Door op 1 juni 2014

Stand van zaken Coalitieonderhandelingen

Partijgenoten,

Het lijkt wel erg lang geleden, die gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart. Maar toch zijn we er op dit moment elke dag mee bezig. Want, zoals jullie weten, na een periode van 3 weken verkenningen zijn we aan het onderhandelen geslagen met vier andere partijen: D66, HSP, VVD en CDA. Graag vertel ik namens de fractie in deze speciale nieuwsbrief wat de stand van zaken is met betrekking tot de onderhandelingen.

Spuiforum

Toen de daadwerkelijke onderhandelingen begonnen tussen de vijf partijen leek het iedereen verstandig om eerst het Spuiforumdossier te tackelen. Dat heeft nogal wat tijd in beslag genomen. Verschillende opties en varianten zijn op tafel gelegd. Na intensief onderhandelen is uiteindelijk begin mei een doorbraak bereikt. Kernpunten hierbij zijn dat er een totale planontwikkeling komt voor het Wijnhavengebied (inclusief het oude Justitiegebouw) en het Spuiplein, dat het Spuiplein blijft en dat er een nieuw ontwerp komt. De vier culturele instellingen komen wel in één gebouw, maar er wordt gekeken naar mogelijkheden van hergebruik van de bestaande gebouwen, bijvoorbeeld het Lucent Danstheater. Het Programma van Eisen, zoals eerder geformuleerd met betrekking tot het Spuiforum blijft in tact. Voorwaarde is wel dat het nieuwe ontwerp gerealiseerd wordt binnen het beschikbaar gestelde budget van 181 miljoen euro.

Inhoudelijke onderwerpen

Nu, aan het einde van de maand mei hebben wij als onderhandelaars bijna alle relevante onderwerpen met elkaar besproken, zoals voor de PvdA belangrijke onderwerpen als werk en inkomen, armoedebeleid, de decentralisatie van de zorg en jeugdzorg, gebiedsgericht werken (krachtwijken), de sterkere positie van de stadsdelen en uiteraard de volkshuisvesting. Ook hebben we ruim stil gestaan bij de vraag hoe wij onze Haagse economie aan de praat willen krijgen en welke investeringen daarbij noodzakelijk zijn. Daarbij hebben we heel nadrukkelijk stil gestaan bij de positie van het MKB en het aantrekken van nieuwe bedrijven in de topsectoren duurzaamheid, veiligheid, internationale stad en toerisme. Ook wordt gekeken naar een financiële vertaling van de plannen in een eventueel akkoord. Het gaat hierbij om de extra investeringen die wij noodzakelijk achten voor de komende vier jaar.

Is er zicht op een snelle afronding van het onderhandelingsproces? Dat kan ik op dit moment niet met zekerheid zeggen. Voor ons staat de inhoud voorop. Ik denk dat het nog wel een paar weken zal gaan duren voordat er een goed en voor ons aanvaardbaar akkoord ligt. Met toch een ingewikkelde verkiezingsuitslag in ons achterhoofd en het feit dat er onderhandeld wordt tussen vijf partijen, is zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid.

Inspraak leden PvdA

Als er op enig moment een akkoord is zullen de leden van de PvdA zich met de fractie moeten afvragen of dit voor de PvdA acceptabel genoeg is: zijn de belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma goed vertaald in het conceptakkoord? Kunnen we leven met eventuele concessies aan andere partijen (besturen is ook compromissen sluiten!)

Samen met het bestuur treffen we op dit moment vast voorbereidingen voor een Algemene Ledenvergadering. Hier zal dan het conceptakkoord ter instemming worden voorgelegd aan de leden.

Sterk en sociaal

Na jaren van stevige bezuinigingen moeten we juist nu investeren in de groei van de stad, maar ook in de bedrijvigheid in onze stad. Investeren in groei, maar ook in eerlijk delen. Sterk en sociaal met andere woorden.

Iedereen in onze stad heeft recht op een fatsoenlijk bestaan, iedereen moet mee kunnen doen. De taal leren, een baan vinden en uit de armoede geraken. Maak ook het hebben van een fatsoenlijk dak boven het hoofd is belangrijk. Wij zullen blijven vechten om de sociale woningvoorraad op peil te houden in onze stad. De decentralisatie van de zorg moet een goede landing krijgen.

Voor de PvdA is van groot belang hoe wij de komende vier jaar om gaan met de stad als geheel en vooral met de mensen die de wijken en de buurten maken. Wat is de werkelijke invloed van bewoners? Worden zij gehoord en kunnen ze meebeslissen over de inrichting van hun eigen buurt? Als je het hebt over ‘de mens centraal’ dan moet je  bereid zijn om burgers  meer te betrekken bij het maken van plannen en bij het besteden van middelen om hun leefomgeving te verbeteren. De stadsdelen willen we meer bevoegdheden en middelen  geven om het werk op een laagdrempelige manier te kunnen uitvoeren.

Kort en goed, wij zijn dus in een interessante periode beland van de onderhandelingen. De komende twee weken zijn hierbij cruciaal. Voorwaarde is en blijft dat wij belangrijke delen van ons verkiezingsprogramma vertaald willen zien. Zo kunnen we aan de slag voor een sociale, zorgzame en solidaire stad. Een stad waarover wij kunnen blijven zeggen dat wij #1DenHaag zijn. We zijn op de goede weg, maar de weg is en blijft nog heel lang.