Door op 14 mei 2014

Kansen Kinderpardon en vluchtelingen Sacramentskerk

Ik ben trots op onze burgemeester. Hij heeft gehoor gegeven aan twee zaken waar de PvdA zich al langere tijd voor inzet; een humaan beleid voor uitgeprocedeerde kinderen in onze stad en een oplossing voor de vluchtelingen in de Sacramentskerk. Van Aartsen heeft er bij staatssecretaris Fred Teeven (VVD) op aangedrongen om ‘ruimhartig’ gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid bij het toekennen van het kinderpardon. Daarnaast gaat de burgemeester adequate opvang zoeken voor de uitgeprocedeerde asielzoekers in de gekraakte Sacramentskerk in de Vogelwijk.

Kinderpardon
Onlangs riep de PvdA de burgemeester samen met GroenLinks op om ook de oproep van de honderden burgemeesters te steunen om het Kinderpardon ruimhartiger toe te passen. Van Aartsen besloot de oproep niet te ondertekenen, maar gaf aan de oproep van de burgemeesters van harte te ondersteunen. Nu heeft hij daad bij het woord gevoegd door Teeven een brief te schrijven. Landelijk zijn ongeveer 600 kinderen afgewezen voor het Kinderpardon. De Kinderombudsman heeft er op gewezen dat deze afwijzingen verband houden met het feit dat deze kinderen niet onder toezicht van het rijk stonden. Voor een deel waren deze kinderen echter in beeld van de gemeente, gingen ze bijvoorbeeld gewoon naar school. De burgemeester vraagt de staatssecretaris in de brief om ruimhartig te kijken hoe om te gaan met die kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, zijn geworteld in onze samenleving en in beeld waren van de gemeente. .

Vluchtelingen in de kerk
Van Aartsen stuurde Teeven ook een brief over de situatie rond de vluchtelingen in de gekraakte Sacramentskerk in de Vogelwijk. De PvdA is hier de afgelopen jaren meerdere keren op bezoek geweest en heeft vaak gepleit voor een passende oplossing. De vluchtelingen wachten in de koude kerk al lang op verbeteringen van de leefsituatie. Het Rijk heeft in januari aangegeven een pand ter beschikking te stellen voor de opvang van inmiddels 65 mensen die nu in de Sacramentskerk wonen. Daar is echter niets van terecht gekomen. De gemeente gaat de opvang nu zelf organiseren. De rekening hiervoor naar staatssecretaris Teeven worden gestuurd. De rijksoverheid is immers verantwoordelijk voor de toelating, terugkeer en opvang van vluchtelingen.

Voorwaarde is wel dat de mensen die nu in de kerk wonen, bekendmaken wie ze zijn en zich actief inzetten om uit hun huidige situatie te komen. Dat lijkt me alleszins redelijk. Als de uitgeprocedeerde asielzoekers akkoord gaan met het plan van de gemeente, zullen wij nader worden geïnformeerd over verdere uitwerking.