Door op 19 oktober 2012

Stand van zaken Spuiforum

Donderdagavond vond het eerste deel, de eerste termijn, van de commissievergadering over het Spuiforum plaats. In dit deel hebben alle fracties hun eerste visie op dit raadsvoorstel gegeven en vragen aan het college gesteld. Het college trof een kritische PvdA tegenover zich.

De inbreng van Jos de Jong namens de PvdA vindt u hieronder.

Op 31 oktober a.s. om 09.00 uur vindt het tweede deel van de commissievergadering plaats. In dit gedeelte zal het college op nog onbeantwoorde vragen reageren en zullen de fracties daar weer op reageren.

Wat de PvdA betreft is een aantal cruciale vragen met betrekking tot de financiën en de risico’s nog niet of onvoldoende beantwoord, waarmee deze tweede termijn minstens zo belangrijk zal zijn als de eerste.

Op vragen aangaande een brede programmering voor alle inwoners van onze stad en de inzet van Haagse bedrijven en Hagenaars die zonder baan zitten is door het college positief gereageerd. De wethouders gaven aan zich hier hard voor te zullen maken. Daarnaast zullen er voor 1 november nieuwe tekeningen beschikbaar worden gesteld aan de raad. Hiermee moeten alle onduidelijkheden door fouten en onvolledigheden in de huidige tekeningen worden weggenomen.

De uiteindelijke bespreking en besluitvorming in de Haagse gemeenteraad staat geagendeerd op 1 november aanstaande.

U kunt (delen van) de vergadering van afgelopen donderdag, die om 19.30u begon en rond 01.00u eindigde, en de inbreng van specifieke woordvoerders hier bekijken >>

De inbreng van Jos de Jong kunt u hier terugzien >>

 


Inbreng PvdA-fractie – Spuiforum 18 oktober 2012

(gesproken tekst geldt)

Dit voorstel is en blijft voor de PvdA een moeilijke afweging. De importantie van deze ontwikkeling zien wij heel goed, maar wij zien ook de haken en ogen. En de gevoelens die dit oproept in de stad. Wij hebben dan ook veel reacties ontvangen van betrokken Hagenaars. Zowel van voor- en tegenstanders, als van de twijfelaars. En daar zijn er veel van. Ik bevind mij dus in goed gezelschap.

Voorzitter, ik ga u nu meenemen in onze twijfels en zorgen.

Ik begin met de programmering en cultuuraspecten. Weliswaar niet mijn grootste punt van zorg, wij kennen de bevlogenheid van de toekomstige bewoners, maar wel een zeer belangrijk gegeven.

1 Programmering / Cultuur
Voor de PvdA is het cruciaal dat er straks breed wordt geprogrammeerd. Voor elk wat wils: dans, klassieke muziek, pop, maar ook theater, kindervoorstellingen en samenwerking met amateurs en studenten. Van de stad, voor de stad.

Een zorg zoals geuit tijdens bijeenkomsten met partijgenoten is het uitgangspunt van samenwerking en onderlinge uitwisseling en versterking tussen de drie hoofdrolspelers en de vierde component, de gastprogrammering.

Gesteld wordt dat de samenwerking tussen KC en RO/NDT geen vruchtbare basis vormt, gelijk de ervaringen zoals die in Rotterdam zijn opgedaan. Kort vooronderzoek lijkt dit te weerspreken aangezien daar sprake zou zijn van een puur functionele, huisvestinggerelateerde motivatie en niet van een intrinsieke wens en doordacht voornemen tot samenwerking.

Desalniettemin is dit voor de fractie een wezenlijk onderdeel van de slagingskans en blijft dit een belangrijke vraag. Zijn de vier hoofdrolspelers werkelijk in staat samen dit nieuwe gebouw tot een succes te maken?

Hoe garandeert u dat er echt een brede programmering komt voor de hele stad? De beoogde samenwerking met de andere cultuurinstanties aan het Spui beoordelen wij positief.

2 Koninklijk Conservatorium (KC)
De financiering van het KC-deel is een opvallend, cruciaal en zorgelijk punt in het geheel. Gaan zij in deze opzet niet gewoon boven hun stand leven? Wat de PvdA betreft is hier sprake van een ingewikkelde financiering die simpelweg niet sluit.

Waarom voelt het Rijk zich niet wat meer verantwoordelijk voor een goede toekomst voor het KC? Wilt u, gegeven de nieuwe politieke situatie, voor 1 november nogmaals bij het Rijk langsgaan met een verzoek tot een eenmalige financiële bijdrage aan een duurzame versterking van de toekomst van het Koninklijk Conservatorium neer te leggen.

Het eenderdedeel van de afschrijving dat voor rekening van de gemeente komt vinden wij een wel heel hoog bedrag.

Feitelijk komt het er in ieder geval op neer dat u op dit punt uw afspraken met de raad niet nakomt. Kunt u trouwens garanderen dat het KC inderdaad 40 jaar op het Spui blijft?

3 Kostenramingen
Bouwkosten aan de veilige kant is prima, maar opbrengst KC-gebouw is zuinig. Onzekerheidsmarge bij uitwerking bouwplan zijn die nu wel oke? Grondexploitatie is nog indicatief. Begrijp ik u goed dat er de komende maanden nog een definitieve wordt gemaakt, en dat wij daar aanvullend over besluiten?

De MKBA geeft geen transparante redenering voor stijging waarde vastgoed in Binnenstad.

Wat te doen als de sponsoropbrengst tegenvalt? Wie dekt dit risico af en hoe gaat diegene dat precies doen?

Ik wil u verzoeken bij de uitwerking van de aanbesteding een eis op te nemen dat de in te huren bedrijven uit Den Haag en omgeving komen en dat de aannemers die deze opdrachten aannemen moeten een/tiende van het aantal banen laten vervullen door Hagenaars die momenteel afhankelijk zijn van een Wwb-uitkering. Zo kan deze ontwikkeling een stimulans zijn voor de lokale economie en de lokale bouwsector.

4 Exploitatie en risico’s
De 900.000 euro die de gemeente structureel jaarlijks zou moeten bijleggen om bij te springen in de huurlasten van het KC ziet de PvdA niet zitten. Dit bedrag moet wat ons betreft voor 1 november van de baan.

Valt dit gebouw voor de gemeente kostenneutraal te exploiteren? Waar ligt het risico en hoe groot is dit? (analyse?). Waarom is niet nu al gekozen voor een commerciële exploitant voor het geheel?

De uitgaven van bezoekers zijn vrij laag ingeschat (41 euro p/bezoeker). Waarom, en is dat inclusief kaartje? De bezoekersaantallen zijn eigenlijk voor een deel de kwetsbaarste factor en meteen ook de winstfactor.

5 Stedenbouw en het gebouw
Wij nemen binnenkort weliswaar geen besluit over het uiterlijk van het gebouw, maar u heeft het ons wel moeilijk gemaakt. De impressieschetsbeelden in het Presentatieboek Schetsontwerp en in de promotiefilm komen op fundamentele punten niet overeen met de plattegronden. Wilt u dit alsnog voor 1 november corrigeren?

Geveltekeningen ontbreken en wat is het gele blok op pagina 10 van het raadsvoorstel?

Wij willen een betere planpresentie waarbij alle getoonde beelden behoorlijk samenhangen en zodanig compleet zijn dat die voldoen aan de eisen die worden gesteld voor een beginselaanvraag. Beelden gaan immers een eigen leven lijden.

De openbare ruimte. De draaiing van het gebouw beoordelen wij positief. Hoe wordt de invulling en kwaliteit van de openbare ruimte? Ook dit willen wij op tekening.

Het ‘Spuiplein-probleem’ is ‘opgelost’. De openbare toegankelijkheid van het gebouw (van begane grond tot nok) is nu een harde eis voor PvdA.

De relatie met het Wijnhavengebied is kwetsbaar. De relatie met de Rivierenbuurt lijkt positief, maar hoe wordt die nu ingevuld? U komt daarvoor toch nog wel met nadere studies? Wanneer kunnen wij die verwachten?

Kan de oplossing voor het autoparkeren en het bezoekers- en studentenfietsparkeren concreet worden gemaakt? Op de tekening staan drie ingangen voor de autogarage, waarvan een aan de Turfmarkt?

De relatie met het Rabbijn Maarsenplein is nu niet echt opgenomen in het plan, terwijl het gebouw er wel letterlijk naartoe bewogen is. Kunt u hier nader op ingaan bij de uitwerking van de openbare ruimte.

Wij hebben begrepen dat de duurzaamheidsfactor van dit gebouw hoog is en dat vinden wij heel mooi. Maar waarom lezen wij daarover niets in het raadsvoorstel?

6 Proces
Ik vind het nu niet helder op welke moment of momenten de raad invloed kan uitoefenen op de verdere invulling en uitwerking van dit project. Kunt u hier duidelijkheid over geven?

En wat wordt bedoeld met “indien de in dit Raadsvoorstel geschetste kaders worden overschreden”? Deze kaders moeten scherp in het dictum komen.

De relatie met cultuurbezuinigingen
Dit is waarschijnlijk het meest onbevredigende aspect van de voorliggende keuze. Een waar wellicht geen goed antwoord op te geven zal zijn. Van welke kant je het ook bekijkt, de cultuurbezuinigingen enerzijds en deze voorgestelde investering anderzijds zal blijven wringen. Hierin zal een ieder een eigen afweging moeten maken en een bepaald belang laten prevaleren.

Resumerend moet er meer duidelijkheid en zekerheid komen ten aanzien van de financiering en de exploitatie van het Spuiforum alvorens de PvdA tot nadere besluitvorming over zal gaan.

Jos de Jong,
Woordvoerder Spuiforum