Door op 22 maart 2013

Nieuwe ontwikkeling kans voor Noordboulevard?

Soms zijn bewoners eerder aangehaakt op potentiele nieuwe ontwikkelingen dan raadsleden. Zo ook bij de plannen van Hommerson voor een ontwikkeling aan de Noordboulevard.

Vriend en vijand zijn het erover eens dat het noordelijke deel van de Scheveningse boulevard een nieuwe impuls goed kan gebruiken. Na de bijna volledig afgeronde en zeer geslaagde facelift van het zuidelijke deel, is het contrast groter dan ooit tevoren.

De recente ontwikkelingen geven blijk van nieuwe kansen voor de Noordboulevard. De bewoners staan positief tegenover een ontwikkeling, er heeft zich een ontwikkelaar aangediend met plannen en ook college en raad zien dat er iets moet gebeuren. Dat is een uitgangspositie zoals je die niet vaak treft. Nu nog zorgen dat een en ander zich in goed overleg tot iets moois kan ontwikkelen.

Het plan van Hommerson
Dit plan betreft de sloop van de bestaande winkels op de Noordboulevard, alle eigendom van Hommerson, de nieuwbouw van winkels en horecagelegenheden, een grotere ruimte voor een publiekstrekker/attractie, een verdiepte parkeergarage (ca. 600 plaatsen) en een fietsenstalling (ca. 240 plaatsen).

Het programma is ondergebracht in een langgerekt volume langs de boulevard, met aan de zeezijde een aanzicht van aaneengeschakelde koepelvormige volumes van verschillende hoogtes. De parkeergarage en winkels zullen worden afgedekt met een groen dak dat zich uitstrekt over het ‘dek’ tussen de achtergelegen ‘Oranjeflats’.
\"\"\"\"

De reactie van de bewoners
De actieve bewoners van dit gebied zijn meteen in de benen gekomen. Tijdens hun bezoek aan onze fractie gaven zij aan op zichzelf positief te zijn over ontwikkelingen. Sterker, zij zijn al langer van mening dat er iets moet gebeuren aan de noordkant van de boulevard. Wel vinden zij het huidige ontwerp te hoog en willen zij bij de planvorming worden betrokken. Terecht.

Bij de behandeling van de ‘Toekomstvisie Scheveningse Pier’ heb ik aangegeven de plannen van Hommerson daarbij te willen betrekken. Tevens heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om het college te vragen het overleg tussen ontwikkelaar en bewoners te bespoedigen. Daar is inmiddels een begin mee gemaakt. Onder andere met een informatiebijeenkomst op 14 maart in het Carlton Beach Hotel.

Via een inschrijfformulier konden bewoners zich opgeven voor de klankbordgroep. Wij gaan er vanuit dat de actieve bewoners daar goed in vertegenwoordigd zullen worden. Van die betrokkenheid en zelfs expertise kun je immers goed gebruik maken bij je planontwikkeling.
De bewoners zijn inmiddels ook een website begonnen: www.imagonoordboulevard.nl.

Wat vindt de PvdA ervan
Het is goed dat we het gesprek en de discussie over dit deel van de boulevard starten. Dat er een initiatiefnemer is die in dit deel wil investeren is een goede ontwikkeling, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Daarbij kun je de Hommerson-plannen niet los zien van de situatie rond de Pier.

1.Gezien de grootschaligheid van het plan is het nodig dat een stedenbouwkundig kader wordt opgesteld. Het Masterplan is te algemeen en de huidige bestemmingsplannen zijn verouderd. Hierin moeten de hoogte en de programmering van functies worden bepaald, ook met het oog op de ontwikkelingen rond de Pier.

2. De ontwikkelingen op de Noordboulevard mogen de verkeersproblematiek niet verergeren. Een parkeergarage in de boulevard zal de belasting van de kruispunten met de Gevers Deynootweg vergroten. Een nadere studie lijkt mij dan ook noodzakelijk.

3. Scheveningen-Bad verdient meer regie van de gemeente. De havenontwikkelingen vergen momenteel veel inzet, maar gezien de voorliggende plannen en de situatie rond de Pier lijkt mij extra aandacht voor Bad noodzakelijk. Die regie kan niet geheel worden overgelaten aan de initiatiefnemer van plan Hommerson.

4. De Noordboulevard moet kwaliteit krijgen. De inzet is vooralsnog dat we op de Noordboulevard hetzelfde niveau van inrichting willen realiseren als op de rest van de boulevard, namelijk internationale uitstraling en hoog uitvoeringsniveau. Wat mij betreft heeft het initiatief van Hommerson nu nog niet dit niveau. Met dit plan zou de boulevard eindigen in een inrit van een parkeergarage voor de deur van het Carlton Beach Hotel. Ik ben van mening dat de gemeente het plangebied voor nadere studie zou moeten uitbreiden tot en met dit hotel.

Aan de slag
De ingrediënten zijn er, nu moet er nog soep van worden gemaakt. Als de ontwikkelaar en de bewoners de handen ineenslaan om tot een goed en breed gedragen ontwerp te komen, en de gemeente dit proces bewaakt en mede faciliteert, dan kan dit alles zomaar tot iets moois gaan leiden. Een echte impuls voor de Noordboulevard.