Door op 25 februari 2016

Opvang van mensen die gevlucht zijn, een kwestie van solidariteit

Afgelopen donderdag sprak de Haagse gemeenteraad over de opvang van gevluchte mensen met een verblijfsstatus. Een grote meerderheid in de gemeenteraad kan instemmen met de nieuwe locaties die het college heeft aangewezen. Ook de PvdA kan zich hier goed in vinden. Desalniettemin zijn wij kritisch op het tempo waarmee de huisvesting wordt georganiseerd en vinden we dat het college te weinig doet om opnieuw noodopvang te bieden voor gevluchte mensen die nog in afwachting zijn van het bericht of ze voorlopig in Nederland mogen blijven.

Acht locaties

Het college heeft acht locaties aangewezen waar statushouders zullen worden opgevangen. Over enkele weken zullen opnieuw locaties bekend worden gemaakt, zodat Den Haag kan voldoen aan de afspraken die de gemeente met het Rijk heeft gemaakt voor het huisvesten van gevluchte mensen. Bovenop deze taakstelling vangt Den Haag nog 700 extra mensen op. Dat is een grote opgave, die niet alleen veel vraagt van bewoners, maar ook van alle betrokken ambtenaren en iedereen die eromheen ervoor zorgt dat mensen prettig kunnen wonen en straks goed kunnen integreren. De PvdA is zeer positief over de ruimhartigheid en onder de indruk van alle initiatieven in de stad om mensen welkom te heten en te ondersteunen.

Tempo

In het debat bleek dat veel van de locaties pas in de loop van 2016 worden gerealiseerd. Een nieuwe tegenvaller is daarbij het gebruik van het voormalige Ministerie van Sociale Zaken. Waar het aanvankelijk de bedoeling was hier nog voor de zomer opvang voor mensen met een status te realiseren, lijkt dat nu pas aan het eind van 2016 te gebeuren. De PvdA is bezorgd over het tempo een ziet graag dat het pand snel bewoonbaar wordt gemaakt. De komende weken wordt duidelijk of de nieuw aan te wijzen locaties wel sneller kunnen worden ingericht.

 Noodopvang

In het debat ging het opnieuw over noodopvang. Na de succesvolle opvang eind dit jaar in het oude Ministerie van Sociale Zaken waar met een overweldigende vrijwillige inzet en inzet van de gemeente en COA 600 mensen op een fatsoenlijke manier zijn opgevangen, heeft de PvdA gepleit voor nieuwe noodopvang. Zeker nu de tekort aan opvangplekken groot blijft in Nederland en de verwachting is dat in het voorjaar opnieuw veel mensen de gevaarlijke oversteek over de Middellandse zee zullen maken richting een veilig Europa. Welke stad doet het nog wel, als Den Haag zich hier niet van zijn menswaardige kant laat zien?

Het college heeft tot dusverre erg afwachtend gereageerd op ons pleidooi voor nieuwe noodopvang. Wel zou Den Haag ‘welwillend’ staan tegenover verzoeken voor noodopvang, maar tot een actieve houding leidde dit nog niet. De PvdA heeft tijdens het debat opgeroepen om hierover weldegelijk actief in overleg te gaan met het COA. De wethouder gaf hierop aan dit te willen doen als de nood voor opvangplekken in Nederland in het voorjaar weer hoog wordt. Ook gaf hij aan dat hij rekening houdt met nieuwe noodopvang, door extra panden beschikbaar te houden voor het geval dat. Hiermee heeft de wethouder een kleine opening geboden. Hopelijk leidt dit de komende weken/maanden tot daden.