Door op 31 oktober 2013

Verslag ALV Spuiforum, maandag 28 oktober 2013

Verslag ALV Spuiforum, maandag 28 oktober 2013

Het bestemmingsplan Spuiplein was onderwerp van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de PvdA afdeling Den Haag, die maandag 28 oktober in theater De Vaillant werd gehouden. Er waren ongeveer 130  leden aanwezig.

Aanleiding

Uitgangspunt van de ALV was het collegevoorstel dat donderdag 31 oktober in  de gemeenteraad wordt besproken. In dit voorstel wordt aangegeven dat uit de vergelijking van nieuwbouw- en renovatievariant blijkt dat de renovatievariant niet beter en goedkoper is dan de nieuwbouw. Uit een second opinion van Twijnstra Gudde blijkt dat de bouw van het Spuiforum voor 181 miljoen mogelijk is. Uit het collegevoorstel volgt dat de bouw van het Spuiforum hiermee een feit is: alleen het bestemmingsplan voor het Spuiplein lig ter besluitvorming voor. Om de fractie een advies mee te geven over haar standpunt werd deze ALV georganiseerd.

ALV

Afdelingsvoorzitter Ali Rabarison riep in haar openingswoord de vergadering op om met respect voor elkaars mening de discussie aan te gaan. Ook bedankte zij de leden en de voorzitter van de Klankbordgroep voor het geleverde werk. Daarna gaf zij de voorzittershamer over aan Koen Baart.

Jos de Jong (woordvoerder Spuiforum vanuit de fractie) en Lobke Zandstra (woordvoerder cultuur) gaven een korte toelichting op de laatste stand van zaken.  Beiden gaven aan dat de PvdA staat voor een goed kunst- en cultuuraanbod in de stad Den Haag.

Daarna was het de beurt aan de leden om hun diverse standpunten voor het voetlicht te brengen. Er volgde een levendige discussie waarbij verschillende argumenten om de bouw wel en niet door te laten gaan aan bod kwamen. Ook afstel en uitstel kwamen aan bod.

Jos de Jong en Lobke Zandstra beantwoordden aansluitend feitelijke vragen en verantwoordelijk wethouder Marnix Norder riep de vergadering tot slot van dit algemene gedeelte op om juist nu verantwoordelijkheid te nemen en in te stemmen met de plannen.

Moties

Er waren voor de vergadering 7 moties ingediend. De moties met de nummers 6 en 7 (beiden van de Jonge Socialisten) werden bij handopsteken aangenomen.

Conclusie

De Algemene ledervergadering van de PvdA afdeling Den Haag geeft de fractie de ruimte  om in te stemmen met het bestemmingsplan voor het Spuiplein tijdens de  gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2013 aanstaande.