Door op 8 augustus 2015

Niemand op de vlucht in Den Haag

De afgelopen weken is er nogal wat te doen om de huisvesting van asielzoekers. Als stad van recht en vrede heeft Den Haag de morele plicht om iedereen een dak boven het hoofd te bieden. Sterker nog: iedereen heeft recht op een betaalbare woning in dit land.

Wanneer mensen te horen krijgen dat zij in Nederland mogen blijven dan verschuift de verantwoordelijkheid voor de opvang van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA / rijksoverheid) naar de gemeente. Dan is de zogenaamde ‘statushouder’ een Hagenaar als elk ander en heeft hij/zij recht op een woning. Zij die geen dak boven het hoofd hebben krijgen een urgentieverklaring. Of dat nu komt omdat je door een echtscheiding op straat komt, of door werkloosheid je huis niet meer kan betalen of dat je geen recht meer hebt op verblijf in het asielzoekerscentrum, voor al deze groepen zijn er noodmaatregelen. Zo houdt iedereen een dak boven het hoofd.

De instroom van asielzoekers neemt de afgelopen tijd sterk toe. De situatie in het Midden-Oosten en in Afrika leidt daar toe. Ook voor Den Haag betekent dit een toestroom van asielzoekers in de asielopvang (COA) en als mensen mogen blijven uiteindelijk in de reguliere huisvesting. Dat stelt ons voor een grote uitdaging. Immers: we zullen iedereen in de stad moeten huisvesten, zeker ook de groep die recht heeft op een betaalbare woning.

Den Haag groeit
Nu staat de sociale huursector al langer onder druk. Er zijn veel factoren die daar aan bijdragen, lang niet alleen de extra behoefte door de asielinstroom. Bijvoorbeeld ouderen die langer thuis willen wonen, het feit dat er steeds meer eenpersoonshuishoudens zijn en dat steeds meer mensen naar de grote steden trekken. De stad Den Haag groeit als kool. We zien dat al deze ontwikkelingen leiden tot een snel stijgende vraag naar betaalbare woningen.

De PvdA verwacht dat de problemen om voor iedereen een betaalbare woning te realiseren in de toekomst alleen maar zullen toenemen. De situatie die nu ontstaat door de extra asielinstroom is slechts een element daarin. Bovengenoemde ontwikkelingen maken het noodzakelijk om na te denken over de vraag hoe we – gegeven de stijgende vraag – straks voldoende betaalbare woningen hebben voor iedereen. Met twee van de drie Haagse corporaties in zwaar weer, zal dat niet gemakkelijk worden.

Geen twijfel: iedereen recht op fatsoenlijke woning
Voor de PvdA staat een ding vast. Den Haag moet iedereen die er recht op heeft, een betaalbaar en fatsoenlijke woning kunnen bewonen. Als hier een straatgevecht met de rijksoverheid voor nodig is voor bijvoorbeeld meer huisvestings- of investeringsbudget voor specifieke doelgroepen, of grootse plannen voor het ombouwen van kantoren of vormen van tijdelijke noodhuisvesting, of gemeentelijke leningen/garantstellingen aan de armlastige corporaties, of zelfs nieuwbouw, dan moet dat.

De komende maanden worden de afspraken bekend die het college in de regio maakt met de woningcorporaties. De PvdA hoopt dat hieruit een grote ambitie zal blijken. Een betaalbaar huis voor iedereen, juist ook als de omstandigheden moeilijk zijn, dat is ons uitgangspunt.

U leest de schriftelijke vragen hier