Door op 17 november 2015

Verslag Politieke Ledenraad 14 november

De Politieke ledenraad werd geopend met een speech van partijleider Diederik Samsom, waarin hij vooral stil stond bij de verschrikkelijke aanslagen in Parijs. Daarna werd een minuut stilte gehouden. Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders kwam later in de vergadering, omdat hij vóór die tijd een gesprek had met andere ministers. Hij heeft de leden bijgepraat over de toestand in Frankrijk.

Daarna waren er workshops. Ik zelf heb deelgenomen aan de workshop over Syrië, waar Marit Maij en Jan Gruiters (PAX) op deskundige wijze het woord voerden. Een bijna onoplosbare situatie daar! Er zou misschien naar gestreefd kunnen worden dat Assad wordt vervangen door een democratisch verkozen landsbestuur.

De Haagse afdeling diende voor de ledenraad twee moties in, die allebei zijn aangenomen. Motie 22 ‘Voorkom het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije’ werd  aangenomen met de opmerking van het partijbestuur dat de Tweede Kamerfractie onlangs de motie van de leden Voordewind en Van der Staaij heeft gesteund. In deze Kamermotie wordt afstand genomen van de suggesties dat succesvolle samenwerking met Turkije kan leiden tot versnelde toetreding tot de EU. De focus van de onderhandelingen met Turkije is het bieden van bescherming en perspectief aan vluchtelingen van Turkije, zoals de motie betoogt.

De tweede motie van de Haagse afdeling betrok motie 23 ‘Mensenrechten in Iran’. Hierbij gaf het partijbestuur aan de motie wat sterker te willen interpreteren en er bij het kabinet op aan te dringen dat de bescherming van mensenrechten in Iran – in  het bijzonder de vrijlating van politieke gevangenen – steeds voorop moet staan en dat de sancties die ingesteld zijn vanwege de mensenrechtenschendingen onverkort van kracht moeten blijven.

Zie hier de moties PL 14 november uit Den Haag.

Opvallend was verder nog Motie Motie 7 ‘Maximum snelheid terug naar 80, c.q. 100-120 km p/u’. Deze was af afgewezen door het partijbestuur, maar werd na een tweede stemming, aangenomen. Uitstekend!

Verslag door: Jan de Oude