Tegenbegroting Haagse PvdA: Niet ik, maar wij!

5 november 2018

Klik hier om de Tegenbegroting (inclusief bijlage) als PDF te zien.

Het gaat goed met Den Haag, althans, met de meeste Hagenaars. Maar blijft dat zo? En kunnen we er voor zorgen dat Hagenaars die het niet allemaal komt aanwaaien, ook kunnen meedoen en meeprofiteren?

Het nieuwe stadsbestuur van VVD, Groep de Mos, D66 en GroenLinks, gaat voor ‘ik’. ‘Als het met mij beter gaat, dan met de rest vanzelf ook’, is de redenatie. Maar zo werkt het helaas niet. Starters en ouderen vinden geen betaalbaar huis meer, of moeten er jaren op wachten. Voor caissières, verpleegkundigen, technici is de huur of de hypotheek van veel woningen niet op te brengen.

Er zijn meer uitdagingen. Nog altijd is de werkloosheid hoog. Er is te weinig werk voor Hagenaars met een praktijkopleiding. Te veel mensen spreken de taal niet goed. Een groot deel van de Hagenaars heeft hulp of ondersteuning nodig, denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, ondersteuning bij de administratie. 1 op de 4 kinderen in onze stad groeit op in armoede.

Te weinig mensen profiteren van de economische groei van de stad, terwijl een kleine groep meest vermogende Hagenaars steeds opnieuw op lage belastingen wordt getrakteerd.

Wij-gevoel. Het kan heel anders.

Het kan ook anders. We kunnen veel meer doen om de stad de plek te laten zijn en te houden waar iedereen kan groeien. Waar we wat voor elkaar over hebben. Een kwestie van wat eerlijker delen. De Haagse PvdA heeft vier speerpunten:

 1. Aanpak woningnood

Als het gaat om wonen: minder ruim baan voor beleggers en multinationals die woningen opkopen en er goudgeld aan verdienen, meer aandacht voor de huurder met een modaal inkomen. Voor de starter op de woningmarkt die niets kan kopen en voor wie de huren en de wachttijd te lang zijn. Door geld uit te trekken voor meer betaalbare huizen en echt betaalbaar te bouwen. En door misstanden op de woningmarkt keihard aan te pakken en de woonlasten op de duurste woningen te verhogen.

 1. Ouderen en kinderen zijn geen sluitpost

Investeren in de zorg en ondersteuning van onze ouderen en kinderen, zodat iedereen mee kan doen en kan genieten van onze stad. De Haagse PvdA draait de bezuinigingen op welzijn en de dreigende bezuiniging op jeugdhulp terug. We investeren in kleinschalige hulp en in het bereik van de voorzieningen, zonder te snoeien.

 1. Leg de rekening van de verduurzaming niet bij de laagste inkomens neer.

Eerlijke verduurzaming. Subsidies voor zonnepanelen moeten we niet alleen verstrekken aan mensen die het best ook zelf kunnen betalen. We  moeten juist ook investeren in zonnepanelen en betere isolatie in woningen van bewoners die heel een lage energierekening heel hard kunnen gebruiken. Dat betekent dat we de betaalbare woningvoorraad met voorrang gaan verduurzamen. We blijven niet wachten op de Enecogelden, we investeren nu, direct. Dat is mogelijk door corporaties kredieten te verstrekken en als gemeente het risico te dragen.

 1. Werk en onderwijs, voor iedereen

Investeren in werk voor iedereen. Niet alleen werk voor hoger opgeleiden, maar juist ook voor mensen met een praktijkopleiding. Zodat iedereen kan meedoen. Investeren in de jeugd en onderwijs, zodat iedereen een gelijke kans heeft. Elk kind krijgt recht op huiswerkbegeleiding, in elk stadsdeel. We zetten de aanpak van de jeugdwerkloosheid door en maken van taalonderwijs een topprioriteit. Wij geven geen generaties op.

In deze tegenbegroting presenteert de Haagse PvdA een alternatief voor de plannen van het nieuwe stadsbestuur. We hebben niet de illusie dat het stadsbestuur deze plannen 1 op 1 overneemt. Wel hopen we dat we met de tijd het stadsbestuur ervan kunnen overtuigen dat je kunt kiezen voor een beetje meer ‘wij’. Omdat wij er vast van overtuigd zijn, dat Den Haag pas echt mooi wordt als het beleid eerlijk is. Eerlijk voor iedereen.

ONZE PLANNEN

Modaal inkomen? Dan moet je ook betaalbaar kunnen wonen!

Voor mensen met een modaal inkomen is geen woning meer te krijgen. Sociale huurwoningen verdwijnen zienderogen. Middeldure huur blijft niet middelduur. Ondertussen kopen multinationals en beleggers de nog betaalbare koopvoorraad op. Onze stad wordt zo onbewoonbaar voor mensen die zorgen voor de groei van de stad: mensen met een modaal inkomen. Dat kunnen we niet laten gebeuren. Er is nu actie nodig.

 • Vanaf 2019 investeren we 50 miljoen, oplopend tot 125 mln. per jaar aan betaalbare woningen. Woningen te bouwen door corporaties, voor alle groepen voor wie woonlasten van meer dan 710 euro per maand onverantwoord zijn.
 • We pakken slecht onderhoud (inclusief vocht- en schimmelproblematiek) aan: door opvoering van de capaciteit van de pandbrigade en hogere boetes voor verhuurders die er een potje van maken. De gemeente laat bij grote gebreken zelf groot onderhoud uitvoeren en verhaalt de kosten op de in gebreke blijvende eigenaren.
 • We versterken de positie van huurders: we bouwen aan een professionele huurderskoepel die de belangen behartigt van alle huurders in Den Haag. We reserveren hier ook voldoende geld voor.
 • De Rotterdamwet voeren we niet in. Dit is een instrument van rechtse partijen die het tekort aan betaalbare woningen misbruiken om kwetsbare groepen tegen elkaar op te zetten.
 • We stellen een vergunningplicht in voor alle verhuurders. De vergunning voor het verhuren van 2 woningen en meer wordt minder aantrekkelijk. We grijpen in in de huurprijzen: ook voor de middeldure huur worden deze aan maximale prijsstijgingen gebonden. Malafide verhuurders pakken we vergunningen af.

Voor iedereen welzijns- en jeugdwerk

Keihard nodig, het jeugd- en welzijnswerk. Dat breek je niet af, dat bouw je uit. Vernieuwen en moderniseren kan ook zonder kaalslag. We draaien de omvangrijke bezuinigingen op Welzijn Scheveningen terug. Datzelfde doen we ook met de meerjarige korting op het welzijnswerk.

In de hele stad moet goed welzijnswerk zijn. We vernieuwen uiteraard wel waar dat kan, door kleinschaliger te werken en het welzijnswerk, de jeugdhulp meer in de wijken te organiseren en bewoners en gebruikers meer zeggenschap te geven.

 • Geen kaalslag welzijn Scheveningen. Door het opzetten van een noodbudget worden onnodige ontslagen voorkomen.
 • Geen bezuiniging op welzijnswerk, wij voeren de bezuiniging op het welzijnswerk van 20 miljoen niet door.
 • Kinderen en gezinnen worden niet de dupe: structurele middelen jeugdhulp om tekort af te dekken.
 • Kleinschaliger, wijkgericht welzijnsaanbod.
 • Terugdraaien resultaatgericht indiceren: mensen krijgen weer een vast aantal uren voor de thuishulp.
 • De salarissen huishoudelijke hulp gaan omhoog, aangepast aan de nieuwe CAO.

Iedereen is gebaat bij goed werk

Steeds meer moet Den Haag het doen zonder banen voor praktisch opgeleiden en het middenkader. Dat splijt de stad. We moeten bedrijven binden en behouden die iedereen die een vak geleerd heeft perspectief biedt. We laten ook geen verloren generaties ontstaan en gaan door met de jeugdwerkloosheid aanpak. We verstevigen het armoedebeleid, zodat het nog meer een springplank wordt naar werk en perspectief.

 • De STIP-banen blijven, en worden uitgebreid.
 • De jeugdwerkloosheidsaanpak gaat door, en wordt bekostigd uit de middelen economische impuls van dit college.
 • De maakindustrie in de Binckhorst blijft behouden of krijgt een goede alternatieve plek als uitbreiden / verduurzamen op deze plek geen optie is.
 • We voeren een gemeentelijke zzp-verzekering in tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen.
 • Er komen 2 extra servicepunten arbeid bij zodat jongeren door de hele stad naar werk of opleiding worden begeleid.
 • De ooievaarspas breiden we uit: ook als je tussen de 130 en 150 procent van de bijstandsnorm verdient, krijg je kortingen (wel aflopend).
 • Stopzetten van de projecten zoals de The Hague Security Delta en aanverwante projecten.
 • We investeren in werkgelegenheidsprojecten die daadwerkelijk banen opleveren: naast banen voor hoger opgeleiden juist ook werkgelegenheid voor lageropgeleiden.
 • We breiden de schuldhulpverlening verder uit.
 • Er komt een specifiek armoedeplan voor Bouwlust en Vrederust.

Kansen voor iedereen

 • Van de 30 miljoen voor het OCC, gaat 10 miljoen naar cultuur in de wijk, zodat de hele stad daadwerkelijk mee kan doen.
 • Vier diversiteit, het migratiemuseum blijft open.
 • Onderwijsachterstanden: elk kind krijgt het recht op huiswerkbegeleiding (inzet vrijwilligerscoördinatoren huiswerkbegeleiding in de buurthuizen), oprichting fonds stadsdocenten.
 • De sociale aanpak statushouders gaat door: investeren in taal, aansluiting en werk.

Schoon, heel en duurzaam voor iedere Haagse wijk

 • We verduurzamen de betaalbare woningvoorraad: we halen de investeringen van dit college naar voren. Via de Bank Nederlandse Gemeenten verstrekken we krediet aan corporaties voor investeringen in zonnepanelen en isolatie van woningen. We starten komend jaar met 10 mln.
 • De wijkaanpak gaat door: extra focus (naast die op de wijken uit de wijkaanpak van het vorige college) op Duindorp.
 • De stadsdeelbudgetten worden verdubbeld
 • We verkopen Eneco niet en behouden ons stadsverwarmingsnet.
 • We houden rekening met een jaar extra Enecodivdidend wegens uitgestelde verkoop. Daarmee maken we Molenwijk gasvrij.
 • We voeren de milieuzone voor vieze auto’s per 1/1/2019 in.
 • We starten een promotietour Verduurzamingstricks in de hele stad.

We investeren meer, samen maken we de stad

Investeren in iedereen is goed voor iedereen. Niemand heeft belang bij tweedeling. Het doet spanningen oplopen, maakt kosten voor sociale voorzieningen hoger en het maakt gewoon dat Den Haag een minder fijne stad is. Samen maken we de stad. Als je het wat meer kan veroorloven, dan vragen we je iets meer bij te dragen voor iedereen. Zodat de stad voor iedereen een mooie plek is.

De Haagse OZB is nu de laagste van Nederland. Wij verhogen de OZB zodat we eigenaren van dure woningen meer laten bijdragen aan de Haagse voorzieningen. Zo investeren we in een beleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Een beleid waarin de verschillen tussen mensen worden verkleind. Dat doen we door:

 • Invoering Procentuele toeristenbelasting.
 • Verhoging OZB.
 • De verlaging van de bouwleges zetten we niet door.
 • We verhogen de prijs van de 2e parkeervergunning naar 400 euro en verruimen bezoekersregeling en uitzonderingsregelingen voor vrijwilligers, mantelzorgers en sportclubs.

De vervuiler betaalt

Als we de stad schoon, heel en veilig voor iedereen willen maken, mogen we ook wel wat vragen van de bewoners. Heb je een hond, dan betaal je gewoon hondenbelasting. Van bijplaatsingen en afval op straat wordt niemand blij, dus daar treden we tegenop. Iedereen moet goed kunnen wonen in onze stad. Dat betekent dat niemand meer moet wonen in huizen vol schimmel en vocht. We verplichten huiseigenaren onderhoud te doen.

 • Terugdraaien hondenbelasting.
 • Boetes voor bijplaatsingen aanzienlijk verhogen.
 • Boetes voor malafide huiseigenaren die verzaken bij onderhoud van huizen fiks verhogen.