Door op 6 februari 2014

Schouders eronder, dat werkt

De PvdA is een partij van aanpakken en doen. Wij willen een goede toekomst voor iedereen. Wij zijn van samen in de buurt en met sociaal beleid uit de crisis. Wij hebben een eerlijk verhaal over hogere lasten, maar ook over een eerlijke verdeling daarvan. De PvdA neemt verantwoordelijkheid.

Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste speerpunten uit het verkiezingsprogramma. 

Werk, werk, werk
Economische groei schept banen. Daarom wil de PvdA de komende vier jaar extra inzetten op lokale werkgelegenheid. We zetten in op kansrijke sectoren, samenwerking in de regio, versterking van het MKB  en versterking van Den Haag als internationale stad van vrede en recht.

Steeds meer mensen hebben te maken met een dreiging van werkloosheid of zijn werkloos.

Met een stevig pakket aan maatregelen willen we werkzoekenden zo snel mogelijk aan een nieuwe baan helpen.

De laatste jaren is de jeugdwerkloosheid gestegen. We willen koste wat kost voorkomen dat we over tien jaar moeten spreken van een verloren generatie. We doen er alles aan om jongeren aan het werk te helpen en werkervaring op te laten doen. Door te zorgen voor voldoende stageplaatsen, maar ook bijvoorbeeld door de gemeente werkloze jongeren in dienst te laten nemen en te detacheren bij bedrijven.

Niet iedereen kan meteen weer aan het werk. We doen er daarom alles aan om armoede te voorkomen en te verminderen. Schuldhulpverlening is hierbij cruciaal. De PvdA wil dat de gemeente een actief beleid voert om problematische schulden voor te zijn. De Ooievaarspas blijft gratis.

De buurt centraal: zorg in de buurt, iedereen kan deelnemen aan sport en cultuur
De PvdA zet de komende vier jaar stevig in op sterke buurten. Zo willen wij de zorg dicht bij mensen organiseren en met veel meer oog voor concrete situaties. De wijkverpleegkundige signaleert gezondheidsproblemen en zorgt ervoor dat mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Mensen moeten veel meer invloed krijgen op de eigen gezondheid en niet afhankelijk zijn van afstandelijke, onpersoonlijke zorgorganisaties. Met de zorgverzekeraars worden afspraken gemaakt over het organiseren van de langdurige zorg met vaste zorgteams op buurtniveau: de buurtzorgteams. Elke buurt heeft zo één gezicht dat verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor wie hulp nodig heeft.

De ontwikkeling van de Haagse jeugd is heel belangrijk voor de PvdA. Kinderen en jongeren met problemen worden zo snel mogelijk geholpen, omdat je met vroegtijdige hulp erger kunt voorkomen.

Het buurtzorgteam heeft een belangrijke signaalfunctie.

In alle stadsdelen werken culturele instellingen, ook voor kleine, nieuwe initiatieven en scholen goed met elkaar samen. Iedereen moet kunnen genieten van en deelnemen aan cultuur, het liefst ook in de eigen wijk. En dat geldt ook voor sport. In sommige wijken sport minder dan de helft van de bewoners. Voor die wijken wil de PvdA een gericht actieplan. Via open dagen laten we kinderen en volwassenen jaarlijks kennismaken met de sportverenigingen in de buurt. De Ooievaarspas maakt deelname financieel mogelijk.

Iedereen een eerlijke kans, goed onderwijs
Onderwijs zorgt ervoor dat iedereen een kans heeft in Den Haag. De PvdA wil geen zwakke scholen in Den Haag. De gemeente moet zwakke scholen helpen beter te worden. Goede docenten zijn daarbij van belang. Zij-instromers moeten makkelijker instromen.

De PvdA wil meer brede buurtscholen. Scholen die kinderen de mogelijkheid bieden om te sporten of om kennis te maken met cultuur en natuur. Scholen die het initiatief nemen meer te doen dan alleen rekenen en taal krijgen een financiële bijdrage. 

De PvdA wil dat alle kinderen vanaf tweeënhalf jaar ten minste twee dagdelen per week naar de voorschool gaan. Hierdoor leren zij al vroeg om met leeftijdgenootjes te spelen, kleine opdrachtjes uit te voeren en om te gaan met kinderen van een andere achtergrond.

Het is van belang dat leerlingen kiezen voor een opleiding waar banen in te vinden zijn. Opleidingen moeten goed aansluiten op de vraag in het bedrijfsleven. We zorgen dat bedrijven en onderwijsinstellingen hier goede afspraken over maken.

Den Haag ontwikkelt zich steeds meer tot een studentenstad. De Haagse Hogeschool, InHolland en de vestiging van de Universiteit Leiden zijn van belang voor de internationale uitstraling van de stad, maar ook voor de lokale economie.

Een buurt waar je je thuis voelt
Den Haag groeit. Daarom is het belangrijk betaalbare huizen te bouwen en te behouden. We moeten alles op alles zetten om de wachtlijsten voor sociale woningen in Den Haag te verkleinen. De PvdA zet stevig in op het onderhoud van woningen, zowel in de huursector als in de koopsector.

Kantoren staan leeg en projectontwikkeling komt niet zomaar van de grond. De PvdA gaat voor meer en betere woningen door kantoren om te bouwen, grond te herbestemmen en de bestaande woningbouw te renoveren.

Mensen moeten zich prettig en thuis voelen in de eigen buurt. Buurten moeten veilig en schoon zijn. De inrichting van de buurt is het begin daarvan. Elke buurt moet daarom voldoende groen, voldoende voorzieningen zoals zorg en voldoende recreatiemogelijkheden hebben.

Bewoners en gemeente kunnen samen optrekken om de buurt te verbeteren. Door buurtschouwen te organiseren, kunnen bewoners, welzijnsorganisaties, politie en gemeente concrete afspraken maken over noodzakelijke verbeteringen. De PvdA wil dat mensen in hun eigen stadsdeel veel meer te zeggen krijgen over de besluiten die daar genomen worden. Daarom verdubbelen we het budget voor de stadsdelen en krijgen buurtbewoners meer verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving.

Een groene en klimaatbestendige stad
Den Haag is een groene stad en moet dat wat de PvdA betreft blijven. We maken ons zorgen om de luchtkwaliteit in Den Haag. Dat Den Haag in de top twintig staat van meest vervuilde straten in Nederland accepteren we niet.

De PvdA wil schoon en veilig vervoer. De fiets, de voetganger en het openbaar vervoer krijgen daarom van ons voorrang. We investeren in fietspaden. De HTM blijft Haags en de tarieven moeten redelijk blijven. De PvdA vindt dat mensen hun eigen auto in de buurt van de eigen woning kwijt moeten kunnen. Daarom wil de PvdA betaald parkeren uitbreiden, maar altijd in goed overleg met de buurtbewoners. De eerste vergunning en bezoekersvergunning blijven goedkoop. Een tweede auto parkeren wordt duurder.

Financieel sterk en solide
Wat de PvdA betreft wordt er extra geïnvesteerd in Den Haag. Dat is ook mogelijk: ondanks

de economische crisis staat Den Haag er in financieel opzicht goed voor. De PvdA kiest voor extra geld voor werk, armoedebeleid en onderwijs. We trekken daarnaast extra geld uit voor betaalbare woningen en investeren in duurzaamheid. Het krachtwijkenbudget wordt verdubbeld en we spelen daarbovenop vanaf 2017 extra middelen vrij voor de leefomgeving.

Vooral de sterkste schouders vragen we om een bijdrage om cruciale voorzieningen in stand te houden of te verbeteren. De PvdA wil een sociale stad en dat mag wat kosten.

Zie hier het volledige verkiezingsprogramma >>