Door op 14 mei 2014

Verslag ALV van 13 mei 2014

Op dinsdag 13 mei was er een Algemene Ledenvergadering van onze afdeling. Dit is het laatste verslag van het – tijdens die vergadering afgetreden – ‘oude’ bestuur. Opmerkingen over dit verslag kunt u doorgeven aan de secretaris. Het verslag wordt vastgesteld op de volgende ALV.

1. Welkom

Voorzitter Ali Rabarison heet de aanwezige leden welkom.

2. Agenda

De voorgestelde agenda wordt door de vergadering vastgesteld.

3. Dank raadsleden

De voorzitter bedankt de voormalige raadsleden Marieke Bolle, Jos de Jong, Saskia Mulder, Bas Sepers, Gerard Verspuij en Lobke Zandstra voor hun grote inzet voor de stad en het vechten om de idealen van de PvdA te realiseren. Door de verschuiving in data was het niet mogelijk om tijdens deze vergadering persoonlijk afscheid van ze te nemen. Er zal nog met ze worden gekeken naar een ander moment.

4. Stand van zaken fractie

Fractievoorzitter Rabin Baldewsingh informeert de vergadering over de stand van zaken binnen de fractie. Omdat de college-onderhandelingen in volle gang zijn, zijn de commissie- en raadsvergaderingen nog niet gestart. De fractie gebruikt deze relatief rustige periode om in elkaar te investeren. Doel is dat er de komende periode een stevig team staat die de politieke uitdagingen in gezamenlijkheid aan kan. Rabin maakt van de gelegenheid gebruik om het aftredende bestuur en Ali Rabarison in het bijzonder hartelijk te bedanken voor hun inzet de afgelopen twee jaar. Het waren turbulente jaren die het uiterste van de voorzitter en het bestuur hebben gevraagd.

5. Vaststelling Jaarrekening 2013

Penningmeester Marieke Willems geeft een toelichting op de bedragen. De vergadering heeft geen vragen. De voorzitter van de kascommissie Frits van Erpers Royaards geeft aan dat er geen enkele onduidelijkheid of onregelmatigheid te vinden was. Frits adviseert het nieuwe bestuur wel om het landelijk bureau te adviseren de banktransities beter te organiseren. Met een groot applaus stelt de vergadering de Jaarrekening 2013 vast.

6. Vaststelling commissie partijdemocratie

In een korte toelichting legt Frank Poppe uit waar de commissie partijdemocratie voor is. Zij krijgen het mandaat van de afdeling voor congressen, politieke ledenraden en gewestelijke vergaderingen. De leden worden gescout of melden zichzelf aan. Na de toelichting worden de voorgestelde leden Liesbeth Alferink, Maarten de Heer, Jan Lautenbach,Houria Mekkaoui, Jeltje van Nieuwenhoven, Nils Nijdam,Jan de Oude, Albert-Jan Pomper, Frank Poppe,Marije van Rest, Shafida Sardar en Sander Terphuis door de vergadering vastgesteld.

7.  Voordracht nieuw bestuur

Voorzitter van de kandidaatstellingscommissie Steven Oostlander geeft aan dat er 29 reacties zijn binnengekomen op de werving van nieuwe bestuursleden. Dit geeft aan dat er een bloeiende vereniging is waar veel mensen zich aan willen verbinden. Ondanks de moeilijke tijden die er zijn geweest is dit bemoedigend voor de toekomst van de Haagse PvdA. De commissie heeft ervoor gekozen om alle 29 kandidaten uit te nodigen en te spreken. Tijdens de gesprekken is vooral gelet op het zoeken naar verbinding, teamspirit en op diversiteit wat betreft geslacht en postcode. De kandidaten worden per persoon aan de vergadering voorgelegd en de vergadering stelt de voordracht unaniem vast. Ook de opvolgers worden door de vergadering vastgesteld.

Voorzitter: Albert Jan Pomper,
Vice voorzitter: Desirée Curfs
Secretaris: Clarie Maat,
Penningmeester: Marieke Willems
Wouter Booij, communicatie
Najla van Veen-Mirzakhyl, politiek debat,
Hans van Daal en Jos Burgwal, ledenmanagement
Vinesh Lalta en Arie de Jonge, permanente campagne
Maarten Sinnema, algemeen bestuurslid

Opvolgers: Frits van Erpers Royaards,Paulien van der Hoeven, Marieke Manschot, Marije van Rest.

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het bestuur in het vervolg tijdig en conform de statuten een voordracht naar de leden moet sturen en niet zo op het laatste moment (hoewel het dit keer, gelet op verzoek van laatste vergadering begrijpelijk was). Verder zou de commissie op basis van de statuten alle namen bekend moet maken van degene die hebben gesolliciteerd.

Verder dient het nieuwe bestuur aandacht te schenken aan een goede verbinding met de wijkteams en de werkgroepen. Het zou goed zijn als daar een bestuurslid voor wordt aangewezen.

Daarnaast wordt gepleit voor een statement richting de Eerste Kamer om de  mantelzorgboete af te schaffen. Dit wordt door de vergadering omarmd en meegegeven aan het nieuwe bestuur en de fractie.

Ali Rabarison dankt de commissieleden en voorzitter Oostlander voor de mooie voordracht, en wenst het nieuwe bestuur veel succes.

8. Introductie Evaluatiecommissie motie 3 van 8 april  2014

Ans van Rooij introduceert  de commissieleden per persoon en licht de samenstelling toe. Voorzitter is Pieter Tops. Andere leden zijn Samir Ahraui, Jan Booij, Anne Koning, Walter Ligthart en Arthur Ringeling. De evaluatie zal vanuit verschillende invalshoeken gedaan worden en op de onderwerpen die in de motie zijn aangegeven. Na de zomer zal de evaluatie door het nieuwe bestuur aan de vergadering worden voorgelegd.

9. Speech nieuwe voorzitter bestuur

Voorzitter Albert-Jan Pomper houdt een bevlogen speech over zijn opgroeien met de PvdA en de sociale waarden van de partij. Hij heeft alle vertrouwen in dit team en op de verbindende bestuurskracht.

10. Afscheid oude bestuur

Met een verrassende film en mooie cadeaus werd het vorige afdelingsbestuur bedankt voor de inzet van de afgelopen twee jaar, waarna de vergadering werd gesloten.