Door op 28 mei 2014

Verschillend verleden, één toekomst

Vestiging in Nederland veronderstelt een commitment. Zowel van de samenleving als van de immigrant. Deze immigrant moet deel willen uitmaken van deze samenleving. Tegelijkertijd moet de samenleving hem willen opnemen. De taal is de sleutel tot de Nederlandse samenleving. De immigrant moet dus de taal willen leren, desnoods onder zachte dwang; de PvdA wil een samenleving die dat mogelijk maakt door voldoende voorzieningen en maatregelen. De PvdA is een partij die mensen de kans wil geven om te integreren door ze te stimuleren en, uit te dagen,.. Ook al zijn er voldoende voorzieningen, zonder eigen initiatief is iedere poging om te integreren, gedoemd te mislukken. Zwakke groepen en kwetsbaren verdienen onze steun, maar dit mag niet ten koste gaan van de eigen verantwoordelijkheid.

In de commissie
Vandaag bespraken we in de commissie het onderzoek van Verwey-Jonker naar de effecten van het Haagse integratiebeleid. In de integratienota Verschillend verleden, één toekomst uit 2011 heeft de gemeente Den Haag haar doelen geformuleerd. Via twee pijlers: ‘meedoen bevorderen en draagvlak versterken’ wordt gewerkt aan het aanpakken van achterstanden op het gebied van onderwijs en het vergroten van de participatie van migranten in de Haagse samenleving.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat op veel punten vooruitgang is geboekt. Maar dat de achterstanden op allen gebieden nog steeds fors zijn. De positie van migranten op de arbeidsmarkt heeft zich zelfs in negatieve zin ontwikkeld. Met name Marokkaanse, Antilliaanse en overige niet-westerse Hagenaars zijn relatief vaak uitkeringsgerechtigd; drie tot vier keer vaker dan autochtone Hagenaars.

Inbreng PvdA
Het ingezette beleid is op veel onderdelen goed maar blijft soms steken in wensen en goede bedoelingen. Het zou goed zijn om specifieke en meetbare doelstellingen te koppelen aan het beleid. Verwey-Jonker doet in hun rapport een aantal aanbevelingen die ik zou willen overnemen, zoals nog meer inzetten op onderwijs en het tegengaan van segregatie.

Als PvdA zetten we daarom de komende tijd in op:

  • Taalachterstanden aanpakken, doorgaan met voorschoolse educatie, voorkom schooluitval door extra begeleiding, voldoende stageplekken en goede advisering van ouders.
  • De gemeente moet een helder en eenduidig beleid hebben tegen discriminatie op de arbeidsmarkt, dit kan en mag niet. Pak discriminatie op de arbeidsmarkt hard aan door “naming and shaming”, geen contracten aan bedrijven die discrimineren en bedrijven aanspreken op hun maatschappelijke rol. De uitdaging moet worden hoe maak je diversiteit een toevoegde waarde in plaats van een probleem.
  • Maak werk van diversiteit. Het aandeel medewerkers met een etnische achtergrond bij hogere functies bij de gemeente (Schaal 9-13 = 12% en Schaal 14+ = 5%) is zelfs geringer dan het aandeel hoogopgeleiden (Antillianen 29%, Marokkanen 22%, Surinamers 25% en Turken 18%) in de samenleving.

Vervolg
De wethouder heeft toegezegd dat hij aan zijn opvolger de ondervertegenwoordiging van niet–westerse migranten in besturen en het inzetten van mysterie guests als controleurs bij uitzendbureaus als gewenste actiepunten zal meegeven.
Lees hier mijn gedachten over dit thema in een essay dat ik hier eerder over schreef.