Door op 12 december 2015

PvdA Den Haag zoekt drie nieuwe bestuursleden!

In mei 2014 is dit afdelingsbestuur gestart aan haar bestuursperiode van twee jaar. Hierin staan het activeren van leden en een linkse actieve politiek centraal. In het eerste bestuursjaar hebben we met name ingezet op versteviging van de positie van de werkgroepen, stimulering van inhoudelijk debat, revitalisering van de wijkteams, uitbouw van de activiteiten van ons ombudsteam en op het opknappen van het partijkantoor. Ook werken we in bredere zin vanuit de vijf perspectieven van de commissie Tops (‘Omtrent het doel en de beweging’), aan versterking van onze vereniging op langere termijn. In haar tweede jaar zal het afdelingsbestuur, op basis van een concreet actieplan, voorop blijven gaan in verdere activering van leden en het realiseren van een linkse actieve politiek.

In april/mei 2016 loopt de bestuursperiode van het huidige afdelingsbestuur af en zal de afdelingsvergadering besluiten over een nieuw bestuur. Tot die tijd heeft dit afdelingsbestuur nog een ambitieus actieplan te realiseren. Om alle doelen waar te kunnen maken, acht het bestuur uitbreiding van de huidige groep gewenst. Concreet gaat het om de volgende vacatures:

1.       Bestuurslid vrijwilligers

2.       Algemeen bestuurslid (aspirant secretaris)

3.       Algemeen bestuurslid (aspirant penningmeester)

Algemeen profiel
Vanuit het bestuursmotto en de doelstellingen in haar actieplan zoekt het afdelingsbestuur voor de resterende periode naar uitbreiding met nieuwe bestuursleden die voldoen aan het volgende profiel:

          Drive en enthousiasme om bij te dragen aan verdere versterking van de afdeling;

          Gerichtheid op samenwerking, zowel binnen het bestuur als met geledingen binnen de vereniging;

          Gevoel voor het verenigingswerk, goed kunnen omgaan met mensen en goed kunnen motiveren van leden;

          Bereidheid om in de avonduren en waar nodig overdag bij activiteiten in de stad en/of het partijkantoor aanwezig te zijn;

          Ervaring binnen werkgroepen, commissies, wijkteams, etc. is een pré.

Vacature bestuurslid vrijwilligers
De Haagse afdeling van de PvdA draait op een grote groep van actieve leden. Het huidige afdelingsbestuur ervaart dat ze op dit moment onvoldoende toekomt aan het bieden van (activerende) ondersteuning van deze (en nieuwe) vrijwilligers. Daarnaast laat het vertrek van meerdere bestuursleden die overdag beschikbaar waren, zich gelden. Met name betreft dit de aanwezigheid vanuit het bestuur bij activiteiten overdag. Daarom is er behoefte aan uitbreiding van de huidige groep met een bestuurslid vrijwilligers. Dit bestuurslid werkt intensief samen met alle bestuursleden en trekt samen het hen op richting (groepen) vrijwilligers.

De werkzaamheden van de (nieuwe functie van) bestuurslid vrijwilligers bestaan minimaal uit (tijdsindicatie: 8 uur per week):

          Coördinatie van contact met en (activerende) ondersteuning van onze actieve leden;

          Ontwikkelen van initiatieven om vacatures in onze commissies, werkgroepen en wijkteams ingevuld te krijgen;

          Leveren van een stevige bijdrage (in samenwerking met vice-voorzitter) in de coördinatie en activering van onze werkgroepen.

Vacature aspirant-secretaris en -penningmeester
Al langere tijd is er de zorg om goede borging van continuïteit van spilfuncties binnen het bestuur. Nu zijn de laatste keer (in 2014) de voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris vervangen. Het is wenselijk dat in de overgang naar een nieuwe bestuursperiode (beter) voorzien is in continuïteit. De huidige penningmeester en secretaris hebben aangegeven geen nieuwe bestuursperiode te ambiëren. Daarom willen we op basis van dit voorstel voorzien in een (ruime) inwerkperiode voor zowel een nieuwe secretaris als penningmeester. Zeker omdat het om functies gaat die veel technische aspecten behelsen.

Kandidaten voor de functie van secretaris of penningmeester worden gevraagd nu te solliciteren. Zij zullen dan als algemeen bestuurslid aan het bestuur worden toegevoegd. In die periode worden zij door de huidige secretaris en penningmeester ingewerkt, naast het verrichten van diverse andere bestuurswerkzaamheden. De huidige secretaris en penningmeester zullen in mei 2016 door de afdelingsvergadering uit hun functie worden ontheven. Op dat moment zal de ALV voorgesteld worden om de beide opvolgers formeel in functie te benoemen.

De werkzaamheden van de secretaris bestaan minimaal uit (tijdsindicatie: 10-12 uur per week):

          Voorbereiding agenda bestuursvergaderingen;

          Voorbereiding ALV’s;

          Verslaglegging en archief;

          Beheer ledenadministratie en –mailings;

          Beheer post en e-mail;

          Coördinatie een of meerdere ontwikkeldossiers, zoals een online ledenpanel en ‘Route 2018’ (GR-verkiezingen).

De werkzaamheden van de penningmeester bestaan minimaal uit (tijdsindicatie: 8 uur per week):

          Financieel beheer;

          Coördinatie activiteitenfonds;

          Opstellen begroting en jaarrekening;

          Beheer Arie de Jonge Fonds;

          Coördinatie verbouw, gebruik en beheer partijkantoor.

Solliciteren tot uiterlijk 30 december 2015

Geinteresseerde leden worden gevraagd hun interesse kenbaar te maken bij de commissie die de gesprekken met kandidaten zal voeren. De commissie bestaat uit:

          Jeroen van Els (voorzitter)

          Jan Heemskerk

          Reinette Kiès

          Steven Oostlander

          Michiel Hardon

          Sahar Shirzad

          Paulien van der Hoeven (tevens bestuurslid)

Een korte motivatiebrief met cv kan tot uiterlijk 30 december 2015 worden gestuurd naar: bestuurpvdadenhaag@gmail.com.