Door op 28 februari 2016

Vacatures afdelingsbestuur PvdA Den Haag

Op 1 mei loopt de bestuurstermijn af van het huidige afdelingsbestuur van de PvdA Den Haag. PvdA-leden die kandidaat willen zijn voor het afdelingsbestuur, kunnen tot zondag 20 maart solliciteren (let op: dit is een week later dan eerder was gecommuniceerd). Eind april vindt een voordracht plaats aan de Algemene Leden Vergadering.

Wat verwachten we van de samenstelling en de individuele kandidaten?

 • Drive en enthousiasme om bij te dragen aan verdere versterking van de afdeling;
 • Gerichtheid op samenwerking, zowel binnen het bestuur als met geledingen binnen de vereniging; je bent collegiaal en transparant;
 • Gevoel voor het verenigingswerk, goed kunnen omgaan met mensen en goed kunnen motiveren van leden;
 • Bereidheid om in de avonduren en waar nodig overdag bij activiteiten in de stad en/of het partijkantoor aanwezig te zijn;
 • Ervaring binnen werkgroepen, commissies, wijkteams, etc. is een pré;
 • Je bent lid van de PvdA, hebt gevoel voor politieke verhoudingen en bent in staat het sociaaldemocratisch gedachtegoed uit te dragen;
 • Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa acht uur per week).

De voorzitter, secretaris en penningmeester van de afdeling worden in functie gekozen.

Van de voorzitter verwachten we:

 • Je inspireert de andere bestuursleden, actieve en minder actieve partijleden;
 • Je bent een verbinder, tussen bestuur en fractie, bestuur en de afdeling, de partij en de stad.;
 • Je hebt politieke ervaring en beschikt over politiek en strategisch inzicht;
 • Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 12 uur per week);
 • Je hebt een krachtige visie op de sociaaldemocratie en het verenigingswerk;
 • Je hebt een goed netwerk in de partij;
 • Je beschikt over HR-ervaring;
 • Je ziet toe op het goed verlopen van het proces tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

Van de secretaris verwachten we:

 • Je bent een goede organisator en planner en je bent zorgvuldig;
 • Je zorgt voor agenda’s, verslagen, organisatie van ALV’s en bestuursvergaderingen;
 • Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 10 uur per week);
 • Je bent (snel) goed op de hoogte van de statuten en reglementen;
 • Je zorgt met vrijwilligers voor een goed draaiend partijkantoor;
 • Je beheert de ledenadministratie en –mailings.

 

Van de penningmeester verwachten we:

 • Je draagt zorg voor het financieel beheer;
 • Je coördineert het activiteitenfonds;
 • Je stelt de begroting en jaarrekening op;
 • Je beheert het Arie de Jonge Fonds;
 • Je coördineert de verbouwing, het gebruik en het beheer van het partijkantoor;
 • Je hebt voldoende tijd voor het bestuurswerk (circa 8 uur per week);

 

In het bestuur zijn daarnaast de volgende rollen te verdelen:

 • Vicevoorzitter (zie profiel voorzitter)
 • Coördinator nieuwe leden en vrijwilligers
 • Coördinator werkgroepen
 • Coördinator wijkteams
 • Coördinator (permanente) campagne en kiezerskennis
 • Coördinator communicatie
 • Coördinator politiek debat
 • Algemeen bestuurslid

De kandidaatstellingscommissie zal de kandidaten zoveel mogelijk in deze rollen werven en voordragen.

Kandidaatstellingscommissie

Voor de voordracht van een nieuw afdelingsbestuur aan de ALV, heeft het afdelingsbestuur een kandidaatstellingscommissie aangesteld. De opdracht aan deze commissie is om een voorstel te doen aan de ALV voor de samenstelling van het afdelingsbestuur in de periode 2016-2018.

Daarnaast hebben de voorbije periode diverse partijgenoten de wens geuit dat de bestuurstermijnen van de verschillende bestuursleden niet meer tegelijkertijd aflopen, zodat de continuïteit van het bestuurswerk beter gewaarborgd is. Verzocht is om de wijze van aanstelling van bestuursleden, binnen de mogelijkheden die de statuten van de PvdA bieden, voor de periode 2016/2018 hierin beter te laten voorzien. Dit vraagstuk voegen we om die reden toe aan de opdracht aan de commissie.

Het afdelingsbestuur heeft gezocht naar een brede samenstelling van de kandidaatstellingscommissie. In de commissie hebben plaats:

 • Jeroen van Els (voorzitter)
 • Jan Heemskerk
 • Reinette Kiès
 • Steven Oostlander
 • Michiel Hardon
 • Sahar Shirzad
 • Marieke Willems (tevens huidig bestuurslid)

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk zondag 13 maart een korte motivatiebrief en een cv naar de voorzitter van de kandidaatstellingscommissie, Jeroen van Els: vanels@live.nl. De commissie zal na een zorgvuldig selectietraject een voordracht doen aan de Algemene Ledenvergadering.

Meer informatie is te verkrijgen bij Albert-Jan Pomper 06 – 55 86 1069 (voorzitter PvdA afdeling Den Haag) en Jeroen van Els (06-16 47 65 71).