Door op 18 oktober 2012

Verslag ALV Spuiforum 16 oktober 2012

Verslag extra ALV over Spuiforum (16 oktober 2012)

Op dinsdag 16 oktober hield de PvdA afdeling Den Haag een extra ALV over de realisatie van het Spuiforum. Na een uitgebreide toelichting en een inhoudelijke discussie bogen de aanwezigen zich over elf binnengekomen moties.

Achtergrond
Het Spuiforum is al enige jaren een dossier dat veel aandacht krijgt binnen de PvdA afdeling Den Haag. De meningen binnen de afdeling zijn verdeeld. In 2011 kwam de ALV tot een motie (een advies aan de PvdA-fractie in de gemeenteraad) met voorwaarden waaraan de komst van het Spuiforum wat de ALV betreft moet voldoen. Het is daarna geruime tijd stil geweest rond het Spuiforum. Het college van B&W presenteerde vervolgens in september de nieuwe plannen voor het Spuiforum.
Tijdens de ALV van 25 september werd verzocht om een extra ALV te organiseren over de realisatie van het Spuiforum. Met name vanuit de werkgroep Stad (voorzitter Frits van Erpers Royaards) kwam een breed gesteund pleidooi voor een plenaire behandeling.

Context
Het afdelingsbestuur heeft de extra ALV op korte termijn geagendeerd omdat de begroting voor 2013 al op donderdag 1 november wordt besproken. De fractie kan de inbreng van de leden immers alleen meenemen als er voor die datum over gesproken is. Het onderwerp is daarnaast besproken in een commissievergadering op donderdag 18 oktober.

Voorafgaand aan de ALV was er op dinsdag 8 oktober een gecombineerde bijeenkomst van de drie werkgroepen Stad, Cultuur en Bestuur & Financiën, waarbij leden van de PvdA-fractie en twee ambtenaren van de gemeente aanschoven. Het geheel stond onder voorzitterschap van oud-afdelingsvoorzitter Martijn Balster. De setting maakte een uitgebreide inhoudelijke discussie over de plannen mogelijk. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zijn een aantal moties opgesteld voor de ALV van dinsdag 16 oktober. Over de moties hieronder meer.

ALV
De ALV van 16 oktober was met meer dan 100 aanwezigen goed bezocht. Behalve leden waren er ook enkele belangstellenden, (vertegenwoordigers van de) beoogde gebruikers van het Spuiforum en een enkele afgevaardigde namens de pers. De ALV stond onder voorzitterschap van Marjet van Zuijlen. Het programma bestond uit drie delen:

– Een algemeen deel waarin voor- en tegenstanders hun standpunten konden presenteren;
– Een pauze waarin leden moties konden indienen, intrekken of samenvoegen;
– Een behandeling van de moties.

Tijdens het algemene deel van de ALV gaf Jos de Jong namens de fractie inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de besluitvorming. Verder gaven de woordvoerders van de Werkgroep Stad (Frits van Erpers-Royaards) en de woordvoerder van de werkgroep Bestuur en Financiën (Jan Lautenbach) hun zienswijze op de plannen rond het Spuiforum. Tussendoor nam nog een aantal leden het woord en was er een discussie over diverse aspecten van de plannen. Wethouder Marnix Norder gaf voor de pauze eveneens een toelichting op de plannen voor het Spuiforum. Na een uur en drie kwartier werd dit eerste deel afgesloten.

Moties 
Ter voorbereiding op de ALV ontving het afdelingsbestuur 10 voorstellen tot moties. Het afdelingsbestuur heeft zelf een motie ingebracht tijdens de pauze.
De motie van Jeroen Brokx (mede ingediend namens de werkgroep ondernemen en werken) met betrekking tot de inzet van Haagse WWB’ers bij de eventuele bouw van het Spuiforum is teruggetrokken nadat Jos de Jong had aangegeven de motie uit te voeren (met dien verstande dat hij niet zal streven naar een derde maar een tiende van het aantal arbeidsplaatsen).

Aangenomen moties
Uiteindelijk werden door de ALV drie moties aangenomen. Het betreft:
– motie 9: het advies aan de fractie om er voor te zorgen dat voldoende duidelijk wordt op welke momenten de Raad invloed kan uitoefenen op het beslistraject rond het Spuiforum. Deze motie treft u aan via deze link.
– motie 10: het advies aan de fractie om de schriftelijke vragen die de werkgroep Stad eerder heeft ingediend bij de fractie over te nemen en in te dienen ter beantwoording bij het College. Deze motie treft u aan via deze link.
– Motie 11: het advies aan de fractie om verschillende voorwaarden te stellen aan de komst van het Spuiforum. Deze motie treft u aan via deze link.

Conclusie
Het was een constructieve, zinvolle avond. Ongetwijfeld is op de extra ALV van 16 oktober 2012 niet het laatste gezegd over het Spuiforum. De fractie heeft toegezegd de leden nauwgezet te informeren. Vanuit het Afdelingsbestuur hopen we dat de extra ALV bijdraagt aan een breed gedragen besluitvorming inzake het Spuiforum, ongeacht de uitkomst. We vonden het een geslaagde avond en zijn van mening dat de onderliggende aspecten van het plan voor het Spuiforum (stedenbouwkundig, financieel en cultureel) nu uitvoerig zijn bediscussieerd en behandeld.