Door op 19 juli 2013

Renovatie of nieuwbouw, er komt een Dans- en Muziekcentrum

De PvdA is blij dat het voorstel om een renovatieplan uit te werken voor een Dans- en Muziekcentrum is aangenomen door de gemeenteraad. De raad krijgt op die manier na de zomer een keus tussen renovatie en nieuwbouw.

De fractie heeft de afgelopen twee weken veel en lang vergaderd en overlegd, zowel binnen als buiten de partij. De afweging waar de fractie voor stond was even belangrijk als ingewikkeld. Er stonden immers meerdere, vaak tegengestelde, belangen op het spel. PvdA-belangen welteverstaan. Met het besluit dat vanavond is genomen, meent de fractie aan zoveel mogelijk belangen tegemoet te komen.

De PvdA-fractie heeft besloten dat er een Dans- en Muziekcentrum, inclusief het Koninklijk Conservatorium, moet komen aan het Spuiplein. In september/oktober, als zowel de nieuwbouw- als de renovatievariant klaar zijn voor vergelijking, zal de fractie een besluit nemen over de verschijningsvorm.

Blij is de fractie met de toezegging dat voor het renovatieplan eenzelfde onafhankelijke second opinion zal worden uitgevoerd als voor het nieuwbouwplan. Zo kunnen ook de financiële consequenties eerlijk worden vergeleken.

Waar de fractie ook erg blij mee is, is met de verdubbeling van de social return. In plaats van 5% zal nu 10% van het te verrichten werk ten goede komen aan Hagenaars die zonder baan zitten en Haagse jongeren die een stageplek of leerwerkbaan zoeken. Een oorspronkelijke wens van de PvdA.

De volledige spreektekst van PvdA-woordvoerder Jos de Jong vindt u hieronder.

De raadsbehandeling kunt u hier (per spreker) terugkijken >>

Update:
In een uitgebreide brief aan de leden heeft fractie uiteengezet hoe zij heeft gehandeld in aanloop naar en tijdens de raadsvergadering van 18 juli jl. Deze brief vindt u hier >>

 


Inbreng Jos de Jong – Spuiforum
Raadsvergadering, 18 juli 2013

(Gesproken tekst geldt)

Voorzitter,

Wij kijken terug op een intensieve periode. Zowel in de raad als in de stad zijn veel, indringende debatten gevoerd. In de afgelopen twee weken nam de discussie een nieuwe wending. Deze weken en de afgelopen dagen zijn zwaar en moeilijk geweest voor de PvdA in Den Haag. En dat doet mij persoonlijk veel.

Geschiedenis
Waar we vanavond over gaan besluiten met elkaar begon eigenlijk rond de tijd van de bouw van dit stadhuis. Er moest iets gebeuren voor onze binnenstad. En dat gebeurde ook. Met een stem verschil kreeg de Haagse binnenstad een impuls die tot op de dag van vandaag haar vruchten afwerpt.

Pakweg tien jaar daarvoor zochten het Residentieorkest en het Nederlands Danstheater een nieuw onderkomen. Den Haag stond onder curatele. Er werden twee mooie, maar bouwtechnisch goedkope gebouwen ontworpen waarmee deze instellingen een jaar of 20/30 vooruit zouden kunnen.

Nog niet af
Met deze ontwikkelingen was dit deel van Den Haag nog niet ‘af’. De verbinding tussen de binnenstad en Station Den Haag Centraal vormde een onprettige, kille entree van onze stad.

Wat we in het Spuigebied ook gaan doen, die nog niet ingevulde opdracht neemt de PvdA zeer serieus. Niets doen is geen optie. Gelukkig zijn vriend en vijand dat met elkaar eens. En dat de gebouwen van RO en NDT niet meer voldoen leidt voor de meesten ook geen twijfel meer.

Draagvlak
Het is inmiddels pijnlijk duidelijk, dat er rond dit onderwerp niet is gewerkt aan communicatie en participatie. Het geringe draagvlak in de stad is zeer zorgelijk.

En dit gebrek aan draagvlak heeft zijn weerslag op de leden van de Partij van de Arbeid. Een partij waarvan de leden doorgaans een progressieve en cultuurminnende aanpakmentaliteit hebben. Dat wil iets zeggen.

Alternatief
De PvdA is dan ook blij dat het college tegemoet is gekomen aan onze oproep hier iets aan te doen. Namelijk een renovatie-alternatief een serieuze kans geven.

Het college heeft ons verzoek goed gehoord en ons voorstel serieus opgepakt. En dit in goede samenspraak met (een afvaardiging van) de werkgroep Dooievaar+ zullen doen. Wij hopen dat dit tot stand zal komen.

Wij vinden het een goede zaak dat architect Neutelings Riedijk bereid is om het renovatie-alternatief uit te werken. Zijn bureau kent alle ins en outs van het Programma van Eisen en andere belangrijke voorwaarden. Dat zien wij als een meerwaarde.

In het gewijzigde voorstel staat goed verwoord dat er in de tussenliggende periode geen onomkeerbare besluiten worden genomen.

Social Return
Een voor de PvdA zeer belangrijke verbetering van het gewijzigde voorstel is de verhoging van de inzet op social return. In plaats van 5% zal nu 10% van het te verrichten werk ten goede komen aan Hagenaars die zonder baan zitten en Haagse jongeren die een stageplek of leerwerkbaan zoeken. Dat was ons oorspronkelijke verzoek en daar zijn wij erg blij mee.

Vragen
De PvdA heeft nog een paar vragen aan het college die van doorslag zullen zijn voor het stemgedrag van mijn fractie.

1. In het besluit staat niet letterlijk opgenomen dat de Raad uiteindelijk besluit over de keuze tussen renovatie of nieuwbouw. Mijn fractie verwacht een letterlijke toezegging dat het college begrijpt dat dit natuurlijk wel het geval zal zijn.

2. Wil het college nog eenmaal klip en klaar uitleggen wat er met het resterende deel van de 181,1 miljoen gebeurt op het moment dat de raad besluit te kiezen voor een goedkopere oplossing?

3. De PvdA vindt het van groot belang dat de bouwkosten en de haalbaarheid onafhankelijk worden getoetst. Voor het Spuiforum vroegen wij het college om een second opinion, die op dit moment wordt uitgevoerd. Om een zuivere en eerlijke vergelijking mogelijk te maken willen wij eenzelfde second opinion voor het alternatieve plan.

4. Voor welke variant ook wordt gekozen, de PvdA vindt dat het maximale moet worden gedaan om het uiteindelijke gebouw zo duurzaam mogelijk te maken.

5. Naar aanleiding van de inspraak van het NDT willen wij het college verzoeken om opnieuw met hen in overleg te treden over de tijdelijke huisvesting.

Voorzitter, ik rond af.

Onze wens om een serieus alternatief uit te werken tot september lag moeilijk bij de fracties met wie wij voor onze partij belangrijke afspraken hebben gemaakt.

Het voorstel dat nu voorligt is een compromis tussen wensen en eisen van zeer veel diverse partijen met wie wij de afgelopen week hebben gesproken.

De PvdA kiest voor het ‘glas half vol’. En wij doen een beroep op fracties die dit een moeilijk aspect vinden hetzelfde te doen.

Aangezien het alternatief ook een aanzienlijk bedrag zal kosten, is het geld hoe dan ook noodzakelijk. En niet te vergeten van groot belang voor de vier instanties.