Door op 8 februari 2015

Verslag bijeenkomst met bewonersorganisaties centrum

Op 27 januari vond er een bijeenkomst plaats met de PvdA en bewonersorganisaties uit het Stadsdeel Centrum. Deze bijeenkomst was georganiseerd door het PvdA Wijkteam Centrum. De raadsleden Martijn Balster, Lobke Zandstra en Jeltje van Nieuwenhoven namen ook aan het gesprek deel. Een zeer effectieve combinatie, want nog dezelfde week zijn er door de PvdA schriftelijke vragen gesteld over onder meer de verbetering van verlichting bij het VROM-gebouw, geparkeerde fietsen en de communicatie met bewoners. PvdA-raadsleden, wijkteam en bewoners; samen werken we aan een betere stad!

Tijdens de bijeenkomst is veel informatie naar boven gekomen. De belangrijkste zaken.

Verbetering van verlichting rond de Turfmarkt

De looproute van Centraal Station naar de binnenstad is een belangrijke entree van de stad voor zowel bewoners als forensen en bezoekers. Het is er donker, wat niet goed is voor het veiligheidsgevoel van voetgangers. De PvdA heeft het college gevraagd in overleg met de aannemers en eigenaren te zorgen voor betere (sfeer)verlichting op de hele Turfmarkt.

Geparkeerde fietsen

Rond het ministerie worden door ambtenaren fietsen op straat geparkeerd. Dit terwijl de ministeries beschikken over fietsparkeermogelijkheden onder de gebouwen. Mensen moeten daar ook gebruik van gaan maken. Nu is de Turfmarkt een hindernissenbaan voor voetgangers. De PvdA heeft gevraagd om beter te handhaven op fout geparkeerde fietsen.

Overlast door bouwwerkzaamheden … en waar is de brug?

Op de Turfmarkt wordt al langjarig gesloopt en gebouwd. Bouwwerkzaamheden brengen geluidsoverlast en stofoverlast met zich mee. Deze overlast moet waar mogelijk beperkt worden. De PvdA heeft aandacht gevraagd voor het maken van afspraken om overlast bij verbouwingen te beperken en ook toe te zien op de naleving van gemaakte afspraken. Daarnaast werd door An Verwaal van de bewonersvereniging van de Rivierenbuurt naar voren gebracht dat bij bouwwerkzaamheden jaren geleden aan de Oranje Buitensingel een ophaalbrug is weggehaald. Een stuk nostalgie die ze graag zou terugzien.

Vergunningen voor bedrijven

Een bron van onvrede onder bewoners is het vergunningenbeleid van de gemeente. Bewoners voelen zich niet gehoord en krijgen moeilijk toegang tot informatie. Een lastig punt waar niet zo één, twee, drie een oplossing voor is en waar het interessant lijkt om nog eens met bewoners over door te praten.

Verkeer en luchtkwaliteit
Bewoners maken zich zorgen over de luchtkwaliteit. Het verkeer is onvoldoende verspreid over de stad, de zuidkant van Den Haag is moeilijk bereikbaar. Na vragen van de PvdA hierover heeft de verantwoordelijk wethouder toegezegd ook bewonersorganisaties uit te nodigen voor een conferentie over luchtkwaliteit. Daarnaast wordt nader onderzoek gedaan naar de verkeersontsluiting aan de zuidkant van de stad.

Meer communicatiemogelijkheden bewonersorganisaties
Het is voor bewonersorganisaties belangrijk elkaar te vinden. Belangrijker nog is dat bewoners hun bewonersorganisatie weten te vinden. De informatie over bewonersorganisaties op www.denhaag.nl is niet meer actueel. De laatste keer dat de informatie is geactualiseerd was in 2011, dat is veel te lang geleden. De PvdA heeft aan het college gevraagd de informatie te actualiseren.

Veel om aan de slag mee te gaan! Afgesproken is de bijeenkomst later weer te herhalen om de stand van zaken op bovenstaande punten door te nemen en te kijken welke mogelijk andere vraagstukken moeten worden aangepakt.

Dank aan alle bewoners die aanwezig waren en hun zorgen en ideeën hebben gedeeld!

Voor opmerkingen, vragen en suggesties over dit verslag kan je terecht bij Marije van Rest en Paulien van der Hoeven via pvdawijkteamcentrum@gmail.com. Schroom natuurlijk ook niet direct contact op te nemen met onze aanwezige fractieleden: Martijn, Jeltje en Lobke.