Door op 3 december 2015

Niemand in de kou: maatregelen tegen armoede

Deze week heeft wethouder Rabin Baldewsingh de Armoedenota gepubliceerd. In dit plan worden de resultaten bekend gemaakt van het gerealiseerde armoedebeleid in 2015 en worden de ambities en plannen voor 2016 toegelicht.

 

 

De PvdA is van mening dat werk en onderwijs nog altijd de beste manier zijn om uit armoede en schulden te komen. Deze mensen moet perspectief geboden worden. Tegelijkertijd moeten we ons als gemeente ook inzetten voor mensen voor wie werk of onderwijs niet haalbaar is. Het armoedebeleid is helaas hard nodig. Het aantal bijstandsgerechtigden en het aantal mensen met schulden neemt nog steeds toe in de stad. Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Ook mensen zonder baan en met minder te besteden, verdienen alle kansen als ieder ander.

De gemeente zal volgend jaar 62,5 miljoen euro investeren aan armoedebestrijding. De armoedebestrijding richt zich onder meer op kinderen uit arme gezinnen. Zij krijgen financiële ondersteuning bij het aanschaffen van schoolspullen, de vergoeding van sportlidmaatschap en de ouderbijdrage voor school. Ouderen met een Ooievaarspas houden het recht op gratis OV, cursussen en een collectieve zorgverzekering. Er wordt meer ingezet op vernieuwende ideeën voor armoede- en schuldenmaatregelen. Woensdag a.s. wordt hiervoor een speciale armoede- en schuldenconferentie georganiseerd.

Betere informatie van het gebruik

De voorzieningen moeten voor iedereen bereikbaar zijn. De PvdA steunt daarom de gemeente met haar initiatief om een wijkentour van de Ooievaarspas te organiseren met als doel om mensen beter kennis te laten maken met de mogelijkheden die het minimabeleid biedt. Daarnaast zal iedereen die zich bij de gemeente meldt voor een uitkering een intake-gesprek krijgen. Zo krijgen mensen informatie over het bestaan van minima-regelingen, en kunnen ze tegelijkertijd ondersteuning krijgen in het geval van bijvoorbeeld schulden en huur- of zorgtoeslagen.

Kinderen

Kinderen in Den Haag moeten volop mee kunnen doen. Het zijn juist de minimagezinnen met kinderen die de grootse problemen hebben met financiële problemen. Daarom is de PvdA blij dat het kindpakket blijft gehandhaafd. Daarnaast zal de gemeente zich inzetten voor een gratis aanbod van cultuur zodat kinderen met hun ouders naar het museum of theater kunnen gaan. De mogelijkheden van verhoging van de individuele inkomenstoeslag voor kinderen worden onderzocht. De PvdA stelt dat dit hoog nodig is, te meer omdat juist deze gezinnen met kinderen door de voorgenomen afschaffing van de kwijtschelding door het Hoogheemraadschap van Delfland juist deze groep hard raken.

Ouderen

Ouderen moeten actief kunnen blijven deelnemen in de maatschappij. Vaak zijn zij niet meer in staat hun inkomenspositie te verbeteren. Ouderen ontvangen opnieuw gratis gebruik van het OV, de zorgverzekering en computercursussen. Daarnaast wordt vanaf 2016 ingezet op ouderen in beweging met valpreventie, de pedicureregeling en mogelijkheden om gebruik van de Ooievaarspas voor ouderen te optimaliseren.

Voorzieningen

Minima hebben weinig bestedingsruimte door de vaste kosten van zorg, wonen en energie. Naast de huidige maatregelen zullen deze worden uitgebreid met een collectieve, aanvullende zorgverzekering voor minima. Mensen kunnen niet overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar als ze schulden hebben bij hun huidige verzekeraar. Naar aanleiding van vragen van de PvdA stelt de gemeente mensen in staat om door een sociaal krediet van de GKB hun schuld af te lossen en toch over te stappen naar de collectieve zorgverzekering.

Inzet PvdA

Voor de zomer heeft de PvdA al  gevraagd werk te maken van de immense armoede- en schuldenproblematiek in de stad. Het college heeft onze voorstellen omarmd en gaat aan de slag met onze diverse concrete suggesties om armoede te bestrijden.

Vorig jaar heeft de PvdA al aandacht gevraagd voor en schriftelijke vragen gesteld over de problematiek naar aanleding van het Armoedesignalement 2014 van SCP en CBS

Woensdag 9 december zal de nota in de Commissie Samenleving besproken worden

Klik hier voor de Resultaten 2015 en plannen 2016 armoedebeleid en schuldhulp

 


Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Ook mensen zonder baan en met minder te besteden, verdienen alle kansen als ieder ander. Daarom helpen we daarbij. Dat is solidariteit.Wij werken samen met jou en je buurman, aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. We werken samen aan een eerlijk Den Haag. Samen aan #1DenHaag