Door op 27 september 2012

Sterke overheid, betrokken politiek

Spreektekst Jeltje van Nieuwenhoven tijdens de Algemene Beschouwingen 2013

(gesproken woord geldt)

21% van de kinderen in Den Haag groeit op in een gezin met een inkomen onder de 110% van het wettelijk sociaal minimum. Dit zijn 22.296 Haagse kinderen. (bron Armoedemonitor Den Haag, 2012)

Het mag duidelijk zijn dat veel van deze kinderen op achterstand staan bij het grijpen van kansen die onze samenleving hen te bieden heeft. Begrijp me goed, iedereen verdient het om zelfredzaam te worden en eigen verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Maar het is aan ons om daar de juiste voorwaarden voor te scheppen. Positieve interactie met andere kinderen is zo’n voorwaarde. Een voorwaarde die onder andere wordt geschapen door het toegankelijk maken van sportvoorzieningen, Jeugd Vakantie Activiteiten en wijkcultuur.

Voorwaarden die worden geschapen door hun ouders toegang te geven tot noodzakelijke voorzieningen zodat zij prioriteit kunnen leggen bij een goede opvoeding van hun kinderen en het vinden van een passende baan.

Ook in een geïndividualiseerde samenleving hebben mensen behoefte aan een overheid die zorgt voor banen, betaalbare woningen, goede zorg, een eerlijk armoedebeleid, goed openbaar vervoer, veilige en leefbare wijken, goed onderwijs en een duurzame toekomst. Dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt om een sterke overheid en betrokken politiek.

Om eerdergenoemde redenen ontgaat ons de noodzaak om juist nu de zwem- en sporttarieven te verhogen. Laat dit onze eerste vraag zijn aan dit college.

Aardig aan de slag
Het college is aardig “Aan de slag”. Deze begroting ademt een positiever beeld uit dan de voorgaande. De PvdA is verheugd dat in deze financieel zware tijden het sociale vangnet van Den Haag overeind blijft, er wordt geïnvesteerd in taal- en vroegschoolse educatie en taallessen voor volwassenen, dat extra wordt ingezet op een schoner en veiliger Den Haag en dat het krachtwijkenbeleid wordt voortgezet. De aanpak in Schilderswijk is daar een goed voorbeeld van. Daarnaast blijft Den Haag bouwen voor mensen met een laag inkomen en voor studenten.

Stuk voor stuk punten waar wij in verschillende debatten en bij de behandeling van de Voorjaarsnota met klem aandacht voor hebben gevraagd en waar het college in de begroting terecht aan tegemoet is gekomen. Zo wordt bijvoorbeeld de capaciteit van de Haagse Pandbrigade fors uitgebreid in de strijd tegen woonoverlast.

Mijn fractie constateert dat Den Haag uit de rode cijfers weet te blijven en dat de lokale bezuinigingen de ‘gewone Hagenaar’ zo min mogelijk zullen raken. Een belangrijk gegeven in een tijd die voor velen al zwaar genoeg is.

Maar we zijn ook kritisch: er is nog een hoop te doen.

Bij de Voorjaarsnota heeft de PvdA gepleit voor extra inzet van wijkverpleegkundigen en die is in de begroting niet als zodanig terug te vinden, hetgeen eveneens geldt voor onze wens om de basissubsidie voor het Haags Milieucentrum zowel voor 2013 als 2014 overeind te houden. Kunt u hier op reageren?

In eerdere debatten hebben wij gepleit voor meer ambitie op het gebied van emancipatie en aandacht voor diversiteit in besturen. Wij willen dat instellingen verantwoording afleggen bij hun subsidieverantwoording over de wijze waarop zij diversiteit nastreven in hun organisatie en bestuur. Hoe staat het hiermee?

Wij zijn verheugd dat het college de 150 jaar afschaffing slavernij financieel zal ondersteunen. Wij vragen het college dezelfde aandacht voor de herdenking van 140 jaar Hindostaanse immigratie. De PvdA mist de (kleurrijke)diversiteit van de stad in geluid(radio) en beeld(tv) in de lokale media. Wij zouden graag zien dat wijkinitiatieven voor lokale media meer worden gestimuleerd.

Behalve dat 2013 het jaar wordt van de uitvoering, wordt het ook een jaar waarin de gevolgen van moeilijke keuzes die we hebben moeten maken zichtbaar worden. Bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, cultuur en bibliotheken. Onze fractie blijft dan ook de vinger aan de pols houden.

Participatie, communicatie en dienstverlening
Over de uitvoering van beleid kan wat de PvdA betreft hier en daar wel wat beter worden gecommuniceerd. Een goede informatievoorziening naar bewoners, ondernemers en bezoekers is noodzakelijk voor het draagvlak van beleid en een goed functionerende stad. We moeten blijven zoeken naar nieuwe en betere methoden om informatie te delen en op die manier zorgen dat meer mensen de voorzieningen vinden die ze nodig hebben.

Dat geldt evenzeer voor het wegnemen van onnodige drempels tussen burgers en hun lokale overheid. Een overheid die wat ons betreft veel van haar burgers mag verwachten en vragen, maar die er tevens is om hen te faciliteren. Wij willen elk individueel collegelid dan ook uitdagen om de zin “daar gaan wij niet over” uit het vocabulaire te schrappen. Wij verwachten dat deze gemeente zich óók druk maakt over problemen waar zij niet direct over gaat. Daarom blijft de PvdA aandacht vragen voor ontkokering. Te vaak krijgen we nog te horen dat ‘een andere wethouder erover gaat’.

Bijvoorbeeld als het gaat om onderwijs. Ook daar moeten we ambities durven uitspreken. Over leerdoelen, over brede buurtscholen en over cultuureducatie. We willen wat als stad en hoeven niet alles over te laten aan de schoolbesturen.

Helaas maakt het college haar ambities over cultuureducatie maar niet duidelijk. Het Deltaplan cultuureducatie wordt steeds maar vooruitgeschoven. Wethouders, wanneer komt u nu met het Deltaplan? Wij willen dat graag betrekken bij de behandeling van het Kunstenplan waar straks samen met deze begroting over zal worden besloten. Mijn fractie maakt zich namelijk grote zorgen over de uitwerking van de plannen van de commissie Hirsch-Ballin en de toekomst van het Koorenhuis in het bijzonder.

Dan participatie. Veel vaker dan nu het geval is, willen wij dat bewoners worden betrokken bij veiligheidsvraagstukken, bij de inrichting van hun leefomgeving, bij groenonderhoud, energievoorzieningen en bij zorgarrangementen op wijkniveau. Dat vraagt een versterking van de organisatie op wijk- of stadsdeelniveau waardoor bewoners meer directe zeggenschap krijgen.

De PvdA is nog niet gerust op de nieuwe werkwijze ten aanzien van de bewonersorganisaties. Kan het college toezeggen dat zij kunnen rekenen op daadkrachtige ondersteuning vanuit de stadsdelen om vrijwilligers te vinden?

Werk
Het scheppen van werkgelegenheid is voor de stad van groot belang. Gelukkig wordt hier al veel aan gedaan, bijvoorbeeld het creëren van leerwerkbanen bij het Haags Werkbedrijf. Onderzoek bevestigt dat de wethouder het onderste uit de kan haalt om mensen uit de bijstand te krijgen en houden. Werklozen die onvoldoende moeite doen om aan een baan te komen worden beboet.

Om nog meer mensen aan het werk te krijgen willen wij een banenplan en een nieuw actieplan jeugdwerkloosheid. Onze fractie komt daarvoor nog met concrete voorstellen. Wij pleiten daarnaast voor meer (na)druk op maatschappelijk verantwoord ondernemen, in dit geval met een dure term: contract compliance. Niemand mag aan de kant staan. Daarnaast willen wij dat er meer stageplekken worden gecreëerd.

Wij maken een compliment aan de wethouder voor de wijze waarop hij de forse bezuiniging op het ambtelijk apparaat op een sociale manier aanpakt.

Economie
Door de economische crisis en de verwachte krimp van de rijksoverheid staat de arbeidsmarkt onder druk en dreigt de werkgelegenheid verder terug te lopen. In de komende jaren hebben we daarom ook de ambitie van meer groei en vestigingen in het MKB.

Kleine ondernemers hebben een positieve invloed op de dynamiek en ontwikkeling van wijken en bieden daarnaast kansen op werk voor onder meer jongeren en laagopgeleiden. Om bedrijven in het MKB een betere kans te bieden bij aanbestedingen hebben wij het zevenpuntenplan ‘Naar een ander aanbestedingsbeleid’ aangeboden. Graag horen wij van het college hoe het met de uitvoering van dit plan staat?

Den Haag groeit en dat stemt ons optimistisch. Een sterke economie en goede voorzieningen zijn immers gebaat bij ruime draagkracht en een dynamisch en ondernemend klimaat.

We moeten de aantrekkelijkheid van Den Haag als vestigingsstad vergroten en ruimte creëren voor innovatie. Wij hebben al eerder gepleit voor een Lokale SER en een Haags wifi-netwerk met een uitgebreide dekking om het vestigingsklimaat van de stad te versterken. Het verminderen van de red-tape waar de (startende) ondernemer zich doorheen moet worstelen blijft van het grootste belang.

Armoede
Voor Hagenaars die niet kunnen werken heeft Den Haag nog altijd een goed sociaal vangnet. Wij maken ons echter zorgen over de daling van het aantal mensen dat de weg weet te vinden naar beschikbare voorzieningen. Wat gaat het college hieraan doen?

Het beperken van de Ooievaarspas tot 110% van het sociaal minimum heeft voor veel onrust in de stad gezorgd. Voor veel mensen verkleint dit hun mogelijkheden om te participeren en zelfredzaam te zijn. Daarom roepen wij het college op te onderzoeken of het mogelijk is om de Ooievaarspas weer beschikbaar te maken tot 130% van het sociaal minimum.

Zorg en Welzijn
De overdracht van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg naar onze gemeente is een grote uitdaging. De PvdA ziet een belangrijke regierol weggelegd voor ons college en wil dat het zich hier goed op voorbereidt. Hoe gaat het college daar invulling aan geven?

Wij maken ons tevens grote zorgen over gevolgen van de bezuinigingen op het Algemeen Maatschappelijk Werk. Meer dan ooit is hun werk en bijbehorende signaalfunctie hard nodig om mensen die in de problemen komen te ondersteunen en daarmee grotere, voor de samenleving vaak duurdere, problemen te voorkomen. Graag hier een reactie op.

Evenals de Ooievaarspas zijn de Jeugd Vakantie Activiteiten van belang om mee te kunnen doen. Wij vinden dan ook dat het college dit evenement met de nodige financiële middelen moet blijven ondersteunen.

Op het gebied van sport willen wij weten welke verbeteracties het college gaat uitvoeren om de sportdeelname in 2014 naar 75 % te krijgen. Wij blijven aandacht vragen voor structureel onderhoud van sportaccommodaties en de versterking van zwemverenigingen. Graag een reactie van het college.

Voor de Haagse daklozen, jong en oud, willen wij een centraal regiepunt in de stad. Een plek waar zij terecht kunnen met vragen en problemen en waar zij indien mogelijk kunnen worden geactiveerd.

Openbaar vervoer en fiets
In de begroting ontbreekt de inzet op een significante stijging van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets voor de komende jaren. Er wordt fors geïnvesteerd in infrastructuur, maar wij vragen ons af in hoeverre de ambities van dit college om Hagenaars te stimuleren zich per fiets of per openbaar vervoer te verplaatsen bewaard zijn gebleven.

Kan het college ons voorbeelden geven hoe zij de modal shift in het voordeel van het openbaar vervoer en de fiets willen laten uitpakken?

Wonen
Den Haag staat voor een cruciale uitdaging. Door de situatie rond Vestia dreigen sociale woningen te worden verkocht, de wachttijden voor deze woningen verder op te lopen en komt de aanpak en ontwikkeling van Den Haag Zuidwest ernstig onder druk te staan. Want wat gebeurt er met de leefbaarheid in Moerwijk als Vestia alle woningbouwprojecten stopzet?

Wij rekenen erop dat deze zorg raadsbreed wordt gedeeld en vragen het college dan ook om, met de daadkracht waar het om bekend staat, alles uit de kast te trekken om te voorkomen dat dit deel van de stad in de steek wordt gelaten.

Zorgen voor voldoende betaalbare woningen voor onze inwoners is wat de PvdA betreft een van de belangrijkste opgaven voor onze stad en daarmee voor dit college. Ja, ook daar gaan wij over.

Woonoverlast en leefbaarheid
De PvdA is verheugd met de forse vergroting van de inzet in de strijd tegen woonoverlast. Hierdoor kunnen de Haagse Pandbrigade en het Meld- en Steunpunt Woonoverlast hun belangrijke werk nog beter uitvoeren.

In dit kader blijven wij tevens aandacht vragen voor een prettige leefomgeving van onze inwoners. Schone en veilige straten en buurten en de aanpak van achterstallig onderhoud moeten een continu aandachtspunt zijn voor het gemeentebestuur. Het stimuleren van VVE’s en bewonersorganisaties en de inzet van buurtconciërges maken hier een belangrijk onderdeel van uit. Zorgen maken wij ons over de groeiende wachttijd voor woningzoekenden. Graag een reactie van de wethouder.

Communicatie
Het vergroten van de leefbaarheid in wijken is deels afhankelijk van de communicatie daaromtrent. Wees van tevoren duidelijk over plannen, bereikbaar tijdens de uitvoering en bovenal; maak gebruik van suggesties van bewoners. Zij kennen hun woonomgeving het beste. De vaak gebrekkige communicatie rond de plaatsing van ondergrondse afvalcontainers (orac’s) laat wat ons betreft zien hoe noodzakelijk dit pleidooi is.

In dit kader willen wij het college nogmaals uitdagen om wat vaker de fiets te pakken om situaties met eigen ogen te bekijken alvorens achter de tekentafel plaats te nemen.

Duurzaam
Wij missen in de begroting een nadrukkelijke aandacht voor het thema duurzaamheid. Wij zien dan ook uit naar het integrale duurzaamheidsbeleid dat de wethouder in beeld gaat brengen en de discussie die wij daarover zullen voeren met het gehele college. Daarnaast hopen wij dat het langetermijn-stappenplan voor een klimaatneutraal Den Haag in 2040, de zogenaamde backcastingstudie, voor het einde van dit jaar aan de raad kan worden voorgelegd. Zodoende kan in 2013 de discussie hierover worden gestart. Graag een toezegging van de wethouder hierop.

De overdracht van de stadsboerderijen en heemtuinen lijkt geslaagd. Dat is een goede zaak. De continuïteit van het beheer moeten we echter goed blijven volgen, want het blijven voor de PvdA publieke voorzieningen. Het is te vroeg om nu al te kunnen spreken van een succes.

Tot slot gaan wij er vanuit dat het college inmiddels flink aan de slag is met een lokale, duurzame voedselstrategie zoals aangedragen in het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags.

Nog veel te doen
In Den Haag gaat veel goed, maar er is ook nog veel te doen. Zoals ik begon: zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid ontstaan niet vanzelf. Het is weliswaar in potentie in iedereen aanwezig, maar alleen met die constatering is het nog geen feit. Het wegbezuinigen en afkalven van de mogelijkheden tot ontwikkeling hiervan draagt daar zeker niet aan bij.

Wij gaan er wel degelijk over dat iedereen zich kan ontwikkelen tot een zelfredzaam en verantwoordelijk individu. Laat dat onze gezamenlijke opdracht zijn: een sterke overheid en betrokken politiek voor een sterker en socialer Den Haag.
U kunt de raadsvergadering hier terugzien >>