Stop met de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen

20 februari 2019

Inbreng van Martijn over de Prestatieafspraken tijdens de commissie ruimte (20/02/2019)

Voorzitter, de prestatieafspraken voor 2019.

De wethouder schrijft het eigenlijk zelf al. Een stapel korte termijn afspraken met zes corporaties, met een nietje erdoor. Maar lastig om het in een lange termijn perspectief te zien. En de samenhang: voldoende nieuwbouw, voldoende vernieuwing / renovatie en voldoende verduurzaming. Dat is wat nodig is.

En toch is dat een gemiste kans, want dit college is al weer bijna een jaar bezig en er is absolute woningnood.

Meer dan 100.000 mensen wachten op een betaalbaar huis. Met deze afspraken komen daar meer mensen bij. Kunnen we dat de corporaties aanrekenen? Nee, ik denk het niet. Het moet uit de lengte of de breedte komen. U weet – wij zouden graag zien dat het college werk maakt van meer financieringsmogelijkheden en meer planvorming.

Want ja, er komen 1.053 betaalbare woningen bij. Zo zou je kunnen denken. Maar haal daar de verkoop, liberalisatie, sloop vanaf en ook de studentenwoningen vanaf en je houdt er 179 over. Nog geen begin van de 750 per jaar. Laat staan van wat nodig is om de groep van 100.000 + te doen slinken. In 2017 5 procent van de nieuwbouw, in 2018 2 procent en in 2019, 8 procent.

Voorzitter, stop met de verkoop en liberalisatie. Is de wethouder bereid hier stringent in te zijn? Kijk naar een aantal andere steden. Dat scheelt ons bijna 200 woningen dit jaar.

Hoe gaat de wethouder de productie verder opvoeren. Er ligt al een motie bij de woonagenda om de studentenwoningen niet mee te tellen in de 750 per jaar. Is de wethouder bereid hier een aparte ambitie van te maken? Niet meer dan terecht gezien de gescheiden woningtoewijzing. Is de wethouder hiertoe bereid?

En hoe staat het met de lobby richting het rijk: meer regiodeals, ontheffing van de verhuurdersheffing, aantrekken van corporaties én planvoorraad. Graag een reactie. Hoe gaan we de investeringscapaciteit verder vergroten? Graag een reactie.

Specifiek dan over de planvoorraad. Grote zorg, voorzitter. Vanaf 2021 minder dan 150 woningen gepland. Kan niet, gaat niet. Onze stad wordt zo volstrekt onbewoonbaar voor mensen met een modaal inkomen. Is er voor de zomer zicht op plannen voor 2021 en verder?

Daar waar gesloopt wordt en nieuw gebouwd wordt, zoals in Escamp, geldt het sociaal statuut. Dat regelt afspraken over terugkeer. We hebben bij eerdere ervaringen gezien dat daar wel wat in kan verbeteren. Op 26 april vorig jaar dienden wij een 7 puntenplan in om dit verder te verbeteren. Ik moet me vergissen, maar volgens mij hebben we hier nooit een reactie op gekregen. Wil de wethouder dat alsnog doen? Dat mag schriftelijk.

300 in plaats van 200 mensen met een zorgachtergrond. Uitstekend. Maar hoe voorkomt u dat deze mensen steeds in dezelfde wijken terecht komen? Graag zien wij toewijzing aan wijken met de nodige veerkracht. Ziet de wethouder mogelijkheden?

En bent u op zijn minst bereid om met wethouder Parbhudayal in overleg te gaan om de bezuiniging op Beschermd Wonen terug te draaien. Want daardoor zal het aantal mensen dat steeds in dezelfde wijken terecht komt in de goedkoopste woningen toenemen. Graag een reactie.

Onderhoud, ik kom daar straks nader op terug. De heer Van Laar zei het terecht. Het is een structureel probleem. Wat gaat de wethouder doen? Komen er betere prestatieafspraken? Betere mogelijkheden om problemen te melden? Een betere reactie en uitvoeringstermijn? Komt er onderzoek naar klanttevredenheid? Graag een reactie van de wethouder.

Ik sluit af met de verduurzaming. De corporaties willen wel maar de mogelijkheden zijn beperkt. Duurzaamheid wordt weer kind van de rekening lijkt het. Omdat dit college simpelweg geen geld heeft. Omdat nu weer gewacht wordt op de duurzaamheidsvisie van het college. Ik heb het al eerder voorgesteld: regel voorfinanciering via de BNG. Alleen het renterisico is voor de gemeente: we lenen bij de BNG, we lenen door aan de corporaties voor isolatie of zonnepanelen. Kijk naar alle platte daken! En we romen via de energiewinst af om de leningen weer af te lossen. Het kan als het college het wil. Ik kan niet goed begrijpen waarom dat niet van de grond komt. Graag een reactie.

Helemaal tot slot, voorzitter. Er komt een raamovereenkomst. Het lijkt mij zeer zinvol om daar vroegtijdig in deze raad over te spreken. In eerste instantie met de huurdersverenigingen en corporaties: over zowel nieuwbouw, renovatie als verduurzaming. Ik kijk ook nadrukkelijk naar mijn collega’s. Laten we hier in mei een uitgebreide werkbespreking aan wijden. En om dan ook echt wensen mee te kunnen geven voordat we hier voor voldongen afspraken komen te staan.