Door Martijn Balster op 19 februari 2016

Verantwoordelijkheid nemen en veiligheid bieden

Vanavond is in de gemeenteraad de opvang van statushouders en noodopvang besproken, waarin de PvdA heeft gepleit voor extra noodopvang. We zijn op weg om een goede bijdrage te leveren in het opvangen van vluchtelingen met een verblijfstatus. Maar gezien de urgentie zal snelheid geboden zijn en het tempo omhoog moeten.

 

De gemeente moet volgens de sociaaldemocraten welwillend staan tegenover noodopvang en actief contact zoeken met het COA en locaties inventariseren. De stad kan meer opvang aan. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen als stad van Vrede en Recht. Want mensen die gevlucht zijn voor een verschrikkelijke oorlog en heftig geweld: die bied je simpelweg veiligheid. Dát is medemenselijkheid.

Het college heeft na vragen van de PvdA aangegeven dat het bereid is zich actief op te stellen als er een tekort is in Nederland aan noodopvangplekken. Het zal daarover contact onderhouden met het COA.  De wethouder heeft aangegeven locaties in beeld te hebben waarmee kan worden ingespeeld op toenemende behoefte in Nederland aan noodopvang. Een noodzakelijke, eerste stap.

 

Lees hieronder de spreektekst van PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster:

 

Voorzitter,

Den Haag is op weg om een goede bijdrage te leveren in het opvangen van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Wij leveren met onze respectabele voornemens om statushouders te huisvesten een goede prestatie. Dat geldt voor het stadsbestuur, meer zeker ook voor de stad. In alle buurten waar opvang wordt gerealiseerd vraagt menswaardigheid, solidariteit en medemenselijkheid. Je kan zeggen dat past een sociale stad. Maar we moeten het ook nog maar doen. Daar zijn alle inspanningen op gericht.

Ik ben een trots gemeenteraadslid als ik zie dat de inspraak ordentelijk verloopt en dat er een bak aan energie vrij komt in de stad om de helpende hand te bieden. Wij zijn onder de indruk van wat wij horen als wij in de verschillende buurten met mensen spreken. Zeker er zijn zorgen, die moeten wij heel serieus nemen. Tegelijkertijd is er veel energie om er wat van te maken en steken velen de handen uit de mouwen. Waarvoor complimenten!

Vandaag spreken we over de tweede lichting statushouders. Daar gaat het grootste deel van mijn bijdrage naar uit. Maar u begrijpt, ik wil e.e.a. graag ook in het grotere perspectief plaatsen. De wereld draait door. Helaas neemt de vluchtelingenstroom niet af, maar toe. Als het gaat om noodopvang zijn er grote tekorten in het land en verwachten we in het voorjaar nog een verdere toename.

In die zin had ik gehoopt dat het college al in dit stadium hier op zou anticiperen. Dat is niet alleen menswaardig, maar ook consistent richting de stad. Wij staan immers welwillend tegen noodopvang. Dat hebben we als raad in grote meerderheid aanvaard toen we er in oktober over spraken.

Deze passage mag en kan bij een toenemend aantal vluchtelingen in ons land geen dode letter blijken. Maar in de laatste brief bleef het wel stil. Welwillendheid vraagt om nieuwe actie en daden, na de voortreffelijke opvang in SZW. Ik ben daar dan ook heel benieuwd naar. Ik wil de wethouder vragen:

  • is er in de tussentijd contact met het COA geweest voor nieuwe noodopvang? Is er vanuit die kant het signaal afgegeven, graag!; heeft de wethouder zijn welwillendheid getoond?
  • Ik zeg daar gelijk bij dat ik nu geen aantallen en een datum verwacht van de wethouder. Maar wel dat hij het signaal afgeeft: ja, Den Haag gaat er voor! Dan kan iedereen in stelling komen namelijk. Graag een reactie.
  • En ik doe hier graag ook een beroep op mijn collega woordvoerders. Dit is geen dossier om te blijven zwijgen. Het is belangrijk dat we als Den Haag laten zien: wij kunnen die verantwoordelijkheid – ook voor fatsoenlijke noodopvang – aan. Wij zijn die internationale stad van vrede en recht. Die sociale stad. Wij gaan er voor.

Voorzitter, dan de statushouders. Ik herhaal dat ik de ambitie van het college zeer onderschrijf. Opnieuw ook het belang om heel goed overleg te voeren met bewoners rond de locaties die zijn aangewezen. Bewoners zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen op de avonden daarvoor aangewezen terecht. Zorgen moeten heel serieus genomen worden en kunnen hopelijk ook in grote mate worden weggenomen.

En we moeten veel oog hebben voor alle initiatieven die rond de opvanglocaties ontstaan. Juist door de verbinding te maken met de buurt kunnen we er voor zorgen dat de opvang goed verloopt en het integratieproces evenzeer. In dit licht een aantal vragen:

  • We zien dat het college inzet op kleinschaligheid, maar ook wel weer enige schaal. Dat is goed voor de nodige voorzieningen er om heen en de kwaliteit van de opvang. Hoe voorkomen we dat locaties zoals in Ypenburg en Laak, die wat verder van de bewoonde wereld zijn gesitueerd, gesloten bastions worden, waardoor de integratie wordt belemmerd? Wat doen we daar om de aansluiting met de buurten te maken? Is nu juist ook niet daar co-housing een optie?
  • We zetten nu toch wel erg sterk in op losse woonunits, containers. Proberen we bij de volgende lichting ook niet meer in te zetten op het benutten van leegstaande panden? Zeker ook met het oog op de toekomst kan dit de manier zijn om ook meer woonruimte voor de langere termijn te creëren?
  • Hoe zit het met de locaties in stadsdeel centrum. Kan de wethouder hier specifieker over zijn?
  • En voorzitter, we hebben deze week nog eens kunnen lezen in de krant dat het aanbod van het rijk voor beschikbaar stellen van rijksgebouwen nog steeds staat. Sterker nog: de minister geeft aan: “als de gemeente wil, kan zij gebruik maken van de panden”. Gebeurt dat nu ook naast SZW? Zo ja, om welke panden gaat het? Is de wethouder bereid hierover spoedig opnieuw met het rijk in overleg te treden?

Voorzitter, er lijkt een deal rond SZW. Mijn fractie krijgt graag nog even bevestigd dat dit ook betekent dat e.e.a. in financiële zin nu rond is. Wanneer zullen de statushouders nu feitelijk in het gebouw trekken? We moeten voorkomen dat het pand onnodig leeg blijft staan. Anders is er een goede andere tijdelijke bestemming denkbaar immers, noodopvang.

Voorzitter, als wij breed kijken naar de aantallen statushouders die worden gehuisvest, dan lijkt het qua planvoorraad goed te lopen. Kan de wethouder aangeven wanneer de laatste lichting voor dit jaar bekend wordt gemaakt? Een tweede is natuurlijk wanneer we de mensen daadwerkelijk hebben gehuisvest. Hoeveel verwacht de wethouder nog voor de zomer te hebben gehuisvest? En hoeveel zullen daarna nog worden gehuisvest? Graag concrete getallen, zodat we ook hierop de voortgang goed kunnen monitoren.

Tot slot. Het is cruciaal dat mensen aan het werk kunnen en gaan integreren. Lukt het ons nu om direct met mensen in gesprek te gaan over de mogelijkheden en ambities, zoals gevraagd in de motie vorig jaar? Lukt het om voldoende aanbod van onderwijs, inburgering, maar ook begeleiding en zorg te bieden? Graag een reactie.

Voorzitter, samenvattend: de PvdA kan zich vinden in de voorstellen die worden gedaan. Wij rekenen op een goed overleg met de stad en spoedige daadwerkelijke huisvesting. Wij rekenen er op dat Den Haag welwillendheid toont als het gaat om noodopvang. En wij rekenen op zeer ambitieuze voorstellen waar het gaat om de integratie van onze nieuwe Hagenaars.

Ik wens iedereen die intensief betrokken is bij dit proces heel veel succes de komende tijd.

 

 

 


Den Haag is zonder de twijfel de mooiste stad van het land. Iedereen moet de kansen krijgen mee te kunnen doen in deze stad. Wij werken samen met jou en je buurman, aan een stad waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een stad waarin de verschillen tussen de ene en de andere wijk niet te groot zijn. Iedereen moet in deze stad even veel kansen en mogelijkheden hebben. We werken samen aan een eerlijk Den Haag. Samen aan #1DenHaag

 

Martijn Balster

Martijn Balster

Martijn Balster is de fractievoorzitter van de Haagse PvdA en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. “Is onze mooie stad van ons allemaal? Daarover gaan de verkiezingen van 21 maart. Ik wil me er als lijsttrekker van de Haagse PvdA hard voor maken dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. Daarom

Meer over Martijn Balster