Door op 17 april 2014

Na de Raad – Voortgang onderhandelingen

Tijdens de eerste reguliere raadsvergadering na de verkiezingen sprak de raad over de voortgang van het onderhandelingsproces in onze stad en het eindverslag van verkenner Polman. En dat werd tijd, want de verkiezingen liggen inmiddels alweer vier weken achter ons.

Voordat dit debat begon werden een tijdelijk raadslid, negen fractievertegenwoordigers en twee nieuwe leden van de Haagse Rekenkamer geïnstalleerd. De PvdA feliciteert hen van harte en wenst hen veel succes met hun werkzaamheden.

Voortgang onderhandelingsproces – inbreng Rabin Baldewsingh
Op 19 maart jl. heeft de kiezer gesproken en de PvdA een bescheiden rol toebedeeld. Tegelijkertijd hebben 24.705 kiezers hun vertrouwen in ons uitgesproken en hun stem uitgebracht voor één Den Haag waar iedereen meetelt, voor meer banen, voor betaalbaar wonen en voor goede zorg dicht bij de mensen. Vanuit onze bescheiden positie gaan wij hard aan de slag voor Den Haag. Het nieuwe stadsbestuur zal de stad met een open houding tegemoet moeten treden en samen moeten werken met alle Hagenaars.

Dank aan de heer Polman voor het verzette werk en zijn verslag. Ik heb nog wel een paar vragen. Wij kunnen ons niet op elke bladzijde van het verslag even goed herkennen. Gelukkig zien wij aandacht voor (jeugd)werkloosheid, maar wij missen onder meer het minstens zo belangrijke armoedebeleid en de sociale woningbouw. Van groot belang voor zo’n 70.000 inwoners van Den Haag. Daar zien wij niets over terug en dat verrast en verbaast ons. Op basis van welke weging is besloten sommige thema’s wel en andere niet op te nemen?

In het derde gesprek met de heer Polman heb ik aangegeven dat de PvdA streeft naar een sociale stad en dat wij waarde hechten aan deelname aan het onderhandelingsproces van partijen met een sociaal gezicht. Wij hebben daarom nadrukkelijk gevraagd om GroenLinks te betrekken bij het verdere proces.

Ten aanzien van het Spuiforum heb ik aangegeven dat de PvdA bescheidenheid past, maar dat wij het van belang vinden dat dit dossier getackeld wordt en dat partijen zich hier duidelijk over uit dienen te spreken. In het verslag lezen wij niet terug dat hierover klare wijn wordt geschonken. Wij zouden graag zien dat er overeenstemming komt op dit dossier en dat er een einde komt aan de polarisatie, zodat Den Haag zich kan focussen op werkgelegenheid, armoedebestrijding, sociale woningbouw, zorg, duurzaamheid en andere belangrijke dossiers.

Aan mevrouw Van Engelshoven (D66) vraag ik om alsnog in gesprek te gaan met GroenLinks. En ik vraag u welke kant u op wilt met het Spuiforum. In het verslag wordt gesproken over aanpassingen. Wat is voor u bespreekbaar?

Wat ik mis in uw concept-raadsakkoord is hoe met de stad om te gaan en hoe beter kan worden samengewerkt met de stad. Met betrekking tot specifieke dossiers, maar bijvoorbeeld ook door het concept-coalitieakkoord aan de stad voor te leggen.

Aan de heer Wijsmuller (HSP) wil ik eveneens vragen wat zijn partij wil ten aanzien van het Spuiforum. Kunt ook u ons duidelijk maken wat voor u bespreekbaar is? De motie van HSP cs interpreteren wij zoals wij ook de brief van het college d.d. 3 april 2014 hebben begrepen. Geen onomkeerbare stappen ten tijde van het onderhandelingsproces.

Tot slot spreek ik de hoop uit dat wij zonder verdere polarisatie en vanuit een constructieve houding kunnen gaan werken aan een sterk en sociaal Den Haag.

Vervolg
Wat de PvdA betreft is breed draagvlak in de stad van groot belang. Rust en tijd nemen om uit deze impasse te komen. Dat zal leidend moeten zijn in de komende periode. Wij gaan er dan ook vanuit dat er gedurende de onderhandelingen geen onomkeerbare stappen zullen worden genomen ten aan zien van het Spuiforum. Reden voor de PvdA om voor de motie van de oppositiepartijen te stemmen. Over het concept-raadsakkoord van mevrouw Van Engelshoven zal de raad volgende week donderdag verder spreken.

Deze vergadering kunt u hier terugzien >>