Door op 9 juli 2014

Situatie Duindorp

Vanochtend bespraken we in de commissie de situatie in Duindorp van enkele weken geleden. De PvdA is zeer geschrokken van de incidenten tegen mensen met een andere achtergrond in Duindorp. Den Haag is van ons allemaal. Wij staan voor één ongedeelde stad, waar iedereen veilig moet kunnen wonen. Ongeacht afkomst, sekse, geaardheid, godsdienst, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Het moedwillig wegpesten van mensen uit een wijk is onaanvaardbaar. De PvdA is tevreden met de professionele en snelle reactie van allen betrokkenen om deze zorgelijke incidenten aan te pakken.

Verloop
Op 25 april berichte RTV West dat zich een reeks incidenten had voorgedaan in Duindorp, gericht tegen bewoners met een migrantenachtergrond. Op tv en radio verschenen interviews met bewoners die racistische taal uitsloegen en opriepen om nieuwe bewoners met een migrantenachtergrond weg te pesten. Na verloop van tijd is duidelijk geworden wat zich exact heeft afgespeeld.

Incidenten
Het ging onder andere om het bekladden van muren, gooien van eieren, ingooien van ruiten, vernieling, in brand steken vuilniszakken, graffiti. Een dreigtweet, bedreiging en intimidatie van een werknemer van Vestia. Er is aangifte gedaan tegen de geïnterviewde op RTV West. Vier huishoudens hebben aangegeven te willen verhuizen vanwege de dreigementen. Bij Bureau Discriminatiezaken zijn sinds 2013 drie klachten binnen gekomen.

Ondernomen acties
Het OM stelde in reactie onderzoek in en bekijkt of tot vervolging kan worden overgegaan, er is meer cameratoezicht en extra surveillance in de wijk. Er wordt onderzocht of er vaker strafbare feiten plaatsvinden bij bezichtigingen van leegstaande woningen. De burgemeester heeft gesprekken gevoerd met de politie, het Openbaar Ministerie, Vestia, Welzijn Scheveningen, het jongerenwerk, het stadsdeel en de bewonersorganisatie Duindorp. Alle betrokkenen geven aan dat het nu rustig is in de wijk. De straatvertegenwoordigers en het BIT, die met regelmaat door de wijk lopen, bevestigen dit beeld.

Inbreng PvdA:
Je ziet dat het oordelen en veroordelen bij dit soort incidenten al snel tot heftige beelden en nog steviger reacties leiden. Discriminatie in onze stad is niet te accepteren, dit moeten we keihard aanpakken. Dit blijft een serieus probleem. Er lijkt sprake van een toename aan incidenten. De vraag is wat kunnen we meer doen om deze ontwikkeling tegen te gaan. Strafrechtelijk optreden, via bestrijding woonoverlast (corporatie), extra toezicht of kan Bureau Discriminatiezaken hier een nog grotere rol inspelen? Welke voorzorg en nazorg is er voor de bewoners die het treft?

Reacties
De reacties van veel buurtbewoners in Duindorp zijn zeer te prijzen: Heel veel mensen nemen afstand van het gedrag, maar zijn ook erg boos over het provocerende acties in de media, of pogingen om te generaliseren. Dat is slecht voor de buurt.

Sociale component
Het belang van goed welzijnswerk, jongerenwerk en sociaal beleid van Vestia is groter dan ooit. Als Duindorp ons een les geleerd heeft dan is het wel dat herstructurering en fysiek aanpassingen, ook al zijn er hele positieve resultaten (zie staat van de herstructurering), niet genoeg zijn. Met de snelle verandering van een wijk kunnen soms nieuwe spanningen ontstaan. Ik heb het college gevraagd of dit aanleiding geeft om het herstructureringsbeleid aan te vullen met een meer sociale component.

Ik heb zaterdag door Duindorp gelopen en merk dat mensen weinig zin hebben om over de afgelopen maanden te spreken. Mensen vinden de ophef vaak overdreven. Je voelt echter ook een zekere spanning aan twee kanten: angst voor discriminatie (onder deel nieuwe bewoners) enerzijds en een heftig gevoel van ‘zich onbegrepen voelen’ aan de andere kant (oorspronkelijke bewoners). Dat is geen goede situatie en kan leiden tot nieuwe spanningen. Ik heb vooral gevraagd wat het college voornemens is en kan doen om deze spanning voor de lange termijn weg te nemen. Een Den Haag voor iedereen begint bij een Duindorp waar iedereen welkom is.