Door op 9 juli 2013

Ledenvergadering Spuiforum

Maandag 8 juli jl. vond de ingelaste Algemene Ledenvergadering plaats over het Spuiforum. Na een intensieve en betrokken discussie werd gestemd over de zeven ingediende moties, waarvan de meest verstrekkende zich uitsprak tegen de komst van het Spuiforum. Deze en drie andere moties werden door een meerderheid van de leden aangenomen. Deze moties vindt u hieronder.

De fractie neemt het oordeel van de leden uiteraard serieus en zal zich hier verder over beraden.

——————

ALV 8 juli 2013 – Aangenomen moties Spuiforum


Motie 1 – Geen Spuiforum

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA, bijeen op maandag 8 juli 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag van het Spuiforum,

overwegende dat:

– inmiddels duidelijk is geworden dat Den Haag geen culturele hoofdstad wordt

– het coalitieakkoord de PvdA niet verder bindt dan dat het college eind 2010 een voorstel aan de gemeenteraad aanbiedt

– de economische situatie na het vaststellen van ons vorige verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord aanmerkelijk is verslechterd

– uit het raadsvoorstel nu al blijkt dat de totale realisatiekosten voor het Spuiforum hoger zullen zijn dan 181,1 miljoen

– de Haagse PvdA door in te stemmen met deze investering in de huidige tijd van bezuinigingen het vertrouwen van zijn kiezers zal verliezen

verzoekt de fractie:

1. het voorstel Spuiforum en de daarbij behorende kredietaanvraag voor het Spuiforum af te wijzen

2. te zoeken naar een oplossing die meer recht doet aan de huidige maatschappelijke situatie

en gaat over tot de orde van de dag.

Frits van Erpers Roijaards

(66 voor, 53 tegen)


 

Motie 2 – Volwaardige vergelijking tussen nieuwbouw en renovatievariant

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA, bijeen op maandag 8 juli 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag van het Spuiforum,

overwegende dat:

– het jammer is om twee zalen die elk nog geen 30 jaar oud zijn nu al te slopen

– de zaal van het Lucent Danstheater geweldig is, zowel qua akoestiek als qua zichtlijnen

– de kwaliteit van de Anton Philipszaal behoorlijk is en in elk geval niet zodanig slecht dat hij gesloopt moet worden

– deze zaal nu 1.890 zitplaatsen telt terwijl de “koepelzaal” in het Spuiforum slechts 1.500 zitplaatsen zal tellen en in beide zalen 2.500 staanplaatsen zijn

– het Lucent Danstheater en de Dr. Anton Philipszaal beide uitgebreid kunnen worden aan de voorkant en aan de achterkant met alle ruimten die ze nodig hebben, met o.a. betere zijtonelen voor het danstheater dan in het Spuiforum mogelijk is

– het Spuiplein gezelliger kan worden door uitbreidingen van de zalen aan de voorkant en door de trappen te vervangen door openbare ruimten voor hotel Mercure (daar staat hotel Mercure positief tegenover)

– Proper Stok nog geen definitieve bestemming heeft voor het leegstaande ministerie van Justitie

– het de moeite waard is om een plan te ontwikkelen dat uitgaat van het handhaven van beide theatergebouwen en het benutten van het leegstaande ministerie van Justitie

verzoekt de raadsfractie:

– nog niet in te stemmen met het huidige raadsvoorstel voor het Spuiforum

– het college op te dragen een renovatievariant zoals geschetst door werkgroep Dooievaar + tot een voldragen Voorlopig Ontwerp uit te werken

– het college op te dragen beide VO’s met kostenraming aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming

Hans van Daal

(78 voor, 43 tegen)

 Motie 3 – Uitstel, geen afstel

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA, bijeen op maandag 8 juli 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag van het Spuiforum,

constaterende dat:

– in de raadsvergadering van 8 november 2012 zowel wethouder Norder als raadslid Jos de Jong aankondigden dat de volgende besluitvorming over negen maanden (na 8 november 2012) zal plaatsvinden (8 augustus 2013)

– op dit moment het voorliggende Voorlopig Ontwerp nog niet compleet is

– de second opinion op de financiële stukken nu niet beschikbaar is maar volgens wethouder Norder in september 2013 beschikbaar zal zijn

Adviseert de raadsfractie

– besluitvorming over het Spuiforum en de kredietaanvraag uit te stellen tot er een compleet en samenhangend voorstel ligt

– een kredietaanvraag niet eerder te behandelen dan nadat de plannen correct zijn uitgewerkt en de second opinion beschikbaar is

en gaat over tot de orde van de dag.

Joop ten Velden

(72 voor, 46 tegen)

 


 

Motie 4 – Geen conservatorium naar het Spui zonder financiering van het Rijk

De Algemene Ledenvergadering van de PvdA, bijeen op maandag 8 juli 2013 ter bespreking van het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag van het Spuiforum,

overwegende dat:

– Het rijk verantwoordelijk is voor de huisvesting van deze fantastische academische opleiding, maar op dit moment niet wil bijdragen aan de investering voor een nieuw gebouw

– In de kostenraming van het spuiforum de component Koninklijk Conservatorium een investering beslaat van ongeveer 70 miljoen euro

– Het KC via de huur in staat is slechts 20 miljoen hiervan te kunnen dekken

– De stad Den Haag derhalve opdraait voor het tekort van 50 miljoen euro voor de investering van de huisvesting van het KC

– Volgens de gepresenteerde financieringssystematiek dit gedurende 40 jaar een beslag op de cultuurbegroting zal leggen van 5 miljoen per jaar

– Het huidige gebouw van het KC een goed functionerende school is met twee prachtige zalen, waar het rijk weliswaar een fors onderhoudsprogramma moet uitvoeren

– De meerwaarde van het combineren van de huisvesting van een muziekopleiding met de huisvesting van een orkest en/of dansgezelschap niet is aangetoond

verzoekt de raadsfractie:

– nog niet in te stemmen met het huidige raadsvoorstel voor het Spuiforum

– slechts dan akkoord te gaan als de investering voor het KC door het rijk zal worden gedragen

– na te gaan of er niet beter een variant kan worden ontwikkeld voor RO en NDT zonder het KC

Ard van Rijn

(69 voor, 55 tegen