Door Martijn Balster op 23 juni 2014

Terugkijken en vooruitkijken

Deze week werd de jaarrekening behandeld in de gemeenteraad, althans in de commissie. Gek om terug te kijken als er net een collegeakkoord ligt met allemaal nieuwe voornemens. Maar toch, ook goed om lessen te trekken en te kijken of hier wat van te leren valt. De fractieleden kwamen allemaal in actie deze week, ik vooral op de wonen, ruimtelijke, bestuurlijke en zorgonderwerpen.

Een paar zaken die in mijn bijdragen aan de orde kwamen:
– Bij sport zien we de deelname in specifieke wijken achteruitgaan, na jaren van toename. Dat baart zorgen. De PvdA heeft er op aan gedrongen hier goed mee aan de slag te gaan de komende tijd. Wethouder Klein aarzelde nog wat, maar we gaan zijn opvolger goed ‘sturen’ op dit vlak. Het mag niet zo zijn dat de deelname aan sport in sommige wijken twee keer zo laag is als in andere wijken.

– Over de maatschappelijke ondersteuning in de stad heeft de PvdA lof uitgesproken over het beter in beeld brengen van vrijwilligers de afgelopen jaren. Het is nu zaak om vrijwilligers ook goed te ondersteunen. Dat verdienen ze. Daar liggen nog uitdagingen, zeker met het oog op de decentralisaties. Wethouder Klein heeft een flinke klus te klaren. Hij zei echter op ons verzoek toe, met de raad beter de effecten van het beleid (en wat ons betreft de tevredenheid van de mensen in de stad!) in beeld te willen gaan brengen. Met de financiële middelen in het coalitieakkoord zullen we er in moeten slagen om de zorg dichtbij te organiseren. Beter dan het nu is.

– Complimenten gaven we aan wethouder Norder voor het woonbeleid de afgelopen jaren. Er is meer gebouwd dan verwacht en voor een groot deel sociaal. De afgelopen periode is de krachtwijkaanpak doorgegaan en is dankzij de PvdA de WijkOntwikkelingsMaatschappij Zuid-West tot stand gekomen. Ook de successen ten aanzien van particulier opdrachtgeverschap waren het vermelden waard. De wethouder kan tevreden terugkijken.

– De wethouder ‘interne organisatie’ heeft een knappe prestatie geleverd door een ambitieuze taakstelling vrijwel zonder gedwongen ontslagen door te voeren. Wel hebben we onze zorg geuit over de flinke groei in 2013 van de externe inhuur. Wethouder Baldewsingh gaf aan dit een doorn in het oog te vinden en hier voortvarend mee aan de slag te gaan de komende tijd.

Ledenvergadering
Deze week was ook de ledenvergadering over het collegeakkoord. Enorm fijn dat unaniem werd ingestemd met het collegeakkoord. Maar er waren ook zorgen. Vooral over de rijskbezuinigingen en de impact daarvan op de stad, het krachtwijkenbeleid en de aanhoudende werkloosheid. Met een scherpe motie is de fractie opgedragen ook in te zetten op de zaken uit het verkiezingsprogramma die niet,of nog niet concreet in het college-akkoord zijn geregeld. Jaarlijks zullen we met de leden bekijken in hoeverre we hierin zijn geslaagd. Dat houdt ons scherp en zo hoort het.

De raad over het collegeakkoord
Volgende week dinsdag vergadert de raad over het collegeakkoord, twee dagen later zal de nieuwe wethoudersploeg worden beëdigd. Lobke Zandstra wordt dan weer aan onze fractie toegevoegd. Daarmee halen we een schat aan kennis en ervaring binnen/terug en zijn we op volledige oorlogssterkte. En dan vooruit kijken. Aan de slag met onze plannen voor een sociale stad.

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster