Door Martijn Balster op 10 september 2015

Samen met bewoners de buurten op orde

De PvdA is tevreden over de inzet van de handhavers en de ambitie van het college zich in te zetten voor een schone en veilige stad. Want een stad die irritatie oproept, nodigt uit voor ongewenst gedrag, langs elkaar heen leven en rotzooi trappen. Het is goed dat we van links tot rechts inzien dat een sterke overheid hier van belang is om samen met bewoners buurten op orde te houden. De PvdA pleit er voor dat bewoners nog meer en beter bij de prioriteiten in hun buurt betrokken worden en het melden nog eenvoudiger gemaakt worden.

Woensdag besprak de commissie bestuur onder meer de leefbaarheidshandhaving van de gemeentelijke buitenruimte: doorpakken Met Haagse Kracht 2015-2018. De nota vormt het kader voor onder andere de jaarlijkse handhavingsprogramma’s van de stadsdelen en de afspraken die er tussen de handhavingspartners over de concrete uitvoering van de leefbaarheidshandhaving worden gemaakt.

Er wordt extra geld uitgetrokken door het college voor handhaving en er komen de komende vier jaar 50 handhavers bij. Zo kunnen ergernissen van bewoners in de buurt en kleinere vormen van overlast, zoals afval op straat, snel worden aangepakt. Meer inzet en meer boetes alleen zijn echter niet voldoende. Er moet structureel verbetering te zien zijn in die wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Dat bewoners dat waarderen,dat bewoners zich eigenaar voelen van die leefbaarheid en dus ook zoveel mogelijk mee kunnen denken over de inzet, mee doen in de uitvoering en zich medeverantwoordelijk voelen. Dat is nog niet bereikt. De tevredenheid neemt nog niet toe. De wethouder nam deze zorg over en sprak over een noodzakelijke gedragsverandering in de stad.

Bewonersbetrokkenheid

Het college legt de prioriteiten in het handhavingsbeleid niet enkel stadsbreed, maar houdt ook middelen en tijd achter de hand voor stadsdelen apart. De PvdA moedigt dit aan. Extra inzet voor die stadsdelen waar de leefbaarheid extra aandacht nodig heeft, verdienen extra inzet. De wethouder heeft aangegeven dat de handhavingscapaciteit zo gericht mogelijk wordt ingezet. Met een nieuw ingericht ‘zenuwcentrum’ kan snel worden ingespeeld op actuele ontwikkelingen.

In Escamp is een pilot succesvol gestart met de Buurt Bestuurt. De PvdA is van mening dat dit uitbreiding in andere stadsdelen verdient, waarbij in elk stadsdeel, bij voorkeur in elke buurt, overleggen plaats vinden met bewoners over de belangrijkste leefbaarheidsprioriteiten. Deze moeten ook kenbaar gemaakt worden en de resultaten teruggekoppeld worden.

Samen kunnen we vervolgens afspraken maken over wat iedereen kan doen. Dit betekent ook de zeer gewaardeerde BIT-teams BPT en bewoners zelf. Samen werken we op deze manier aan een schone en veilige wijk. De wethouder heeft toegezegd bewoners meer te betrekken via de Buurt Bestuurt, en de resultaten terug te koppelen aan deze bewoners.

Buurtschouwen

De PvdA heeft ook voorgesteld om eens per jaar in elke wijk een wijkschouw te organiseren. Deze wijkschouwen vormen de realisatie van het samenwerken met de bewoners en blijken succesvol. Het stadsdeel heeft hierbij een regiefunctie en de bewoners kunnen aanhaken. Alle instanties lopen mee met bewoners. Vervolgens worden de resultaten openbaar gemaakt, waardoor iedereen ziet dat je kritische blik resultaat heeft. Ook hier heeft de wethouder toegezegd dit verder te willen stimuleren in de diverse stadsdelen en hier ook actief richting bewoners over te communiceren.

Vanaf nu ook terugkoppeling na meldingen

Het is goed dat bewoners steeds gemakkelijker kunnen melden. Via 14070, via de website of nog handiger via de app en social media. Niets is zo prettig als dat die melding wordt gewaardeerd. Nu krijgen mensen een ontvangstbevestiging en daarmee te horen ze dat de melding is opgepakt. De PvdA heeft gevraagd of het mogelijk is extra aandacht te geven aan de terugkoppeling en bij elke melding aangeven of het bericht ook is afgehandeld. Dat versterkt de betrokkenheid van bewoners en de bereidheid om opnieuw te melden. De wethouder gaat dit mogelijk maken.

Fout parkeren ook melden

Blokkeert een auto de afgang van de stoep waar je met een rolstoel of rollator langs wilt? Staat er plots vier dagen een vrachtwagen voor je deur? De PvdA wil dat ook verkeersmeldingen kunnen worden gedaan via de meldingen-app van de gemeente. Wethouder Revis heeft toegezegd dit mogelijk te maken.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster