Door op 15 mei 2014

Mededeling onderhandelingen: “Belangrijke doorbraak”

Lees hieronder de brief van de voorzitter van de Haagse coalitieonderhandelingen Tom de Bruijn:
De vijf onderhandelende partijen, D66, PvdA, HSP, VVD en CDA hebben na ruim twee weken van intensieve besprekingen een belangrijke doorbraak bereikt.

Zij willen het gebied rond het Wijnhavenkwartier en het Spuiplein ontwikkelen tot een aantrekkelijk uitgaans-, woon- en leefgebied. In dit gebied worden het Nederlands Dans Theater, Residentie Orkest, Koninklijk Conservatorium en de stichting Dans- en Muziekcentrum gezamenlijk gehuisvest waardoor dit gebied de allure krijgt die het verdient. Deze nieuwe huisvesting, op basis van een nieuw ontwerp en volgens het huidige programma van eisen, zal uiterlijk in 2019 zijn gerealiseerd. De culturele instellingen worden vanzelfsprekend betrokken bij het gehele proces.

Het behouden en verbeteren van het verblijfsklimaat van het Spuiplein is een belangrijk onderdeel van de plannen. Daarnaast zullen in dit gebied nieuwe aantrekkelijke woningen, winkels en horecavoorzieningen worden gerealiseerd en zal de investering een goede verbinding tussen Turfmarkt, Schedeldoekshaven en Rivierenbuurt tot stand moeten brengen. Deze ontwikkeling sluit goed aan op de reeds in uitvoering zijnde herontwikkeling van het andere deel van Wijnhaven tot onder meer universiteit en woningen.

De huidige budgettaire kaders en grondexploitaties voor het Spuiforum enerzijds en voor het Wijnhavenkwartier anderzijds, vormen uitgangspunt voor de maximale gemeentelijke bijdrage aan deze gebiedsontwikkeling. Het is de nadrukkelijke ambitie deze gemeentelijke bijdrage te verlagen door een integrale aanbesteding. Deze nieuwe vorm van aanbesteding biedt daartoe reële kansen.

De voorzitter van de onderhandelingen Tom de Bruijn over de huidige stand van zaken ten aanzien van de besprekingen:

“Deze ontwikkeling biedt een veelbelovend perspectief op de totstandkoming van een stabiel en ambitieus college. Partijen werken constructief verder aan de overige thema’s van een algeheel akkoord dat tot doel heeft de grote opgaven voor de stad de komende periode voortvarend op te pakken. Partijen schatten in nog een paar weken nodig te hebben om over het algehele akkoord tot overeenstemming te komen.”