slot
Het besturen van een stad is een grote verantwoordelijkheid, zeker in tijden van financiële onrust en onzekerheid. Wij zijn het verplicht aan onze jongste inwoners en toekomstige generaties te blijven werken aan een sterk en sociaal Den Haag. Te blijven werken aan goede en bereikbare voorzieningen, aan kansen en uitdagingen en aan een fatsoenlijk bestaan voor een ieder.

Laten wij met elkaar en met de stad vooral de discussie hierover blijven aangaan. Ook en vooral als dat lastig is.

1. PvdA-wethouder Kool gaf aan dat hij binnen het armoedebudget dekking regelt om de Ooievaarspas voor 2013 weer naar 130% van de bijstandsnorm te brengen. Na 2013 is de hoop dat landelijk geregeld is dat de wettelijke norm officieel weer naar 130% gaat.

2. Dit amendement werd door een meerderheid in de raad gesteund.

3. De wethouder steunt de gedachte om Contract Compliance bij projecten zoveel mogelijk in te zetten. Daarom werd de motie ingetrokken.

4. De wethouder gaf aan dat hij met de werkgroep “Armoede achter de Duinen” in gesprek zal gaan.

5. Het college wilde hier niet op ingaan. Daarom diende Van Nieuwenhoven een motie in. De motie haalde het net niet.

6. Dit amendement werd aangenomen.

7. De wethouder gaf aan dat de gemeente onlangs met eenzelfde soort idee van start is gegaan. Wij zullen dit met interesse volgen.

8. De wethouder wil dat Wereldvenster met onder met ’t Gilde in gesprek gaat over samenwerking. In het vervolg zal ze dan kijken naar meer mogelijkheden voor financiering. Het college zegde toe dat Wereldvenster voor prijsstijgingen zal worden geïndexeerd.

9. Dit amendement werd aangenomen.

10. De wethouder gaf aan liever vast te houden aan de bestaande situatie.

11. De wethouder geeft aan in het verleden regelmatig in gesprek te zijn geweest met beide clubs. Indien daar behoefte aan is, staat de wethouder open voor een gesprek.

12. Dit amendement werd aangenomen.

13. Deze motie werd raadsbreed aangenomen.

14. Het college zal zijn langetermijn financieringsbehoefte aangeven aan de raad en hoe ze daaraan denken gaan te voldoen van te voren aankondigen. Hiervoor wordt het Treasury statuut aangepast. Op basis van die ruimhartige toezegging werd de motie ingetrokken.

15. De wethouder komt in december met een rapportage over vochtproblematiek in Haagse woningen.

16. Het idee van buurtconcierges vond de wethouder interresant om te onderzoeken. Mensen moeten er dan wel geld voor over hebben. Het kunnen geen totaal gesubsidieerde banen worden.

17. Alle afvoerloze geisers uit corporatiewoningen worden vervangen voor 2020. De gemeente ligt voor op schema.

18. Voor de zomer komt het college met een rapportage over het IKW.

19. Laak loopt mee in de wijkmonitor. Het is volgens de wethouder goed om binnenkort uitgebreid in de commissie te spreken over Laak.

20. Er zijn al 1500 studentenwoningen gerealiseerd. Er worden nog 2000 studentenwoningen extra erbij gebouwd.

21. De wethouder zei toe dat het HMC in 2013 eenzelfde bedrag aan basissubsidie krijgt als in 2012.