Door op 7 november 2013

Na de begrotingsraad – Aan de slag op wijkniveau

De PvdA heeft een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht in de gemeentebegroting voor 2014. Zo worden ook dit jaar de zwem- en sporttarieven niet verhoogd, wordt het Ouderenfonds heringevoerd en blijft de basissubsidie van het Haags Milieucentrum ook in 2014 gehandhaafd. De door het college voorgestelde verhoging van de zwem- en sporttarieven vindt de PvdA onnodig en onverstandig. Wij willen immers een verhoging van sportdeelname en een gezonde stad nastreven. Net als vorig jaar heeft de PvdA deze verhoging daarom, met steun van de raad, tegengehouden. Op initiatief van de PvdA wordt tevens het Ouderenfonds nieuw leven ingeblazen. Hiermee krijgen AOW-gerechtigden met een laag inkomen en eenmalige financiële tegemoetkoming.Veilig en prettig wonen heeft er dankzij de PvdA vandaag een tandje bijgekregen met extra geld voor het succesvolle bureau Bemiddeling en Mediation en extra hang- en sluitwerk met het politie keurmerk veilig wonen voor woningen in de krachtwijken en Laak. Voor het toenemende aantal ouderen met een zorgvraag moet Den Haag voldoende woon-zorgaanbod hebben. Op verzoek van de PvdA gaat het college onderzoek doen naar de mogelijkheden om nieuwe collectieve woonvormen, zoals woon-zorgcomplexen, te realiseren in onze stad.

Om met name MBO-studenten sneller aan een stageplek te kunnen helpen heeft de PvdA geld vrijgemaakt om in goede samenwerking met de ondernemersverenigingen, het onderwijs en de vakbonden in elk van de vier krachtwijken en in Laak extra stageplekken te creëren.

Al deze voorstellen van de PvdA konden rekenen op een meerderheid in de raad. Uiteraard steunde de fractie ook voorstellen van andere partijen. Zo heeft een idee van Jeltje van Nieuwenhoven voor handhaving op de nieuwe taxiverordening het tot VVD-voorstel geschopt. De door de PvdA verzochte subsidiering van jongerenzender FunX voor 2013 en 2014 werd door D66 uitgebreid naar 2015. En als klap op de vuurpijl deed het CDA een extra duit in het werkgelegenheidspotje.

De PvdA steunde een voorstel van de Haagse Stadspartij om mogelijkheden te onderzoeken om de milieuzone uit te breiden. Deze partij verzocht tevens om een evaluatie van het initiatiefvoorstel van voormalig PvdA-raadslid Willem Minderhout om de mussenstand in Den Haag omhoog te brengen en kreeg daarop een positieve reactie van het college. Het asfalteren van betegelde fietspaden, naar de oorspronkelijke wens van voormalig PvdA-raadslid Koen baart, kreeg een zetje op aanvraag van GroenLinks.

Hieronder vindt u de inbreng van Jeltje van Nieuwenhoven en de amendementen en motie die door de PvdA werden ingediend.

Deze raadsvergadering kunt u hier terugzien >>

 


Inbreng PvdA bij begrotingsbehandeling Aan de slag op wijkniveau

(gesproken tekst geldt)

Voorzitter,

Den Haag is een prachtige stad, die er financieel goed voor staat. Tegelijkertijd staan zekerheden onder druk. Zorgen over werkgelegenheid, woonlasten, zorgaanbod en de toekomst nemen in het leven van steeds meer mensen een centrale plek in. Gelukkig blijft deze gemeente investeren: We trekken extra middelen uit voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, voor de bestrijding van armoede en voor het aanpakken van achterstallig onderhoud in de stad.

Dat is echter niet genoeg. De PvdA wil de grootst mogelijke inspanning op het creëren van werkgelegenheid, het bieden van een stevig sociaal vangnet en het bieden van een samenleving waar plek is voor iedereen.

Werk

Werk en Economie
Met een werkloosheidpercentage boven het landelijk gemiddelde staat voor de gemeente Den Haag één opdracht centraal: Terugdringen van de onacceptabel hoge werkloosheid en jeugdwerkloosheid. Hiervoor is een sterke economie nodig. Door meer bedrijven en organisaties naar Den Haag te trekken, kunnen we de lokale economie aanjagen.

Om de hoge werkloosheid onder jongeren tegen te gaan, presenteerde het college dit jaar op verzoek van de PvdA een actieplan. Daar verwachten wij veel van en de eerste resultaten zijn reeds zichtbaar. Zo heeft de ambassadeur Jeugdwerkloosheid al zo’n 500 jongeren aan een baan geholpen. Dat zien wij graag.

Iedereen in onze stad verdient een baan, een leerwerkbaan of een stageplek. Wij zien een kans op wijkniveau meer stageplekken te creëren door lokale ondernemers te verbinden aan scholieren en studenten. Specifieke locaties hiervoor in de vier krachtwijken en in Laak zouden hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Daarom dienen wij het amendement ‘Pilot Stagestart’ in.

Uit de rapportage van de ‘5% regeling’, ofwel social return, over de periode 2007-2011 bleek dat een gemiddeld percentage van 9,78% werd gehaald met deze regeling. De raad heeft daarom per 1 januari 2013 de social returnregeling verruimd, zodat per project niet 5% maar tussen de 5 – 50% per project gevraagd wordt.

Voor de PvdA is het investeren in de stad in financieel moeilijke tijden een belangrijk middel om werkgelegenheid te creëren. Contract compliance bij grote projecten helpt om mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans te geven. Extra stages, leerwerkbanen en een nieuwe kans voor mensen met een uitkering.

De PvdA verwacht dan ook, op basis van de door de gemeente getoonde resultaten met social return en de ambitie van de stad Den Haag, dat we bij grote investeringen minimaal 10% social return realiseren.

(De regeling houdt in dat werkgevers bij aanbestedingen boven de 200.000 euro in de regel vijf procent van de aanbestedingssom moeten gebruiken om werkplekken te creëren. Deze zijn bedoeld voor langdurig werklozen, leerlingen, stagiairs en mensen met een uitkering)

Wij maken ons zorgen over mensen met een WSW- en WAJONG-indicatie. Graag zien wij dat de wethouder nog in deze periode de ons toegezegde participatietop organiseert en concrete afspraken met partners maakt over de plaatsing van WSW-ers en WAJONGERS.

Armoedebeleid
Een stevig armoedebeleid is belangrijk en in deze tijd zelfs noodzakelijk. De Ooievaarspas en ‘Kinderen doen Mee’ zijn daar goede voorbeelden van. Bij de Algemene Beschouwingen vroegen wij het college de aanschafkosten van de Ooievaarspas af te schaffen. De wethouder heeft laten weten dat dit met ingang van januari 2014 geregeld kan worden. Dat is geweldig.

Met veel Haagse ouderen gaat het goed. De PvdA wil echter dat het alle ouderen goed gaat en vindt het daarom belangrijk om degenen die dat echt nodig hebben een steuntje in de rug te bieden. Om die reden willen wij het Ouderenfonds nieuw leven in blazen en dienen wij een amendement.

Wonen
De PvdA is blij met de nieuwe startersleningen om starters op de woningmarkt meer kansen te bieden. Wij maken ons zorgen over de beschikbaarheid van sociale woningbouw in Den Haag en willen daarom voldoende reserve bovenop de kernvoorraad.

Den Haag zal de komende jaren een omslag moeten maken. Van grote projecten gaan we “back to basic”. Er wordt prioriteit gegeven aan het onderhoud en gezond maken van woningen, en het verbeteren van de openbare ruimte en de leefbaarheid in buurten en wijken.

Om te beginnen zien wij graag een evaluatie van de naleving van de huidige afspraken met de woningbouwcorporaties met betrekking tot woningonderhoud. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of en zo ja welke extra afspraken gemaakt zouden moeten worden. Kan het college daarover binnen drie maanden rapporteren aan de raad?

Onze fractie zal binnenkort komen met een actieprotocol vocht- en ventilatieproblematiek.

Het college kwam deze week met plannen voor de gebiedsaanpak van de Binckhorst. De Binckhorst is een gebied in beweging, waar de gemeente veel vastgoed bezit. De PvdA ziet in de Binckhorst nog veel ontwikkelmogelijkheden als verzamelplaats van creatieve ondernemers. De PvdA vraagt zich wel af of al die inzet van de wethouder in de Binckhorst niet voor niets is als men hier de Skaeve Huse gaat bouwen. Wij zijn benieuwd wat de ondernemers in de Binckhorst daarvan vinden?

Onze fractie trekt al lange tijd ten strijde tegen woonoverlast. In bijna 75% van de gevallen blijkt mediation de oplossing. Wij roepen het college op om actief te werken aan de naamsbekendheid van het Meld- en Steunpunt Woonoverlast, de samenwerking met de corporaties verder uit te breiden en strak te monitoren op vertragingen. Waar deze worden veroorzaakt door capaciteitsproblemen bij bijvoorbeeld Mediation, OpMaat, het Meld- en Steunpunt en de corporaties dient dit te worden aangepakt.

De PvdA vindt de bewezen receptuur van bureau Bemiddeling & Mediation van groot belang. Om meer slagkracht te hebben in de Haagse wijken zien wij graag een vaste verankering hiervan in het gemeentelijk beleid. Daarvoor dienen wij een amendement in.

Door de vergrijzing zal er met name in de grote steden een sterk stijgende behoefte aan moderne woon-zorgcombinaties ontstaan. De PvdA vraagt het college onderzoek te doen naar de mogelijkheden van realisatie van dergelijke collectieve woonvormen en dient daartoe een motie in.

Fietsen in Den Haag moet nog aantrekkelijker worden. Dat vindt de PvdA niet alleen al heel lang, maar dat kan ook worden afgeleid uit de Mobiliteitsbalans 2013. Misschien dat dit rapport reden zal zijn voor de wethouder om eindelijk werk te maken van veilige fietspaden in de Schilderswijk?

Duurzaamheid
De uitwerking van onze motie ‘Backcasting’ onderstreept dat wij de komende jaren verdergaande besluiten moeten nemen om in 2040 een klimaatneutrale stad te zijn. Dit vergt ambitie en geld.

Op het gebied van informatie en innovatie verwachten wij veel van het nieuwe duurzaamheidscentrum. Voor richting en visie rekenen wij op het Haags Milieucentrum. Wij willen dat hun basissubsidie in 2014 behouden blijft en dienen daarom een amendement in.

Samenleven

Krachtwijken, Sport en Media
De PvdA is blij dat er onderzoek zal worden gedaan naar etnisch profileren door de politie in onze stad. Zelfs de indruk dat hier sprake van zou zijn mag wat ons betreft niet bestaan.

Met het politiekeurmerk veilig wonen zijn woningen in de Schilderswijk dit jaar van extra hang- en sluitwerk voorzien. Gezien het hoge inbraakpercentage in de krachtwijken zien wij dit project graag breder uitgerold. Vandaar dat wij een amendement indienen.

De PvdA blijft gaan voor diversiteit in besturen en programmering van onder meer culturele instellingen. De afspraken die zijn gemaakt rond de programmering van het Spuiforum zijn een uitstekend begin, maar wij roepen het college op hierop te blijven sturen.

De verhoging van sportdeelname is in onze ogen een belangrijk doel. Evenals de Adviesraad voor Sport vindt de PvdA het dan ook zeer onverstandig om de zwembadtarieven en de tarieven van de sporthallen te verhogen. Om sporten toegankelijk te houden en de sportdeelname niet te laten afnemen, vragen wij het college middels een amendement net als vorig jaar om af te zien van de voorgenomen tariefverhogingen.

FunX is het populairste radiostation voor en door jongeren en jongvolwassenen in de Randstad en behandelt veel maatschappelijke thema’s. Wij zijn blij met de extra inzet van de wethouder voor behoud van deze zender, maar wij blijven zorgen houden over de toekomst. De PvdA ondertekent dan ook van harte het amendement van D66.

Wij waarderen het zeer dat de wethouder heeft geregeld dat de soepbus kan blijven voortbestaan.

De PvdA gaat er vanuit dat het college bezig is een mooie plek te vinden voor een Haags monument ter nagedachtenis aan de afschaffing van de slavernij in Nederland. Kan het college dat bevestigen?

De uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten over de opvang van volwassen ongedocumenteerden: het bieden van onderdak, voedsel en kleding, wordt door de PvdA van harte ondersteund. Welke maatregelen gaat het college nemen om hieraan gehoor te geven?

Tot slot
De PvdA wil de overheid dichter bij de wijken en dichter bij de mensen brengen. Daarom gaan wij voor uitbreiding van de taken en voor een verdubbeling van het budget voor de stadsdelen. Samen aan de slag op wijkniveau. Alleen zo creëren we meer werk, laten we niemand door de bodem zakken en bouwen we een samenleving waar plek is voor iedereen. Daar doen wij het voor. Iedere dag weer.

Jeltje van Nieuwenhoven
Fractievoorzitter PvdA